Nadeelcompensatie

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen wanneer u schade lijdt als gevolg van rechtmatig handelen van de gemeente. De schade kan veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden in de buitenruimte (zoals wegwerkzaamheden) of verkeersbesluiten (zoals het afsluiten van wegen).

Voorwaarden
  • de schade is onevenredig en niet voorzienbaar en valt buiten het normale maatschappelijk risico of ondernemersrisico.
  • de schade staat in direct verband met het genomen besluit en de uitgevoerde werkzaamheden.
Hoe werkt het?

Stuur een onderbouwde aanvraag: een volledig ingevuld aanvraagformulier , inclusief bijlagen en stukken ter onderbouwing van de hoogte van de schade, zoals:

  • als u vindt winst- of inkomensderving te hebben: betrouwbare gegevens van uw boekhouder of accountant over uw gemiddelde omzet van de 3 jaren voorafgaand aan het handelen van de gemeente dat de schade heeft veroorzaakt;
  • als u vindt schade als gevolg van gederfde huurinkomsten te lijden: een afschrift van de huurovereenkomst of gebruikersovereenkomst en een afschrift van de eigendomsakte.

Stuur het formulier 'nadeelcompensatie (pdf, 95 kB) met de bijlagen op naar Gemeente Vlaardingen, t.a.v. het college van B&W, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. De gemeente kijkt in hoeverre u omzetverlies leed en in hoeverre dit door het handelen van de gemeente is veroorzaakt (dit heet causaliteit). U als ondernemer moet dit aantonen.

Beoordeling

  • De schade wordt vergeleken met schade van andere ondernemers in de omgeving van de werkzaamheden. Zo kan worden vastgesteld of er sprake is van bijzondere benadeling. Dit is 1 van de voorwaarden voor nadeelcompensatie.
  • Er wordt ook onderzocht of u (een deel van) de schade kon voorkomen of beperken en of u zelf het risico heeft genomen om schade door de werkzaamheden te lijden.
  • Een externe deskundige adviseert de gemeente over uw aanvraag. Binnen 6 maanden moet de gemeente een besluit over uw verzoek nemen. Deze termijn kan 1 keer met 6 maanden worden verlengd.
  • Onder de € 500,- wordt geen vergoeding toegekend. Dit is omdat alleen schade die groter is dan de normale bedrijfsrisico's vergoed wordt.
Kosten

Een verzoek doen kost € 300,-. Als uw verzoek (gedeeltelijk) geldig wordt erkend, krijgt u dit bedrag terug.

Heeft u vragen? Stuur een bericht via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bel met (010) 248 4000.