Extra geld voor klimaatadaptatie in de Indische Buurt

Goed nieuws! De gemeente Vlaardingen heeft – samen met het Hoogheemraadschap van Delfland en andere gemeenten – een subsidieaanvraag ingediend bij het Rijk. Via de Impulsregeling klimaatadaptatie kunnen gemeenten, provincies, en waterschappen een bijdrage krijgen om Nederland voor te bereiden op de klimaatveranderingen. De subsidieaanvraag is toegekend. Het Rijk stelt € 458.000,- beschikbaar aan de gemeente Vlaardingen voor het project ‘Herinrichting Indische Buurt’.

Wat gaan we precies doen? De subsidie wordt gebruikt om extra maatregelen uit te voeren en om al geplande werkzaamheden uit te breiden. We vervangen de oude gemengde riolering door een gescheiden riolering. Het hemelwater voert dan niet meer af naar de waterzuivering, maar stroomt de watergangen in. We leggen een wadi aan om bij hevige regen hemelwater bovengronds vast te houden en met bewoners werken we samen om het hemelwater dat op de daken valt op te vangen. Goed voor het milieu, de portemonnee en de kans op wateroverlast neemt af!

Met de werkzaamheden in de Indische Buurt maken we Vlaardingen klaar voor de toekomst. Wilt u meer informatie over de herinrichting van de Indische Buurt? Neem dan eens een kijkje op onze website: www.vlaardingen.nl/indischebuurt.