Bouwlawaai

Werkzaamheden tijdens een bouwperiode kunnen zorgen voor geluidsoverlast voor omwonenden (bouwlawaai). Denk bijvoorbeeld aan sloopwerkzaamheden of grondwaterpompen die 24 uur per dag in bedrijf zijn. Om misstanden te voorkomen, dient u via de gemeente een tijdelijke Geluidsontheffing bouw- en slooplawaai aanvragen voor bedrijfsmatige bouwactiviteiten of bouwwerkzaamheden die bedrijfsmatige grootte hebben.

Direct regelen

Aanvraagformulier ontheffing geluidhinder bouwen (pdf, 80 KB)

Aanvraag indienen

Als voorbereiding op uw bouwwerkzaamheden dient u een aanvraag in via dit formulier. Aan de hand van uw aanvraag bepaalt de DCMR:

  • Welke maatregelen u moet nemen;
  • Hoe u omwonenden moet informeren;
  • Hoelang de geluidhinder mag duren.

Wanneer moet ik een aanvraag indienen?

U moet een aanvraag indienen als u andere werkzaamheden dan bouwen en slopen in de openbare ruimte uitvoert die geluidshinder veroorzaken. Verder moet u een aanvraag indienen als u gaat bouwen of slopen buiten normale werkuren (avond- en nachtperiode, in het weekend of alleen zondag). Als laatste moet u een aanvraag indienen als niet wordt voldaan aan de onderstaande tabel. Voorbeeld hiervan is bij funderingswerkzaamheden (heien, intrillen damwanden) op kort afstand van woningen (<50m) levert een dagwaarde van 80 dB (A) op, dus voldoet niet aan de onderstaande gegevens.

Maximale blootstellings-duur en dagwaarde

  • tot 60 dB(A) - geen beperking in dagen
  • boven de 60 dB(A) - 50 dagen
  • boven de 65 dB(A) - 30 dagen 
  • boven de 70 dB(A) - 15 dagen
  • boven de 75 dB(A) - 5 dagen
  • boven de 80 dB(A) - 0 dagen

Hoelang duurt een aanvraag?

Het proces tot het nemen van een besluit duurt 8 weken. Verder duurt het langer als uw gegevens niet compleet of onjuist worden aangeleverd en als u de informatie moet aanvullen.

Heeft u nog vragen? Stuur een bericht  via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bel met (010) 248 4000.