Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Vlaardingen. De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen voor het beleid van de gemeente. Het college gaat hiermee vervolgens aan de slag. De raad controleert of het college de plannen die zij hebben aangenomen uitvoert en of deze naar behoren en binnen budget worden uitgevoerd. De gemeenteraad controleert ook of de plannen nog kloppen met de wensen van u als inwoner en of de plannen nog steeds passen in het beleid dat de gemeenteraad heeft opgesteld.

De raad bestaat uit 35 raadsleden verdeeld over 14 fracties. Daarnaast kunnen de fracties geholpen worden door de 12 steunraadsleden. De gemeenteraadsleden worden iedere 4 jaar gekozen door de inwoners. De laatste verkiezingen zijn gehouden op 21 maart 2018.

In Vlaardingen vergadert de gemeenteraad volgens een vaste reeks. De raad laat zich informeren over onderwerpen (beeldvormende bijeenkomst), vormt vervolgens een oordeel (oordeelsvormende bijeenkomst) en besluit uiteindelijk in de raadsvergadering. De beeldvormende en oordeelsvormende bijeenkomsten worden raadscommissies genoemd. In de meeste gevallen zijn de bijeenkomsten van de raad openbaar en bent u van harte welkom deze avonden bij te wonen. De bijeenkomsten kunt u ook live volgen via vlaardingen.raadsinformatie.nl.

 • Raadsvergaderingen

  Raadsvergaderingen De gemeenteraad komt bijeen volgens een maandelijks schema. In de meeste gevallen zijn de raadsavonden openbaar en bent u van harte welkom de bijeenkomsten bij te wonen.

 • Stukken en verslagen raadsvergaderingen

  Stukken en verslagen raadsvergaderingen U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad op verschillende manieren bekijken. Een overzicht van de geplande vergaderingen en informatie over de agenda vind u op vlaardingen.raadsinformatie.nl.

 • Samenstelling gemeenteraad

  (Samenstelling) gemeenteraad + Politieke partijen Het aantal leden van de gemeenteraad is afhankelijk van het aantal inwoners. De raad in Vlaardingen bestaat uit 35 raadsleden verdeeld over 14 fracties.

 • Ken uw raadslid

  (Samenstelling) gemeenteraad + Politieke partijen Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Gezamenlijk vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Om de raadsleden beter te leren kennen, stellen de raadsleden zich voor. Lees daarvoor de interviews.

 • Steunraadsleden

  (Samenstelling) gemeenteraad + Politieke partijen De raadsfracties kunnen geholpen worden door steunraadsleden. Steunraadsleden helpen de fracties bij het voorbereiden op de besluitvorming in de raadsvergaderingen. Hiervoor wonen de steunraadsleden als lid de raadscommissie bij. De gemeenteraad van Vlaardingen heeft 12 steunraadsleden.

 • Commissies en gemeenschappelijke regelingen

  Gemeenschappelijke regelingen Naast de reguliere raadscommissie heeft de gemeenteraad van Vlaardingen ook overige commissies, zoals de agendacommissie, de werkgeverscommissie, de auditcommissie en het presidium. Hieronder kunt u de leden van deze commissies vinden.

 • Nieuwsbrieven gemeenteraad

  Nieuwsbrief gemeenteraad De raadsleden laten u graag zien wat zij doen en waar zij mee bezig zijn. Wilt u de nieuwsbrief en de agenda van gemeenteraad in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan via: www.vlaardingen.nl/nieuwsbrieven.

 • Contact met uw gemeenteraad

  Contact met uw gemeenteraad U kunt op verschillende manieren in contact komen met de leden van de gemeenteraad.

 • Verantwoording fractievergoedingen

  Verantwoording fractievergoeding Alle gemeenteraadsfracties ontvangen een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. Fracties besteden de vergoeding om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken. Zo kunt u per fractie zien waaraan de fractie dit geld heeft besteed.

 • Coalitieakkoord 2019-2022: Handen uit de mouwen

  Coalitieakkoord Op donderdag 17 mei 2019 is het coalitieakkoord gepresenteerd in Vlaardingen dat heet: ‘Handen uit de mouwen’.

 • Reglement van orde van de gemeenteraad Vlaardingen

  Wet- en regelgeving Het reglement van orde van de gemeente Vlaardingen bevat de regels over de gang van zaken in de gemeenteraad: Wie mag wanneer spreken, hoe komt een besluit tot stand, wat zijn de taken van commissies en welke bevoegdheden heeft de voorzitter.