Bouwen

 • Wegwijzer bouwen en ontwikkelen

  Wanneer u iets in uw woonomgeving wilt veranderen door te gaan bouwen, verbouwen, kappen, slopen, et cetera, dan heeft u mogelijk een vergunning nodig.

 • Omgevingsvergunning

  Wanneer u iets in uw woonomgeving wilt veranderen door te gaan bouwen, verbouwen, kappen, slopen, et cetera, maak dan eerst gebruik van de Wegwijzer om te bepalen of u direct een vergunning kunt aanvragen, of dit samen met de gemeente oppakt. 

 • Bouwmaterialen, containers plaatsen

  Moet u materialen op de openbare weg plaatsen voor uw bouw- of sloopwerkzaamheden? Bijvoorbeeld containers, portacabins of steigers? Meld dit uiterlijk 5 werkdagen van te voren.

 • Sloopmelding

  Wanneer u gaat slopen, moet u dit mogelijk aan de gemeente melden. U doet dit uiterlijk 4 weken voordat het slopen begint. In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig, bijvoorbeeld wanneer u een monument of beschermd stadsgezicht wilt slopen. Op www.omgevingsloket.nl kunt u nagaan of u een sloopmelding moet indienen of dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. U kunt op www.omgevingsloket.nl de melding doen en de omgevingsvergunning aanvragen.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Wilt u een rioolaansluiting laten maken? Dan moet u toestemming vragen. Alleen medewerkers van de gemeente en bedrijven die door de gemeente zijn erkend mogen (graaf)werkzaamheden doen in de openbare ruimte of een aansluiting maken op het gemeentelijk riool.

 • Bouwtekeningen opvragen

  Het Stadsarchief beheert bouwtekeningen vanaf circa 1880 tot heden.

 • Archeologie bij (ver)bouwprojecten

  Wilt u (ver)bouwen? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Voor sommige projecten moet u ook een wijziging van het bestemmingsplan aanvragen. Denk er in beide gevallen aan te controleren of u archeologisch onderzoek moet laten uitvoeren.

 • Bouw en verbouw, welstandscommissie

  Wanneer u een omgevingsvergunning aanvraagt voor bouw of verbouw, beoordeelt de welstandscommissie of uw bouwplannen voldoen aan redelijke eisen van welstand, zoals vastgelegd in de welstandsnota. De commissie bestaat uit onafhankelijk deskundigen (architecten) en beoordeelt het op te richten of te verbouwen bouwwerk op zichzelf en of het past in zijn omgeving. Wanneer u twijfelt of uw bouwplannen door de commissie worden goedgekeurd, vraagt u een vooroverleg met de welstandscommissie aan via telefoonnummer (010) 248 4000. Hiermee kunt u onnodige kosten aan fundamentele wijzigingen in de bouwtekening voorkomen.

 • Kadastrale informatie

  Wilt u iets weten over het eigendom van onroerend goed? Dan kunt u terecht bij het Kadaster via www.kadaster.nl. De gemeente heeft voor het eigen grondgebied een kopiearchief. Deze informatie kunt u opvragen via het contactformulier of via (010) 248 4000.

 • Asbest verwijderen en inleveren

  Wilt u asbest uit uw woning (laten) verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen via www.omgevingsloket.nl. U mag alleen zelf asbest verwijderen als u aan een aantal eisen voldoet. Laat anders een erkend bedrijf de asbest verwijderen.

 • Bouwgrond, uitgifte (vrije kavels)

  De gemeente voert geen actief grondbeleid. Dit betekent dat wij geen kavels in de verkoop hebben of krijgen.

  Bij ontwikkelingen in de stad gaan de kavels via projectontwikkelaars of lokale makelaars. Geïnteresseerden kunnen naar de betreffende projectontwikkelaar of makelaar doorverwezen worden.

 • Monumenten

  Vlaardingen heeft verschillende monumenten zoals Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, beeldbepalende panden en beschermd stadsgezicht.