Bestuurlijke boetes

Indien mogelijk geeft de gemeentelijke handhaver de overtreder een mondelinge aankondiging. De gemeente stuurt een besluit bestuurlijke boete waarin staat welke overtreding is begaan, door wie, wanneer en waar. Bij dit besluit zit een factuur die binnen 6 weken betaald moet worden.

Als de overtreder niet tijdig betaalt, volgt er een aanmaning en wordt zo nodig een deurwaarder ingeschakeld. De kosten die gemaakt worden voor de invordering moet de overtreder ook betalen.

Een verzoek om een betalingsregeling kan worden ingediend bij de financiële administratie van de gemeente.

De hoogte van het bedrag staat in de Verordening bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte Vlaardingen. Dit varieert voor personen tussen de € 95 en € 415 . De bedragen worden verdubbeld bij overtredingen door een rechtspersoon (bedrijf).

Bezwaar

Tegen elk besluit kan bezwaar worden gemaakt. Dit moet binnen 6 weken na de verzenddatum van de brief. Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van belanghebbende, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt, een kopie van het besluit, de gronden van het bezwaar en eventueel een volmacht als het bezwaarschrift door iemand anders wordt ingediend.

Het bezwaar kunt u per e-mail sturen naar handhaving@vlaardingen.nl of per post naar :
Gemeente Vlaardingen
T.a.v. Team Veiligheid
Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen