Contact met uw gemeenteraad

U kunt op verschillende manieren in contact komen met de leden van de gemeenteraad.

Griffie

De griffie adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad, de individuele raadsleden en de voorzitter van de raad (de burgemeester). De griffie plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak.

Heeft u een vraag over de gemeenteraad, wilt u iets voorleggen aan de gemeenteraad of wilt u zich aanmelden voor het sprekersplein? Dan kunt u terecht bij de griffie. U kunt ook informatie en documenten over de gemeenteraad opvragen.

Komt u naar een bijeenkomst of vergadering in het stadhuis? Neem dan uw identiteitsbewijs mee en laat deze bij binnenkomst zien.

Wilt u een brief naar de gemeenteraad sturen? Als u een brief naar de gemeenteraad stuurt, wordt deze openbaar gepubliceerd op het raadsinformatiesysteem zonder uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden wel bekend gemaakt aan de raadsleden. U kunt een brief sturen naar onderstaand adres:
Gemeenteraad van Vlaardingen
T.a.v. de raadsgriffier 
Postbus 1002 
3130 EB Vlaardingen

Voor politiek inhoudelijke zaken kunt u contact opnemen met de gemeenteraadsleden of de politieke partijen.

 

Samenstelling griffie

Bas_Nootenboom Stan Hermans Kees Poortvliet Pasfoto Merel Bezemer Maaike Maurer

Iroy Konings

Griffier

Bas Nootenboom

Sr. Raadsadviseur / plv. Griffier

Stan Hermans

Raadsadviseur / plv. Griffier

Kees Poortvliet 

Senior Raadsadviseur

Merel Bezemer

Griffiemedewerker

Maaike Maurer

Griffiemedewerker

De raad op bezoek

Vindt u het belangrijk dat de gemeenteraad uw vereniging, organisatie of club beter leert kennen? Of wilt u met de gemeenteraadsleden van gedachten wisselen? Dan kunt u de gemeenteraad uitnodigen.

Hoe werkt het?

 • Neem contact op met de griffie via griffie@vlaardingen.nl of via (010) 248 4000.
 • Een medewerker van de griffie neemt binnen 2 werkdagen contact met u op.
 • De griffie overlegt met de agendacommissie van de gemeenteraad:
  • of en wanneer de gemeenteraad uw vereniging, organisatie of club bezoekt; dit is altijd op een donderdag.
  • of alle gemeenteraadsleden komen of dat een gemeenteraad een afvaardiging stuurt.
Inspreken

Wanneer u uw standpunt over een onderwerp aan de gemeenteraadsleden wilt vertellen, is er de mogelijkheid tot inspreken. Dit kan op het sprekersplein, voordat de commissievergadering begint, tussen 19.30 uur en 20.00 uur. 

Aanmelden

Wilt u inspreken? Meld u voor 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aan via bij de griffie via griffie@vlaardingen.nl.

Let op: in de volgende situaties kunt u niet inspreken:

 • Voor of tijdens een besluitvormende raadsvergadering.
 • Over benoemingen, voordrachten of aanbevelingen van personen.
 • Wanneer u het niet eens bent met een besluit; u kunt hiertegen bezwaar maken via een bezwaarschrift.
 • Wanneer u niet tevreden bent over de dienstverlening of een medewerker of afdeling van de gemeente; u kunt hierover een officiële klacht indienen.
Contactpersoon Wet open overheid

‘Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid in werking getreden. De Wet open overheid vervangt de Wet openbaarheid van bestuur. Wanneer u bepaalde documenten wilt ontvangen van de gemeenteraad, kunt u hiervoor contact opnemen met de griffier. U kunt een e-mail sturen naar griffie@vlaardingen.nl of hem telefonisch bereiken via (010) 248 4000.

Burgerinitiatief

Wanneer u vindt dat de gemeenteraad zich moet uitspreken over een onderwerp, kunt u dat onderwerp op de agenda van de raad zetten. Dat noemen we een burgerinitiatief. Wanneer uw onderwerp aan onderstaande voorwaarden voldoet, komt uw onderwerp op de agenda van de raad.

Hoe werkt het?

 • Het onderwerp moet iets zijn waarover de gemeenteraad mag besluiten, maar waarover de raad in deze raadsperiode of de afgelopen 2 jaar geen besluit heeft genomen.
 • U omschrijft op het ‘verzoekformulier burgerinitiatief’(pdf, 47 kB) uw onderwerp zo duidelijk mogelijk.
 • U verzamelt van minimaal 74 Vlaardingers van 16 jaar en ouder die stemrecht hebben of krijgen vanaf 18 jaar: een handtekening, naam, adres en geboortedatum.
 • U stuurt het ingevulde verzoekformulier met tenminste 74 handtekeningen naar: 

Gemeenteraad van Vlaardingen
T.a.v. de raadsgriffier 
Postbus 1002 
3130 EB Vlaardingen

 • De agendacommissie van de raad beoordeelt of uw initiatief aan de voorwaarden voldoet. 
 • De agendacommissie van de raad plaatst uw onderwerp op de agenda van een raadscommissie en nodigt u uit om het initiatief toe te lichten. 

Let op: in de volgende situaties kunt u geen burgerinitiatief indienen:

 • Vragen over gemeentelijk beleid of de uitvoering daarvan. Deze vragen legt u voor aan het college van B&W of aan de ambtelijke organisatie.
 • Wanneer u het niet eens bent met een besluit. Hiertegen kunt u bezwaar maken via een bezwaarschrift.
 • Wanneer u niet tevreden bent over de dienstverlening, een medewerker of afdeling van de gemeente. U kunt hierover een officiële klacht indienen.
Gast van de Raad

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Dit betekent dat u altijd welkom bent om een raadsvergadering bij te wonen. Omdat de gemeenteraad het belangrijk vindt dat inwoners weten waarover vergaderd wordt en hoe de gemeenteraad werkt, nodigt de raad u uit om als Gast van de Raad aanwezig te zijn.

Programma

 • Om 18.15 uur ontvangen raadsleden u met soep en een broodje in de Koffiekamer van het Stadhuis. De raadsleden vertellen over het gemeentebestuur en het raadswerk en we voeren daar een informeel gesprek over. Vervolgens wordt ingegaan op de onderwerpen die geagendeerd staan voor de vergadering. 
 • Om 19.45 uur krijgt u een zitplaats op de publieke tribune om de raadsvergadering live te volgen.
 • Na afloop van de vergadering kunt u met raadsleden en, indien mogelijk, met de burgemeester napraten over de vergadering.

Wilt u een keer als Gast van de Raad ontvangen worden? Meld u dan aan bij de griffie via griffie@vlaardingen.nl of via (010) 248 0000. U kunt alleen uzelf aanmelden. 

Identificatieplicht

Komt u naar een vergadering op het Stadhuis? Neem dan uw identiteitsbewijs mee en laat deze bij binnenkomst zien.