Regionale Energiestrategie (RES)

We vinden het heel gewoon dat we in een warm huis wonen, het licht aan kunnen doen, warm kunnen douchen en dat de koelkast, de computer en het fornuis het doen. Dit willen we graag zo houden, ook als we overstappen op duurzame energie. Om dit mogelijk te maken werken we in de energieregio Rotterdam Den Haag samen.

In de medio 2021 vastgestelde Regionale Energiestrategie 1.0 staat beschreven hoe we de elektriciteit en de warmte die we nodig hebben gaan verduurzamen. Dit geldt voor woningen, bedrijfspanden, de industrie, het verkeer en de glastuinbouw. 

Klimaatverandering

Het verduurzamen van onze energie is nodig om de klimaatverandering tegen te gaan. Wij willen in 2030 de helft minder CO2 uitstoten. In 2050 moet de uitstoot zelfs met 95% zijn afgenomen. Hoe we dit in onze regio willen doen staat in de Regionale Energiestrategie 1.0. Wat dit voor Vlaardingen betekent en welke bijdrage wij aan de regionale doelen willen leveren, hebben wij beschreven in onze Transitievisie Warmte 2022-2026. 

Energie besparen

We willen de vraag naar energie zo laag mogelijk houden door te besparen, te isoleren en door beschikbare energiebronnen zo goed mogelijk in te zetten. Zo voorkomen we dat de opgave voor bijvoorbeeld windenergie en zonnepanelen groter wordt dan nodig is. 

Energie opwekken 

Voor de energie die we nodig hebben, maken we zoveel mogelijk gebruik van duurzame energie. Zo  maken we zo goed mogelijk gebruik van rest- en aardwarmte. Voor de productie van duurzame elektriciteit met wind en zon is het uitgangspunt dat dit goed in het landschap moet passen. Voor het grootschalig opwekken van elektriciteit wordt binnen de energieregio onderzoek gedaan naar geschikte locaties. 

Betaalbaar

Niet alleen huishoudens hebben energie nodig. Sommige grote bedrijven verbruiken veel warmte en energie. Denk maar eens aan de haven of de tuinbouw. Het is dan ook belangrijk om niet alleen als stad te werken aan de ontwikkelingen op het gebied van energie, maar om ook goed samen te werken als regio en om goede wetgeving en ondersteuning te krijgen vanuit de Rijksoverheid. Zo maken we met elkaar de energietransitie haalbaar én voor iedereen betaalbaar.