Wonen

 • De woonvisie

  Vlaardingen wil een Woonstad zijn waar het prettig wonen is voor iedereen. Dat betekent dat we werken aan een woningvoorraad en een woonomgeving die voor elk wat wils biedt. In de Woonvisie laten we zien welke thema’s en ontwikkelingen een rol spelen.

  Ook leest u de ervaringen van mensen die in Vlaardingen wonen, wat zij aantrekkelijk vinden in Vlaardingen als stad om te wonen en wat beter kan. De Woonvisie is te downloaden op www.vlaardingswonen.nl.

 • Woononderzoek 2022

  In mei 2022 voert het Kenniscentrum in opdracht van de gemeente een groot onderzoek uit naar de woonwensen van Vlaardingers, hun eventuele verhuisplannen en de tevredenheid met hun woning en woonomgeving.

 • Afvalinzameling

  Irado zamelt het huishoudelijk afval in. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijke voor het scheiden en afvoeren van bedrijfsafval en bedrijfsafvalstoffen.

 • Servicepunt Woningverbetering

  Het Servicepunt Woningverbetering biedt Vlaardingse woningeigenaren gratis hulp en advies bij het onderhouden en verduurzamen van hun woning. Voor VvE’s bieden wij aanvullend advies op maat voor het activeren van de VvE, lezen van splitsingsaktes, sparen voor onderhoud en bijvoorbeeld het maken van een (duurzaam) meerjarenonderhoudsplan.

 • Woonoverlast

  Woonoverlast kan erg ingrijpend zijn. Want het kan uw woonplezier bederven. Hieronder leest uw wat u eraan kunt doen.

 • Milieustraat

  Bij het afvalbrengstation van Irado brengt u al uw afval; van grofvuil tot klein chemisch afval. U vindt het afvalbrengstation aan de Kreekweg 76 te Vlaardingen.

 • Winkelgebieden en markten

  In Vlaardingen hebben we verschillende winkelgebieden en zijn er ook markten op diverse locaties.

 • Gemeentelijke belastingen

  Elk jaar ontvangt u eind februari een aanslagbiljet voor gemeentelijke heffingen zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing. De gemeenteraad bepaalt de tarieven elk jaar opnieuw. U ontvangt het aanslagbiljet niet van de gemeente, maar van de Regionale Belasting Groep (RBG). U krijgt een gecombineerde aanslag, waarop zowel de gemeentelijke als de waterschapsbelasting staan.

 • Erfpacht

  Erfpacht is een zakelijk recht om grond, die eigendom is van een ander, tegen betaling te mogen gebruiken. Mensen die in Vlaardingen een pand/woning bezitten op grond van de gemeente betalen voor het gebruik van die grond jaarlijks een erfpachtbedrag (canon) aan de gemeente.

 • Groenstroken/restgronden kopen of in erfpacht krijgen

  Ligt de grond waarvan u eigenaar bent naast een openbare groenstrook of reststrook? Dan kunt u als eigenaar of erfpachter een aanvraag indienen om deze strook te kopen of in erfpacht krijgen. Dit is niet mogelijk voor huurders van woningen.

 • Starterslening aanvragen

  Is uw inkomen te laag om een eerste woning te kopen en bent u jonger dan 35 jaar? Dan kunt u een starterslening aanvragen. Hiermee vult u uw hypotheek aan zodat u toch een woning kunt kopen. U krijgt de starterslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De SVn werkt in opdracht van de gemeente.

 • Woning verhuren

  Vlaardingen bereidt beleid voor om opkoopbescherming, ook wel zelfbewoningsplicht genoemd, in te voeren. Het beleid is op 8 november 2022 vastgesteld door het college van B&W en wordt binnenkort behandeld door de gemeenteraad. Als het voorstel wordt aangenomen zal per 1 januari 2023 opkoopbescherming gelden in 6 wijken van Vlaardingen tot een WOZ waarde van €300.000,-. De wijken waar de regeling voor wordt voorgesteld zijn Westwijk, Holy Noord, Holy Zuid, Centrum, Oostwijk en Vlaardinger Ambacht. De regeling opkoopbescherming is bedoeld om woningen voor starters en doorstromers beschikbaar te maken. Woningen mogen alleen nog maar aangekocht worden voor zelfbewoning. Op deze regeling zijn uitzonderingen, die middels het afgeven van een vergunning worden geregeld. Zo mag u een woning wel verhuren aan naaste familie of tijdelijk verhuren in het geval u in afwachting bent de woning te kunnen betrekken. Na vaststelling wordt de hele regeling gepubliceerd.

 • Vergunning tijdelijk verhuren koopwoning (Leegstandwet)

  Staat uw koopwoning te koop en leeg? Dan kunt u, als u aan de voorwaarden voldoet, uw woning tijdelijk verhuren op basis van de Leegstandwet. Vraag hiervoor een vergunning aan.

 • Woning splitsen of omzetten naar kamers

  Het aankopen van een woning om deze te splitsen of om te zetten naar kamers (onttrekken) mag niet zonder omgevingsvergunning en in sommige gevallen niet zonder huisvestingsvergunning.