Milieu

Zoekt u informatie of heeft u overlast van geluid, geur, stof of een andere onderwerp met betrekking tot het van milieu? Lees dan verder.

 • Subsidieregeling verwijderen rookkanalen

  Vlaardingen wil de luchtkwaliteit verbeteren. Daarom heeft de gemeente eind 2022 het SchoneLuchtAkkoord ondertekend. Specifieke ambities van Vlaardingen zijn vastgelegd in het lokale Actieplan Luchtkwaliteit. U kunt een subsidie aanvragen voor het verwijderen van rookkanalen binnenshuis.

 • Bodeminformatie

  Bij taxatie voor aan- of verkoop van onroerend goed speelt de bodemkwaliteit een rol. Op de website van de DCMR kunt u informatie opvragen over de bodemkwaliteit. Hier kunt u ook terecht voor informatie over ondergrondse tanks.

 • Asbest

  Veel woningen (vooral van vóór 1985) bevatten nog asbest. Asbest kan bepaalde vormen van longkanker veroorzaken bij inademing. Weghalen is alleen nodig als asbesthoudend materiaal beschadigd raakt of beschadigd moeten worden vanwege werkzaamheden. Maak het asbesthoudend afval nooit kleiner door te breken of te zagen. Er komen dan zeker asbestvezels vrij. Voor het verwijderen van asbest gelden regels en u moet hiervoor toestemming vragen aan de gemeente. Vindt u asbesthoudend materiaal in openbaar gebied? Meld dit dan bij de Buitenlijn, (010) 248 4000.

 • Geluidsoverlast of stankoverlast?

  Wanneer u bijvoorbeeld last heeft van vliegtuiglawaai, overlast van horeca, evenementen, bedrijven of stankoverlast dan kunt u terecht bij de DCMR Milieudienst Rijnmond.

 • Grondwater

  Grondwater is water in de grond dat via sloten, rivieren of tijdens regenval in de bodem is gezakt. De hoogte van het grondwater kan veranderen. Zo stijgt de grondwaterstand tijdens natte perioden, zoals de winter, doordat het veel regent. In droge perioden, zoals de zomer, daarentegen daalt de grondwaterstand doordat minder regen valt en er meer verdamping plaatsvindt. In beide gevallen kunt u overlast ervaren.

 • Geluidkaarten Vlaardingen

  Elke vijf jaar stelt de gemeente geluidkaarten vast die de berekende geluidsituatie weergeven. In tabellen en kaarten wordt de geluidbelasting door (spoor)wegverkeer, industrie en luchtvaart in beeld gebracht. De geluidbelastingniveaus die via de kaart kunnen worden ingezien, zijn berekend aan de hand van een wettelijk voorgeschreven rekenmodel. Het model geeft een indicatie van de geluidbelasting op de gevel van gebouwen als gevolg van wegverkeer, spoorwegen, industrie en luchtvaart.

 • Bouwlawaai

  Werkzaamheden tijdens een bouwperiode kunnen zorgen voor geluidsoverlast voor omwonenden (bouwlawaai). Denk bijvoorbeeld aan sloopwerkzaamheden of grondwaterpompen die 24 uur per dag in bedrijf zijn. Om misstanden te voorkomen, dient u via de gemeente een tijdelijke Geluidsontheffing bouw- en slooplawaai aanvragen voor bedrijfsmatige bouwactiviteiten of bouwwerkzaamheden die bedrijfsmatige grootte hebben.

 • Meetnetwerk luchtkwaliteit: Neus van Vlaardingen

  Wie gezond wil leven, kan allerlei goede keuzes maken. Maar er zijn ook zaken waar u niet of nauwelijks invloed op heeft. De luchtkwaliteit bijvoorbeeld. Met het Vlaardings luchtmeetnetwerk ‘Neus van Vlaardingen’ brengen 50 Vlaardingse huishoudens een jaar lang de luchtkwaliteit in de stad in beeld.