Nieuwsbrief gemeenteraad - week 25 2022

Terugblik raadsvergadering van 16 juni 2022

Foto van Thom van Vugt die geïnstalleerd wordt

Op 16 juni vond een reguliere raadsvergadering plaats. Na de huishoudelijke agendapunten werd de heer Van Vugt (ONS Vlaardingen) toegelaten en geïnstalleerd als tijdelijke vervanger van de heer Vuijk (ONS Vlaardingen) die wegens ziekte tijdelijk ontslag heeft genomen als raadslid. Vervolgens werden de veertien voorgestelde leden van de Auditcommissie benoemd.

Besluitstukken na behandeling Raadscommissie

De gemeenteraad stemde in met de voorgestelde zienswijzen op de begrotingen 2023 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de Regionale Belasting Groep (RBG), de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR), Stroomopwaarts (SOW), de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR), de Regionale Organisatie Gehandicaptenvoorzieningen (ROGplus) en de Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond (GGD).

Hierbij werd wel een aantal amendementen en een motie ingediend. Het eerste amendement, op de zienswijze op de begroting van de MRDH, was van de heer Van Pienbroek (ChristenUnie-SGP) mede namens SBV, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, Beter voor Vlaardingen, D66, PvdA en VVD, en betrof regionaal vervoer over water. Dit amendement werd aangenomen. Het tweede amendement betrof de zienswijze op de begroting van DCMR en was van de heer Vleeschhouwer (D66). Ook dit amendement werd aangenomen. De heer Vleeschhouwer (D66) diende ook een motie in bij deze zienswijze over de informatieplicht bedrijven. Deze motie werd ingetrokken na een toezegging van het college. Tot slot diende de heer Van Haren (ONS Vlaardingen) een amendement in op de zienswijze op de begroting van SOW over een verbeterplan. Ook dit amendement werd aangenomen.

Besluitstukken zonder behandeling Raadscommissie

De gemeenteraad stemde direct en zonder beraadslaging in de Raadscommissie in met de benoemingen van leden in diverse gemeenschappelijke regelingen, de Verordening fractievergoedingen 2022, de opheffing van geheimhouding op een aantal documenten, de 8e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en het bestemmingsplan Maasoeverzone, 2e herziening.

Bespreekstukken na behandeling Raadscommissie

De gemeenteraad stemde in met de zienswijze op de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) en de Nota grondbeleid 2022. Op het laatste voorstel werden vier amendementen ingediend door de heer Vleeschhouwer (D66) die allemaal werden aangenomen.

Bespreekstukken zonder behandeling Raadscommissie

Zonder behandeling in de Raadscommissie werd er tijdens de raadsvergadering gesproken over de bestemmingsplannen Groot Vettenoord en het Volkstuinencomplex (1e herziening) en Vergulde Hand Oost (1e herziening) en over het raadsvoorstel over kunstgrasinfill. Met elk van deze voorstellen werd door de gemeenteraad ingestemd.

Moties vreemd aan de agenda

Tot slot waren er twee moties vreemd aan de agenda in het kader van de wensen en bedenkingen bij de Uitvoeringsnota erfpacht. Dit ging om een motie van de heer Vleeschhouwer (D66) over onafhankelijke taxatie bij erfpacht en om een motie van mevrouw Solleveld (PvdA) over het betaalbaar houden van de canon erfpacht. Alleen de eerste motie van D66 werd na de beraadslaging aangenomen.

De vergadering is in het geheel na te kijken en te luisteren via vlaardingen.raadsinformatie.nl. Ook alle vergaderstukken en stemmingsuitslagen zijn hier te vinden. De eerstvolgende reguliere raadsvergadering staat gepland op woensdag 6 en donderdag 7 juli. Tijdens deze vergadering, die op twee dagen zal plaatsvinden, wordt onder andere de Voorjaarsnota 2022 behandeld.

Agenda

Op donderdag 23 juni vindt om 20.00 uur de Raadscommissie plaats op het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Jaarstukken 2021;
  • 1e voortgangsrapportage 2022;
  • Voorjaarsnota 2022;
  • Vlaardingen MBO-stad; 
  • Bestemmingsplan Stadshart, 1e herziening;
  • Renovatie rioolgemaal West;
  • Motie ONS.Vlaardingen – een lerende gemeente. 

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Overige vergaderingen juni 2022:

  • Raadscommissie 30 juni.

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Dit kan voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie op het sprekersplein van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Meld u dan aan bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl