Voorgenomen verkoop van onroerende zaken door de gemeente Vlaardingen aan ABB Ontwikkeling B.V. en Yinte B.V.

De gemeente Vlaardingen, ABB Ontwikkeling B.V. en Yinte B.V. hebben op 4 februari 2021 een intentieovereenkomst gesloten over de herontwikkeling van de locatie Zwanensingel 9 met daarop onder meer Sportcentrum Vlaardingen. Yinte B.V. is thans erfpachter van deze gronden en ABB Ontwikkeling B.V. is de beoogd projectontwikkelaar van de locatie, bestaande uit Perceel 1 en 2.

Adres:            Zwanensingel 9 Vlaardingen

Perceel 1:      Gemeente Vlaardingen, sectie E nummer 2599

Grootte:         12.040 m2

Perceel 2:      Gemeente Vlaardingen, sectie E, nummers 2505, 2611 (ged.), 2596 (ged.) en 2581

Grootte:         40.900 m2

 

Yinte B.V. is erfpachter van Perceel 1 en exploiteert daarop het Sportcentrum Vlaardingen. Het Sportcentrum Vlaardingen maakt onderdeel uit van de integrale herontwikkeling van Perceel 1 en 2. De exploitatie van het sportcentrum zal na de herontwikkeling ook worden voorgezet.

Yinte B.V. en ABB Ontwikkeling B.V. hebben afspraken gemaakt over de herontwikkeling van Perceel 1. Voor de locatie wordt een integrale gebiedsontwikkeling uitgewerkt, waarbij Perceel 1 en 2 niet separaat van elkaar te ontwikkelen zijn. Op de locatie worden circa 152 woningen voorzien.

Gelet op het reeds bestaande sportcentrum, als onderdeel van de herontwikkeling, en de bestaande overeenkomsten tussen ABB Ontwikkeling B.V. en Yinte B.V. enerzijds, en de gesloten intentieovereenkomst tussen de gemeente, ABB Ontwikkeling B.V. en Yinte B.V. anderzijds, is de gemeente dan ook voornemens het bloot eigendom van Perceel 1 aan Yinte B.V. te verkopen en te leveren, en het volle eigendom van Perceel 2 aan ABB Ontwikkeling B.V. ABB Ontwikkeling B.V. zal vervolgens de integrale gebiedsontwikkeling van de beide percelen ter hand nemen.

 

De gemeente Vlaardingen heeft het voornemen om drie weken na de datum van publicatie van dit bericht koopovereenkomsten te sluiten met Yinte B.V. en ABB Ontwikkeling B.V. met betrekking tot Perceel 1 en Perceel 2.

De gemeente Vlaardingen is van mening dat Yinte B.V. en ABB Ontwikkeling B.V. de enige serieuze gegadigden zijn om de voormelde bij de gemeente in eigendom zijnde onroerende zaken te kopen. De gemeente voert hiertoe de navolgende argumenten aan:

Yinte B.V. is al sinds 2007 erfpachter van Perceel 1 en heeft in die hoedanigheid geïnvesteerd in de realisatie van het Sportcentrum, alsmede in de opbouw van een klantenkring ter plaatse. Yinte B.V. wenst de exploitatie van het Sportcentrum na de herontwikkeling ook voort te zetten;

Yinte B.V. en ABB Ontwikkeling B.V. hebben afspraken gemaakt over de integrale gebiedsontwikkeling van de locatie;

De gemeente, Yinte B.V. en ABB Ontwikkeling B.V. hebben in februari 2021 reeds een intentieovereenkomst gesloten over de ontwikkeling en realisatie van een integraal plan, op basis waarvan partijen zijn gaan ontwerpen en diverse onderzoeken hebben verricht, waardoor thans reeds aanzienlijke voorbereidingskosten zijn gemaakt. Op basis van het vertrouwensbeginsel mogen Yinte B.V. en ABB Ontwikkeling B.V. er vanuit gaan dat voormelde intentieovereenkomst zal worden opgevolgd door koopovereenkomsten;

ABB Ontwikkeling B.V. beschikt over kennis, kunde en financiële draagkracht om de integrale herontwikkeling van Perceel 1 en 2 succesvol ter hand te nemen en af te ronden.

 

Een ieder die van mening is ook als serieuze gegadigde in aanmerking te kunnen komen voor de aankoop van voormelde percelen en derhalve bezwaar heeft tegen de verkoop van Perceel 1 en/of Perceel 2 aan Yinte B.V. en ABB Ontwikkeling B.V., dient  die bezwaren schriftelijk aan de gemeente kenbaar te maken en in ieder geval binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht, derhalve uiterlijk op 22 februari 2023 een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Rotterdam. De gemeente dient hiervan onverwijld in kennis gesteld te worden door  betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient tevens per e-mail aan [e-mailadres] verzonden te worden.

Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding, vervalt het recht tegen om tegen de voorgenomen koop  het in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans  is er sprake van rechtsverwerking. De gemeente Vlaardingen, Yinte B.V. en ABB Ontwikkeling B.V. zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer M. van Paassen, projectleider, via martien.van.paassen@vlaardingen.nl.

 

Gepubliceerd op 2 februari 2022

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).