Bouw en verbouw, welstandscommissie

Wanneer u een omgevingsvergunning aanvraagt voor bouw of verbouw, beoordeelt de welstandscommissie of uw bouwplannen voldoen aan redelijke eisen van welstand, zoals vastgelegd in de welstandsnota. De commissie bestaat uit onafhankelijk deskundigen (architecten) en beoordeelt het op te richten of te verbouwen bouwwerk op zichzelf en of het past in zijn omgeving. Wanneer u twijfelt of uw bouwplannen door de commissie worden goedgekeurd, kunt u een vooroverleg aanvragen met de welstandscommissie door middel van het indienen van een concept aanvraag omgevingsvergunning. Deze concept-aanvraag dient u via omgevingsloket.nl  in onder vermelding van “verzoek vooroverleg welstandscommissie”. Hiermee kunt u onnodige kosten aan fundamentele wijzigingen in de bouwtekening voorkomen. De kosten van dit vooroverleg bedragen  € 86,40.

Voorwaarden

U vraagt een vooroverleg met de welstandscommissie aan via Omgevingsloket.nl

De welstandscommissie kan u uitnodigen uw plan persoonlijk in een vergadering van de welstandscommissie toe te lichten.

De welstandscommissie beoordeelt uw bouwaanvraag op:

  • Vormgeving als massa, gevelindeling, kapvorm
  • Gebruikte en toegepaste materialen zoals metselwerk, dakbedekking
  • Detaillering
  • Kleur
  • Relatie met de omgeving:
  • Openbare ruimte en stedenbouwkundige omgeving
  • Verhoudingen in maat en schaal tot de bestaande bebouwing
  • Relatie tot toekomstige ontwikkelingen, voor zover bekend

Afhankelijk van de uitkomsten van het vooroverleg kunt u uw bouwplannen aanpassen voordat u de definitieve  omgevingsvergunning indient.

In het bestemmingsplan staat welke bouw- en gebruiksmogelijkheden uw bouwlocatie biedt. Kijk hiervoor op ruimtelijke plannen.nl

Kosten

De kosten van een vooroverleg met de welstandscommissie bedragen € 86,40. 

Deze kosten worden in mindering gebracht op de leges van een eventueel nog in te dienen definitieve aanvraag omgevingsvergunning, waarop de aanvraag vooroverleg betrekking heeft.

Aanvraag

U kunt terecht op het stadskantoor. Maak altijd een afspraak. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel. (010) 248 4000. U kunt ook een mail sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier.

Meenemen

Uw bouwplan.

Tips

De welstandscommissie komt in de even weken op dinsdag bij elkaar. Wanneer uw bouwplan besproken is, ontvangt u binnen een week na het overleg het verslag per post.

  • De reguliere procedure duurt maximaal 8 weken.
  • De uitgebreide procedure duurt maximaal 26 weken.