Herinrichting Indische Buurt

Het worden roerige tijden voor de Indische Buurt. De riolering in deze wijk is aan het einde van zijn levensduur en moet dus vervangen worden. Dat betekent dat in de hele wijk de straat open moet. Een flinke klus, die dan ook enkele jaren gaat duren. De gemeente pakt de wijk in vier delen aan.

Herinrichting

Omdat de straat open moet, kijkt de gemeente direct ook kritisch naar de inrichting van de wijk om te zien waar het mogelijk is om verbeteringen aan te brengen als het gaat om bijvoorbeeld groen, parkeren, speelruimte, regenwaterafvoer, straatmeubilair, verkeersveiligheid.

Planning

De voorbereidingen voor het project zijn al in volle gang. De echte werkzaamheden beginnen in 2022 en duren naar verwachting tot en met 2025. Om de overlast per buurt zo kort mogelijk te houden, is de wijk in 4 delen (kwadranten) verdeeld die om beurten aangepakt zullen worden. Het gebied tussen de Marathonweg, Bangkasingel en Billitonlaan is het gebied dat als eerst aan de beurt is. 

Wat gaat gebeuren

Om de riolering te vernieuwen, moeten de straten en trottoirs opgebroken worden. De aannemer verwijdert de oude riolering en brengt nieuwe riolering aan. Daarna wordt de bestrating waar nodig vernieuwd en teruggelegd en wordt de straat weer opnieuw ingericht: het groen, de openbare verlichting, parkeervakken etc.

Voorbereidingen

Eerst vinden alle onderzoeken plaats die nodig zijn om het werk straks goed te doen. De gemeente kijkt bijvoorbeeld of er ook andere werkzaamheden in het gebied plaats moeten vinden en of die werkzaamheden dan gecombineerd kunnen worden. Ook heeft de gemeente bewoners gevraagd naar eventuele mogelijkheden om bij de werkzaamheden direct ook de straat en/of buurt beter in te richten, veiliger te maken of andere verbeteringen door te voeren.
Een ander belangrijke voorbereiding is het aanbesteden van het ingenieursbureau die het ontwerp en het bestek maakt en de aanbesteding van de aannemer, die de werkzaamheden gaat uitvoeren.

Pilot afkoppelen hemelwaterafvoer woningen

In de wijk ligt een gemengd rioleringsstelsel. In dit stelsel wordt vuil water uit het toilet, de douche of wasbak samen met regenwater (ook wel hemelwater genoemd) afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie. Zonde, want het regenwater is eigenlijk gewoon schoon water en neemt onnodig capaciteit in beslag van de riolering en de waterzuivering. Kostbaar, onnodig en niet duurzaam. Daarom gaan we in de straat de straatkolken (de putten waardoor het regenwater afgevoerd wordt) loskoppelen van het riool. Daarnaast zijn we in kwadrant 1 met een pilot gestart om aan de voorzijde van de woningen de regenpijpen af te koppelen. Dat doen we natuurlijk alleen bij bewoners die hier toestemming voor geven. De gemeente zorgt voor de uitvoering en betaalt de kosten. Als deze pilot succesvol is, dan willen we ook in de andere kwadranten zoveel mogelijk woningen aansluiten op de gescheiden afvoer voor hemelwater.

Profiel Billitonlaan

De Indische buurt is opgedeeld in vier kwadranten. Tussen de kwadranten in ligt de Billitonlaan als ontsluitingsweg van de buurt en verbindingsweg tussen het Centrum en de Westwijk. Een belangrijke route waar veel Vlaardingers gebruik van maken. Het huidige wegprofiel is verouderd en bestaat uit twee rijbanen met daaraan liggend de fietspaden. Een situatie die met name voor de fietser niet wenselijk is. Om dit profiel en de situatie voor de fietsers te verbeteren en veiliger te maken wordt mogelijk onderzocht of het mogelijk is om de laan te voorzien van vrijliggende fietspaden.

Informatie wijkbewoners

Bewoners van de wijk ontvangen gedurende het gehele project regelmatig informatie. Dit is al begonnen met inloopavonden in het begin van het project (behalve voor het vierde kwadrant waar de informatieronde vanwege coronamaatregelen schriftelijk heeft plaatsgevonden). Tijdens die avonden hebben bewoners toelichting gekregen op het project en wilde de gemeente graag ook van de bewoner horen hoe zij hun omgeving ervaren. Deze ervaringen en eventuele wensen zijn een belangrijke bijdrage voor het ontwerp: efficiënter, mooier en veiliger binnen het beschikbare budget. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld parkeerplaatsen, inrichting van het groen of de plek van de openbare verlichting. 

Plattegrond kwadranten
 

Plattegrond_kwadranten

Weet u niet zeker in welk kwadrant u woont? U ziet het op bijgaand overzicht. Klik op de afbeelding om deze in een groter formaat te openen (pdf, 1,45 MB).

Stand van zaken 

De voorbereidingen zijn in volle gang. In eerder gehouden inloopavonden zijn de bewoners geïnformeerd over de voorgenomen plannen van de herinrichting en is hen gevraagd wat hun ervaringen zijn in de buurt.

Naast de reactie van de bewoners zijn er diverse onderzoeken afgerond en gesprekken geweest met verschillende disciplines binnen de gemeente. Hierbij moet u denken aan Groen, Riolering, Bestrating, Openbare verlichting, Verkeer etc., 

Al deze gegevens hebben de basis gevormd voor het voorlopig ontwerp. In februari zijn er online informatieavonden voor de bewoners van de wijk gehouden waarin zij geïnformeerd zijn over dit voorlopig ontwerp en vragen konden stellen.  De reacties vanuit de buurt zijn verwerkt en verzameld in twee documenten. Zie bijlage op de website 

Op dit moment werken we het ontwerp technisch verder uit. Er wordt hierbij gedetailleerd bepaald worden wat voor soort en hoeveel materialen er nodig is en welke werkzaamheden er nodig zijn voor de uitvoering van het werk en wat een haalbare planning is voor de uitvoering. Uiteraard zullen we ook daar de wijkbewoners weer over informeren.