Van stortkokers naar ondergrondse restafvalcontainers

De gemeente gaat bij 18 flats van Waterweg Wonen ondergrondse restafvalcontainers plaatsen. Deze containers komen in de plaats van de huidige rolcontainers die onder de stortkokers staan.

Voordelen

De wijziging is bedoeld om de afvalscheiding bij flats te verbeteren. Daarnaast zorgt uitpandige afvalinzameling voor minder overlast in de flats: Volle containerruimtes, verstopte stortkokers, vieze geurtjes, geluidsoverlast en broeiend afval behoren straks tot het verleden. Voor de leegkomende ruimtes kijkt Waterweg Wonen mogelijke nieuwe bestemmingen, zoals bergingsruimte voor scootmobiels. Verder komen de servicekosten voor het buiten en weer binnen zetten van de containers te vervallen. 

Locaties

Voor het plaatsen van de nieuwe containers voor restafval, ging de gemeente op zoek naar geschikte plekken. Bovengronds lijkt er soms genoeg ruimte, maar de gemeente houdt ook rekening met kabels en leidingen in de grond, bereikbaarheid voor de containerauto en verkeersveiligheid tijdens het legen.  
Als er al ondergrondse containers bij de flat staan, dan worden bij voorkeur de restafvalcontainers hier bijgezet. Inmiddels heeft het college, na de inspraaktermijn van het ontwerp-aanwijzingsbesluit, de definitieve locaties van de containers vastgesteld. Op een aantal locaties heeft de inspraak geleid tot aanpassing van de locatie. Deze nieuwe locaties vindt u in de gedetailleerde situatietekeningen. Het aanwijzingsbesluit is gepubliceerd op de website Officiële bekendmakingen.  

Halvering restafval

Met het sluiten van stortkokers willen we bewoners stimuleren hun afval meer te scheiden. Deze overgang past bij de ambitie van de gemeente om de hoeveelheid restafval in Vlaardingen te halveren. 

Inzage

Tot en met maandag 8 februari 2021 kunt u de stukken van het definitieve aanwijzingsbesluiten. Als u de stukken op het stadskantoor wilt inzien, kunt u hiervoor tijdens kantooruren een afspraak maken met een medewerker van het Team Voorbereiding en Realisatie via telefoonnummer (010) 248 4000. 

Planning 

De verwachting is dat de containers van de 18 flats van Waterweg Wonen (ongeveer 2.300 huishoudens) begin 2021 geplaatst worden.