Herinrichting Indische Buurt

Het worden roerige tijden voor de Indische Buurt. De riolering in deze wijk is aan het einde van zijn levensduur en moet dus vervangen worden. Dat betekent dat in de hele wijk de straat open moet. Een flinke klus, die dan ook enkele jaren gaat duren. De gemeente pakt de wijk in vier delen aan.

Herinrichting

Omdat de straat open moet, kijkt de gemeente direct ook kritisch naar de inrichting van de wijk om te zien waar het mogelijk is om verbeteringen aan te brengen als het gaat om bijvoorbeeld groen, parkeren, speelruimte, regenwaterafvoer, straatmeubilair, verkeersveiligheid.

Planning

De voorbereidingen voor het eerste deel van het project (kwadrant 1) zijn afgerond. De echte werkzaamheden beginnen medio juni 2023 en duren naar verwachting tot en met 2026. Om de overlast per buurt zo kort mogelijk te houden, is de wijk in 4 delen (kwadranten) verdeeld die om beurten aangepakt zullen worden. Het gebied tussen de Marathonweg, Bangkasingel en Billitonlaan is het gebied dat als eerst aan de beurt is. 

Wat gaat gebeuren

Om de riolering te vernieuwen, moeten de straten en trottoirs opgebroken worden. De aannemer verwijdert de oude riolering en brengt nieuwe riolering aan. Daarna wordt de bestrating waar nodig vernieuwd en wordt de straat weer opnieuw ingericht: het groen, de openbare verlichting, parkeervakken etc.

Voorbereidingen

De meeste voorbereidingen zijn inmiddels achter de rug: Er hebben onderzoeken plaatsgevonden en de gemeente heeft bijvoorbeeld gekeken of er ook andere werkzaamheden in het gebied plaats moeten vinden en of die werkzaamheden dan gecombineerd kunnen worden. Ook heeft de gemeente bewoners gevraagd naar eventuele mogelijkheden om bij de werkzaamheden direct ook de straat en/of buurt beter in te richten, veiliger te maken of andere verbeteringen door te voeren. Een ander belangrijke voorbereiding is het aanbesteden van het de aannemer die de fysieke werkzaamheden uit gaat voeren.

Pilot afkoppelen regenpijp

In de wijk ligt een gemengd rioleringsstelsel. In dit stelsel wordt vuil water uit het toilet, de douche of wasbak samen met regenwater (ook wel hemelwater genoemd) afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie. Zonde, want het regenwater is eigenlijk gewoon schoon water en neemt onnodig capaciteit in beslag van de riolering en de waterzuivering. Kostbaar, onnodig en niet duurzaam. Daarom gaan we in de straat de straatkolken (de putten waardoor het regenwater afgevoerd wordt) loskoppelen van het riool. Daarnaast zijn we in kwadrant 1 met een pilot gestart om aan de voorzijde van de woningen de regenpijpen af te koppelen. Dat doen we natuurlijk alleen bij bewoners die hier toestemming voor geven. De gemeente zorgt voor de uitvoering en betaalt de kosten. Als deze pilot succesvol is, dan willen we ook in de andere kwadranten zoveel mogelijk woningen aansluiten op de gescheiden afvoer voor hemelwater.

Profiel Billitonlaan

De Indische buurt is opgedeeld in vier kwadranten. Tussen de kwadranten in ligt de Billitonlaan als ontsluitingsweg van de buurt en verbindingsweg tussen het Centrum en de Westwijk. Een belangrijke route waar veel Vlaardingers gebruik van maken. Het huidige wegprofiel is verouderd en bestaat uit twee rijbanen met daaraan liggend de fietspaden. Een situatie die met name voor de fietser niet wenselijk is. Om de situatie voor de fietsers veiliger te maken wordt onderzocht of het mogelijk is om de laan te voorzien van vrijliggende fietspaden.

Plattegrond kwadranten