Actieplan mobiliteit

De gemeente Vlaardingen werkt aan een verkeersveilige, bereikbare en gezonde stad. Het Actieplan Mobiliteit is het nieuwe spoorboekje voor het verkeer- en vervoersbeleid tot 2030.

Het actieplan is in november 2018 officieel door de gemeenteraad vastgesteld. Inwoners, ondernemers en belangenorganisaties hebben in het voortraject volop hun ideeën ingebracht. De gemeente, samenwerkingspartners en andere betrokkenen zijn aan de slag gegaan met de uitwerking. Het Actieplan Mobiliteit heeft als motto ‘veilig, bereikbaar en gezond’.

Het Actieplan Mobiliteit draagt bij aan een stad waar het prettig wonen, werken, recreëren en ondernemen is. Een goede structuur van wegen, fiets- en wandelpaden en openbaar vervoer bepaalt immers mede of u plezierig woont, of u soepel op uw werk, bij de huisarts, vereniging of vrienden komt en of u in uw vrije tijd een prettige fietstocht of wandeling kunt maken. Een goede verkeersstructuur is ook van grote waarde voor de economie. Bedrijven willen immers goed bereikbaar zijn voor hun klanten, leveranciers en werknemers. 

Verkeersveiligheid voorop

Verkeersveiligheid is in het Actieplan Mobiliteit het uitgangspunt. De gemeente gaat verder met het toepassen van de principes van Duurzaam Veilig op het gehele wegennet. Voorbeeld daarvan is het op meer plaatsen scheiden van fietsers en autoverkeer. Daarnaast komt er extra aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers; voor fietsers en voetgangers in het algemeen en voor scholieren, ouderen en mensen met een handicap in het bijzonder.

Beter bereikbaar door bundelen doorgaand verkeer

De bedrijfsactiviteiten in de Rivierzone zorgen voor veel verkeer door de stad naar de autosnelwegen. De gemeente gaat dit verkeer op een beperkt aantal wegen bundelen. Hierdoor vermindert de drukte op andere wegen, waardoor fietsers en voetgangers meer de ruimte krijgen. Wel zijn op sommige wegen aanpassingen nodig om de doorstroming te verbeteren, die tegelijk ook een beter woon- en leefklimaat moeten waarborgen. Ook het verminderen van het doorgaande verkeer in de binnenstad is een belangrijk punt in het plan.

Meer fietsen en lopen

De gemeente ziet volop kansen om het fietsgebruik binnen de stad te vergroten. De fietsstructuur kan verbeteren door ontbrekende schakels in de route op te vullen, bestaande routes te verbeteren en de routes duidelijker herkenbaar te maken. Ook wil de gemeente het netwerk van looproutes verbeteren door ontbrekende schakels te realiseren, zoals een goede looproute tussen de Rivierzone, station Vlaardingen Centrum en de binnenstad.

Hoe verder?

De gemeenteraad stelde eind september 2021 de Mobiliteitsagenda vast. De Mobiliteitsagenda vormt het eerste uitvoeringsprogramma bij het Actieplan Mobiliteit. In de Mobiliteitsagenda zijn maatregelen opgenomen voor de korte, middellange en lange termijn. Voor veel korte termijnmaatregelen heeft de gemeente subsidie ontvangen. Deze maatregelen stonden in 2021 en staan in 2022 op de planning, vaak in combinatie met reeds gepland onderhoud en/of een herstructurering. Voorbeelden zijn de herinrichting van de Reigerlaan, de aanpak van de Marathonweg, het verbeteren van de oversteekbaarheid van diverse wegen en het realiseren van veilige schoolzones. De maatregelen voor de middellange en lange termijn zijn nog niet zeker. Die maatregelen moeten steeds opnieuw worden bezien op nut en noodzaak. Ook moet hiervoor nog gemeentelijke en externe financiering worden gezocht. Door deze maatregelen al wel te benoemen in de Mobiliteitsagenda, is nu al duidelijk wat er op termijn moet gebeuren om een goede verkeersveiligheid te blijven garanderen. Daarbij is ook nadrukkelijk gekeken naar andere ontwikkelingen, zoals de woningbouwopgave.