Nieuwsbrief gemeenteraad - week 26 2022

Gemeenteraad bezoekt VOP, Centrum en Oostwijk

Foto van de gemeenteraadsleden in bezoek in de VOP

Een onderdeel van het inwerkprogramma van de nieuwe raad is kennismaken met de stad. Op woensdag 22 juni bracht een deel van de gemeenteraad een bezoek gebracht aan de VOP, het Centrum en de Oostwijk. 

De (steun)raadsleden werden ontvangen in de Buurtkamer VOP aan de Valeriusstraat. De VOP behoort tot een van de aandachtsgebieden waarbij het doel is om de leefbaarheid te verbeteren. De Buurtkamer VOP is een ontmoetingsplek voor inwoners van de wijk om samen te komen en 
activiteiten te organiseren. 

Vervolgens gingen de (steun)raadsleden op de fiets en was de eerste stop het Mendelssohnplein. Het Mendelssohnplein krijgt de komende periode een nieuwe inrichting die het voor jongeren van alle leeftijden aantrekkelijker moet maken om daar buiten te zijn. 

De tweede stop was in de Verheijstraat. In de Verheijstraat werd stilgestaan bij de vormen van woonoverlast die er kunnen zijn en welke maatregelen er vanuit de gemeente worden genomen door het interventieteam om de woonoverlast te bestrijden. Om onjuist gebruik van woningen te voorkomen die in strijd zijn met het bestemmingsplan voert de gemeente intensieve controles uit en wordt er indien nodig gehandhaafd. 

Bij basisschool Het Visnet werd uitleg gegeven over de samenwerking tussen de gemeente, de basisschool en andere maatschappelijke organisaties. In september doet de basisschool mee met de schoonmaakchallenge en er is het project Talent. Het project Talent moet zorgen voor het verbeteren 
van de beheersing van de Nederlandse taal. 

De vierde stop was op het kruispunt van de oude VOP en de nieuwe VOP. Dit gebied is deels opnieuw ingericht door een samenwerking van de gemeente en inwoners. Na aankomst in de Stationsstraat werd een pleintje getoond dat is opgeknapt met subsidie vanuit de gemeente die beschikbaar is gesteld nadat de VOP een participatieprijs vanuit de gemeente had gewonnen. Binnen de VOP is veel onderlinge binding merkbaar. 

De voorlaatste stop was in de Callenburgstraat. Vroeger zaten er veel winkels in deze straat en was deze straat erg zelfvoorzienend. In een deel van de straat is water in de huizen komen te staan bij hevige regenval. Verder waren er scheuren in de muren van huizen te zien die zouden zijn veroorzaakt door vrachtverkeer. 

De laatste stop was bij de Groene Luiken, dit is een aanloophuis voor iedereen en heeft ongeveer 20.000 bezoeken per jaar. De Groene Luiken is elke middag geopend en het wordt opengehouden door vrijwilligers die vaak twee diensten per maand draaien. De Groene Luiken wordt gefinancierd vanuit de gemeente, kerken en via donaties.

Terugblik Raadscommissie 23 juni 2022

Jaarstukken 2021

Tijdens de Raadscommissie van afgelopen donderdag zijn de Jaarstukken 2021 beeldvormend besproken. De jaarrekening laat een positief resultaat zien van € 24.093.000. Dit resultaat is positiever dan het college van burgemeester en wethouders eerder had verwacht. Het voorstel van het college is om € 22.847.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve. Op 30 juni worden de jaarstukken 2021 oordeelsvormend besproken. 

1e voortgangsrapportage 2022

Vervolgens is ook de eerste voortgangsrapportage 2022 beeldvormend besproken. In deze voortgangsrapportage meldt het college van burgemeester en wethouders welke andere uitgaven zijn gedaan dan begroot en legt zij daarover verantwoording af. Die uitgaven kunnen beïnvloed worden door uitgaven van andere organisaties, zoals Stroomopwaarts of Rogplus. De eerste voortgangsrapportage 2022 laat een financieel nadeel zien van € 2.254.000. Op 30 juni wordt de eerste voortgangsrapportage over 2022 oordeelsvormend besproken.

Voorjaarsnota 2022

Ook de Voorjaarsnota 2022 is beeldvormend besproken. In de Voorjaarsnota doet het college van burgemeester en wethouders voorstellen voor uitgangspunten die gebruikt kunnen worden bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2023-2026. Die meerjarenbegroting 2023-2026 wordt in oktober en november besproken. Er is € 500.000 nog niet bestemd. Op 30 juni wordt de Voorjaarsnota 2022 oordeelsvormend besproken.

Vlaardingen MBO-stad 

Dit onderwerp stond beeldvormend op de agenda van de raadscommissie. Het onderwerp werd toegelicht door de portefeuillehouder. Vervolgens werd er een presentatie gegeven. Tijdens en na de presentatie was er ruimte voor vragen. Er is onder andere gesproken over de verdeling van stageplaatsen, vervoer van leerlingen en de ambities van de gemeente met betrekking tot het aantrekken van onderwijs op HBO en universitair niveau.

Bestemmingsplan Stadshart 1e herziening

Dit onderwerp stond beeld- en oordeelsvormend op de agenda van de raadscommissie. Het woord ging direct naar de commissie. Er is gesproken over overlast, de registratie van klachten en de mogelijkheid tot beroep. Het onderwerp kan als besluitpunt door naar de raadsvergadering van 6 en 7 juli.

Renovatie Rioolgemaal West

Ook dit onderwerp stond beeld- en oordeelsvormend op de agenda van de raadscommissie. Het woord ging hier ook direct naar de raadscommissie. Er is gesproken over de kosten van de bouwmateriaal, de afweging tussen nieuwbouw en renovatie en  Ook dit onderwerp kan als besluitpunt naar de raadsvergadering van 6 en 7 juli. 

Motie ONS.Vlaardingen over een lerende gemeente

Deze motie werd ingebracht door ONS.Vlaardingen en werd toegelicht door de heer Pince van der Aa. Na een ronde met vragen over de motie werd er een reactie gegeven door het college. De portefeuillehouder heeft toegezegd een plan van aanpak op te stellen, deze in januari aan de raad te sturen en met de raad in gesprek te gaan over de uitvoering hiervan. De motie wordt door de indienende fractie opnieuw overwogen. Mogelijk wordt een aangepaste versie geagendeerd voor de raadsvergadering van 6 en 7 juli. 

Agenda

Op donderdag 30 juni  om 20.00 uur vindt de Raadscommissie plaats in het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Lijst van ingekomen stukken;
  • Jaarstukken 2021;
  • 1e voortgangsrapportage 2022;
  • Voorjaarsnota 2022.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Vergaderingen juli 2022:

  • Raadsvergadering op 6 en 7 juli

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Dit kan voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie op het sprekersplein van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Meld u dan aan bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl