Wonen

 • Actieplan Wonen

  Met het uitvoeren van het Actieplan Wonen, de woonvisie tot 2030, werken de gemeente en de woningcorporaties in Vlaardingen aan ‘veel te kiezen’. We renoveren woningen, slopen woningen die niet meer aan de eisen van nu voldoen en bouwen nieuwe comfortabele woningen.

 • Afvalinzameling

  Irado zamelt het huishoudelijk afval in. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijke voor het scheiden en afvoeren van bedrijfsafval en bedrijfsafvalstoffen.

 • Woonoverlast

  Woonoverlast kan erg ingrijpend zijn. Want het kan uw woonplezier bederven. Hieronder leest uw wat u eraan kunt doen.

 • Milieustraat

  Bij het afvalbrengstation van Irado brengt u al uw afval; van grofvuil tot klein chemisch afval. U vindt het afvalbrengstation aan de Kreekweg 76 te Vlaardingen.

 • Winkelgebieden en markten

  In Vlaardingen hebben we verschillende winkelgebieden en zijn er ook markten op diverse locaties.

 • Gemeentelijke belastingen

  Elk jaar ontvangt u eind februari een aanslagbiljet voor gemeentelijke heffingen zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing. De gemeenteraad bepaalt de tarieven elk jaar opnieuw. U ontvangt het aanslagbiljet niet van de gemeente, maar van de Regionale Belasting Groep (RBG). U krijgt een gecombineerde aanslag, waarop zowel de gemeentelijke als de waterschapsbelasting staan.

 • Erfpacht

  Erfpacht is een zakelijk recht om grond, die eigendom is van een ander, tegen betaling te mogen gebruiken. Mensen die in Vlaardingen een pand/woning bezitten op grond van de gemeente betalen voor het gebruik van die grond jaarlijks een erfpachtbedrag (canon) aan de gemeente.

 • Groenstroken/restgronden kopen of in erfpacht krijgen

  Ligt de grond waarvan u eigenaar bent naast een openbare groenstrook of reststrook? Dan kunt u als eigenaar of erfpachter een aanvraag indienen om deze strook te kopen of in erfpacht krijgen. Dit is niet mogelijk voor huurders van woningen.

 • Servicepunt Woningverbetering

  Bent u eigenaar van een appartement? Dan bent u automatisch lid van een Vereniging van Eigenaren, een VvE. Het Servicepunt Woningverbetering richt zich op ondersteuning van alle VvE's in Vlaardingen. De adviseurs bieden gratis hulp en advies.

 • Starterslening aanvragen

  Is uw inkomen te laag om een eerste woning te kopen en bent u jonger dan 35 jaar? Dan kunt u een starterslening aanvragen. Hiermee vult u uw hypotheek aan zodat u toch een woning kunt kopen. U krijgt de starterslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De SVn werkt in opdracht van de gemeente.

 • Woning verhuren

  Het aankopen van een woning om te verhuren in de gemeente Vlaardingen is vergunningsvrij, maar er zijn wel regels. Deze regels zijn opgenomen in een bestemmingsplan. Als u een woning aankoopt is het raadzaam altijd het bestemmingplan te controleren.

 • Vergunning tijdelijk verhuren koopwoning (Leegstandwet)

  Staat uw koopwoning te koop en leeg? Dan kunt u, als u aan de voorwaarden voldoet, uw woning tijdelijk verhuren op basis van de Leegstandwet. Vraag hiervoor een vergunning aan.

 • Woning splitsen of omzetten naar kamers

  Het aankopen van een woning om deze te splitsen of om te zetten naar kamers (onttrekken) mag niet zonder omgevingsvergunning.