Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER Rivierzone Vlaardingen

Voor de toekomstige gebiedsontwikkeling binnen de Rivierzone, is de gemeente gestart met het opstellen van een gebiedsvisie Rivierzone en bereidt hierbij een milieueffectrapport (MER) voor.

Het MER dient ook ter onderbouwing van de bestemmingsplannen die op dit moment worden voorbereid voor verschillende ontwikkelingslocaties binnen de Rivierzone.

Wet milieubeheer

De wet milieubeheer verplicht tot het opstellen van een milieueffectrapport (planMER) voor de gebiedsvisie, omdat ze richtinggevende kaders stelt voor een stedelijk ontwikkelingsproject. In het kader van de vervolgbesluiten waarmee de ontwikkelingen binnen de Rivierzone planologisch worden mogelijk gemaakt, geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht. Deze kan aanleiding geven voor het opstellen van een projectMER. Om een opeenstapeling van m.e.r.-procedures te voorkomen, kiest de gemeente Vlaardingen voor een gecombineerd planMER – projectMER. Het MER levert zowel de informatie voor de besluitvorming over de gebiedsvisie, als voor de ruimtelijke vervolgbesluiten waarmee de meest concrete initiatieven binnen de Rivierzone planologisch worden mogelijk gemaakt. 

In het kader van het MER zal een onderzoek worden uitgevoerd waarin de gevolgen van de ontwikkeling van de Rivierzone voor de stikstofdepositie binnen Natura 2000-gebieden in beeld worden gebracht. Als grote negatieve effecten niet kunnen worden uitgesloten, wordt een passende beoordeling op grond van de Wet natuurbescherming uitgevoerd. 

Notitie Reikwijde en Detailniveau

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)  wordt de aanpak voor de milieueffectrapportage beschreven. De NRD bevat een beschrijving van de onderzoeksopzet voor het MER en de onderliggende onderzoeken. Daarbij komen onder andere de te onderzoeken alternatieven aan de orde en er is een toelichting opgenomen op de wijze waarop de milieueffecten in beeld worden gebracht. De NRD zal voor advies worden voorgelegd aan relevante bestuursorganen, maatschappelijke partijen en andere belanghebbenden. De Commissie voor de m.e.r. wordt niet om advies gevraagd over de reikwijdte en het detailniveau van het MER. Op een later moment, als het MER gereed is, zal het rapport ter toetsing worden voorgelegd aan de Commissie voor de m.e.r.

Ter inzage en zienswijzen

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de gebiedsvisie Rivierzone is van 5 augustus 2021 tot en met 15 september 2021 digitaal in te zien. Ook kunt u de informatie op afspraak inzien op het stadhuis. Hiervoor kunt u zich aanmelden via e-mail milieuregie@vlaardingen.nl