Subsidie voor groenblauwe schoolomgeving

Bomen, struiken, bloemen, gras… waar kunnen kinderen fijner spelen en bewegen dan in een groene omgeving? Een groene omgeving is bovendien een omgeving waar regenwater de grond in kan zakken of gebruikt kan worden om bijvoorbeeld een moestuintje water te geven. Een plek die leuk en gezond is voor kinderen en bovendien een bijdrage levert aan een klimaatvriendelijke stad! Daarom kunnen scholen subsidie aanvragen voor het inrichten van een groenblauwe schoolomgeving.

Als er minder regenwater in het riool terecht komt, vermindert de kans op wateroverlast bij hevige regenbuien. Bovendien is een groenblauwe schoolomgeving een fijne avontuurlijke speelomgeving voor kinderen. Groen zorgt voor koelte op hete dagen. Een groene schoolomgeving is niet voor niets één van de pijlers van de ‘Gezonde School’. Een groenblauw ‘schoolplein’ is verder te gebruiken voor buitenlessen en is uitnodigend voor kinderen, leerkrachten, ouders en buurtbewoners. Bovendien kan uw school zo een inspiratie zijn voor ouders, verzorgers en buurtbewoners om ook hun leefomgeving groener te maken en regenwater af te koppelen van het riool. 

De gemeente levert met een subsidie een financiële bijdrage om scholen te helpen met de aanleg van een groenblauwe schoolomgeving. Let op: informeer ook eens bij andere organisaties (bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap van Delfland en de Provincie Zuid-Holland) naar aanvullende mogelijkheden voor een subsidie voor een groenblauwe schoolomgeving.

Wil uw school stenen weghalen en een veel groener schoolplein? Wilt u weten hoe u van een idee naar een plan komt en wat er bij de uitvoering komt kijken? Wilt u inspiratie? Kijk dan op de site: www.groenblauweschoolpleinen.nl.

Voorwaarden
 • De regeling is voor bestaande scholen voor (speciaal) basis en/of voortgezet (speciaal) onderwijs in de Gemeente Vlaardingen. 
 • De gemeente Vlaardingen heeft jaarlijks een totaalbudget van € 30.000 beschikbaar voor het omvormen van bestaande verharde schoolpleinen naar een groenblauwe schoolomgeving. De gemeente draagt voor maximaal € 15.000 bij aan het project waarvoor de subsidieverordening is bedoeld, met een maximum van één schoollocatie per schoolbestuur per jaar. 
 • De subsidieregeling groenblauwe schoolomgeving is bedoeld voor het omvormen van een bestaand stenen schoolplein naar een groenblauwe schoolomgeving. Dit kan bijvoorbeeld door:
  • Het vergroenen van de schoolplein met bijvoorbeeld bomen, struiken, klimplanten, gras, moestuin, groene gevels etc;
  • Het vergroten van de waterrobuustheid van de schoolomgeving door onder andere:
  • het aansluiten van regenpijpen op specifiek daarvoor aangelegde wateropvangvoorzieningen (regentonnen, regenwaterschuttingen, wadi’s etc), van waaruit het water langzaam wegsijpelt (bijvoorbeeld d.m.v. infiltratievoorzieningen, waterloopjes etc);
  • het verminderen van het aantal vierkante meters (minimaal 40 m2) verharding (minder tegels);
  • het aanleggen van waterdoorlatende terreinverharding, zodat regenwater gemakkelijker de bodem kan indringen;
  • de aanleg van groene of waterbergende op bestaande daken, waardoor het water niet meteen het riool instroomt en er veel minder kans is op overbelasting van het rioolsysteem;
  • het vergroten (ontwikkelen) van het waterbewustzijn: het groenblauwe schoolplein is inspirerend voor ouders, verzorgers en buurtbewoners.
 • Het groenblauwe schoolplein is ook na schooltijd en tijdens vakanties toegankelijk (eventueel onder voorwaarden) voor kinderen, ouders, verzorgers en buurtbewoners. Deze voorwaarde geldt niet voor in gebruik zijnde moestuinen.
 • Zie meer voorwaarden in de subsidieregeling groenblauwe schoolomgeving.
Hoe werkt het?
 • Vul het aanvraagformulier in (ondertekend door of namens bevoegd gezag van de school).
 • Stuur in ieder geval de gevraagde bijlagen mee (motivatie, plan, ontwerp, begroting etc.) .
 • Binnen 8 weken krijgt u reactie op uw aanvraag.

Formulier aanvraag subsidie groenblauwe schoolomgeving

Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.