Openbare besluiten van 9 maart 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Beantwoording artikel 34-vragen over Gladheidsbestrijding van de stoep rondom eigen woning 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de PvdA over Gladheidsbestrijding van de stoep rondom eigen woning vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In de beantwoording is aangegeven dat er geen gratis strooizout beschikbaar wordt gesteld. De belangrijkste afweging hiervoor is dat het uitdelen van strooizout drukte oplevert op de stadswerf. Dit verstoort het logistieke proces op de stadswerf. Zeker als er tegelijkertijd strooiacties plaatsvinden.

Beantwoording artikel 34 vragen over voortgang herstel financiele situatie gemeente Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34 vragen, de heer Kloosterman (AOV) over voortgang herstel financiële situatie gemeente Vlaardingen vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college is van mening dat de gemeenteraad via de gebruikelijke planning- en controle documenten ruimschoots in de gelegenheid wordt gesteld om haar kaderstellende rol te vervullen. Daarnaast heeft de raad de gelegenheid om deze rol te vervullen bij beleidsvoorstellen die een verdere invulling geven aan het herstelplan en/of de aanvullende ombuigingen zoals grondbeleid, erfpachtbeleid,  uitbreiding parkeergebieden, uitvoeringsprogramma sociaal domein 2022 en de beleidsnota Kunst & Cultuur. Het eerstvolgende moment waarop de raad over de voortgang van het Herstelplan en de aanvullende ombuigingen wordt geïnformeerd, is in de 1e voortgangsrapportage.

Beantwoording artikel 34-vragen over het onderhoud van het Mendelssohnplein 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer De Reus (CU/SGP) over het onderhoud van het Mendelssohnplein vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

In de beantwoording licht het college toe dat Toezicht & Handhaving dagelijks een surveillanceronde door de wijken houdt en dat op de speelplaats aan het Mendelssohnplein hondenpoep wordt verwijderd wanneer er meldingen binnengekomen zijn.

Raadsvoorstel vooruitlopend op besluitvorming hierover in het college, instemmen met subsidieverlening aan Stichting Winterterras in verband met de organisatie van het Winterterras 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel vooruitlopend op besluitvorming hierover in het college, instemmen met subsidieverlening aan Stichting Winterterras in verband met de organisatie van het Winterterras 2021 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft de raad geïnformeerd over het projectplan Winterterras Vlaardingen 2021 en de subsidieaanvraag van stichting Winterterras. Hiermee hoopt de stichting in december 2021 in het Oranjepark weer een Winterterras met een ijsbaan met aanvullende winteractiviteiten te kunnen organiseren. De raad wordt voorgesteld om met het voornemen tot de subsidieverlening door het college van burgemeester en wethouders in te stemmen.

Raadsvoorstel Benodigd budget voor aanbesteding Audiovisuele Middelen gemeente Vlaardingen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel Benodigd budget voor aanbesteding Audiovisuele Middelen gemeente Vlaardingen vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het gebruik van audiovisuele middelen in de gemeentelijke panden draagt bij aan het efficiënt werken en vergaderen van de gemeentelijke organisatie. Onder audiovisuele middelen wordt alle apparatuur waarmee beeld en geluid kan worden getoond en afgespeeld bedoeld. De huidige middelen zijn verouderd en een deel voldoet niet meer aan de huidige gevraagde technische eisen. Ook gaan de medewerkers van de gemeente na de coronacrisis hybride werken. Dat wil zeggen een deel op kantoor en een deel thuis. Hierdoor is er behoefte aan andere vergaderfaciliteiten. De komende vier jaar moeten daarom verschillende delen van de huidige audiovisuele middelen vervangen of gerevitaliseerd worden. De gemeente wil deze diensten in een raamovereenkomst beleggen bij één partij via een Europese openbare aanbestedingsprocedure. Om deze Europese aanbesteding goed te regelen en om de audiovisuele middelen de komende vier jaar te kunnen vervangen, is er budget nodig. Dat verzoek legt het college met dit besluit nu voor aan de gemeenteraad.

Raadsmemo aanpassing hoofdstructuur ambtelijke organisatie 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo aanpassing hoofdstructuur ambtelijke organisatie vastgesteld. 

Bijlagen:

Toelichting:

Op 16 februari stemde het college in met het wijzigen van de hoofdstructuur van de ambtelijke organisatie. Met bijgaande raadsmemo wordt de gemeenteraad op hoofdlijnen geïnformeerd over dit besluit. De raad wordt hierover verder geïnformeerd door het college tijdens een extra raadscommissie op 16 maart. 

Raadsvoorstel tot het afzien van een zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging 2021 ROGplus en het vaststellen van een schriftelijke reactie op de ontwerpbegrotingswijziging 2021 ROGplus

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het afzien van een zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging 2021 ROGplus en het vaststellen van een schriftelijke reactie op de ontwerpbegrotingswijziging 2021 ROGplus vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De Gemeenschappelijke regeling ROGplus NWN verzorgt namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam de aanvraag en verstrekking van voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op 11 februari 2021 heeft ROGplus voor de uitvoering van haar taken een ontwerpbegrotingswijziging vastgesteld. De gemeentelijke bijdrage wordt verlaagd als het gevolg van met namen een verminderd Wmo-gebruik vanwege de coronapandemie, de effecten van nieuwe contracten en een stelselwijziging in Beschermd Wonen. In totaal betekent de wijziging een aanpassing van de begroting 2021 van ROGplus van € 73.097.100,- naar € 69.271.300,-. De gemeentelijke bijdrage voor Vlaardingen aan ROGplus neemt af van € 34.645.900,- naar € 33.483.800,-. De ontwerpbegrotingswijziging 2021 wordt ter kennisname aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam toegezonden. De raden kunnen binnen acht weken na ontvangst van de ontwerpbegrotingswijziging 2021 een zienswijze aan het bestuur van het Gemeenschappelijk Orgaan kenbaar maken.

Raadsvoorstel tot vaststelling gewijzigd koersdocument MVS Jeugdmodel 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Raadsvoorstel tot vaststelling gewijzigd koersdocument MVS Jeugdmodel vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting: 

Het koersdocument is aangepast aan het eerdere besluit van de gemeenteraad op 17 december 2020 om in te stemmen met het college om geen gebruik te maken van het voornemen om uit de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond te treden. 

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de regiovisie Gemeenschappelijke Regeling Rotterdam Rijnmond 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststellen van de regiovisie "Nabij en Passend" van de Gemeenschappelijke Regeling Rotterdam Rijnmond vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De regiovisie ‘Nabij en Passend’ van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) omschrijft de kaders van de jeugdhulp waarmee in 2023 de regionale specialistische jeugdhulp via het samenwerkingsverband van de GRJR ingekocht moet worden. De gemeenteraden stellen deze kaders vast en geven hiermee opdracht aan de inkooporganisatie van de GRJR om de jeugdhulp zo te contracteren dat invulling wordt gegeven aan de visie. Met de aanpassing van paragraaf 1.3 in de regiovisie is tegemoetgekomen aan de bijzondere positie van de MVS-gemeenten. De MVS-gemeenten kiezen ervoor om hun jeugdhulp taakgericht, in één integrale opdracht met populatiebekostiging, in te kopen. De raad kan door deze aanpassing de regiovisie vaststellen.

Raadsmemo voor kennisname brief aan ministerie van VWS 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo over de financiële situatie binnen de GRJR vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college informeert de raad over de op 9 februari 2021 verzonden brief van de 15 Rijnmondgemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Rotterdam Rijnmond en de gecontracteerde zorgaanbieders aan demissionair staatssecretaris Blokhuis, om aandacht te vragen voor de financiële situatie binnen de GRJR.

Standpunt Verhoogde Taakstelling vestiging statushouders 

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het standpunt over de verhoogde taakstelling.

Bijlage:

Toelichting: 

Voor de eerste helft van het jaar 2021 geldt voor de gemeente Vlaardingen een wettelijk verankerde taakstelling voor het vestigen van statushouders van 57. De taakstelling voor de tweede helft van 2020 was 27. Er is sprake van een meer dan verdubbelde taakstelling ten opzichte van vorig jaar. De landelijke taakstelling huisvesting vergunninghouders voor gemeenten wordt gebaseerd op het aantal te verwachten inwilligingen van de asielaanvragen door de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND). De IND werkt momenteel achterstanden weg bij het afhandelen van asielaanvragen. Als de aanvragen niet binnen de vastgestelde termijnen worden afgehandeld, blijven asielzoekers in afwachting van een besluit langer in de opvang. Door inzet van een Taskforce bij de IND wordt deze problematiek momenteel verholpen. De gemeente Vlaardingen stuurt in samenwerking met haar partners aan op het behalen van de verhoogde taakstelling en zorgt daarbij, in nauw overleg met de woningcorporaties, voor een zo goed mogelijke spreiding over de beschikbaar te komen woningen gedurende het jaar.  

Standpunt Flexibilisering Asielketen

Het college van burgemeester en wethouders heeft met het standpunt Flexibilisering Asielketen en met het afvaardigen van de gemeente Vlaardingen naar de Regionale Tafel Asielopvang en Statushouders Rotterdam-Rijnmond ingestemd. 

Bijlage:

  • Zie bijlage 'Raadsmemo standpunt college vergunninghouders wonen'

Toelichting:

De Regionale Tafel Asielopvang en Statushouders Rotterdam-Rijnmond zoekt naar mogelijkheden voor het realiseren van een (kleinschalige) opvang voor (kansrijke) asielzoekers en statushouders, eventueel in combinatie met flexibele huisvesting voor andere groepen met een woonvraag op korte termijn, zoals studenten, arbeidsmigranten of alleenstaanden na een relatiebreuk. Het college van burgemeester en wethouders heeft het standpunt dat de gemeente Vlaardingen vooralsnog de 'handen vol' heeft aan al haar lopende (woningbouw)opgaven en het uitvoeren van het herstelplan. Het proactief oppakken van een nieuwe opgave in de flexibilisering van de asielketen past hier niet bij. Wel wil de gemeente verbinding houden met de oplossing voor het vraagstuk door de wethouder Bouwen en Wonen af te vaardigen naar de Regionale Tafel Asielopvang en Statushouders Rotterdam-Rijnmond. 

Raadsmemo woningbouwopgave Vlaardingen tot 2030 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo woningbouwopgave Vlaardingen tot 2030 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

In dit memo informeert het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad over de woningbouwopgave van Vlaardingen met de stand van zaken in 2021. Het regioakkoord nieuwe woningmarktafspraken regio Rotterdam 2018-2030 met daarin een woningbouwgave voor Gemeente Vlaardingen is twee jaar geleden getekend. Hierin zijn door 14 gemeenten, verenigd in het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam, afspraken gemaakt om te komen tot een evenwichtige verdeling van de (sociale) woningvoorraad. Inmiddels is het 2021. Tijd om de balans op te maken voor Vlaardingen. In het regioakkoord, de toekomstvisie, het coalitieakkoord, het herstelplan en de contourennota woonvisie wordt gesproken over een woningbouwopgave van 5.200 woningen. Diverse getallen blijven hangen en worden geuit in diverse publicaties. In de bijgaande notitie woningbouwopgave Vlaardingen 2021 wordt toegelicht wat de opgave precies inhoudt en wat we aan woningbouwambitie hebben tot 2030. In 2021 wordt het regioakkoord geactualiseerd. Nieuwe ramingen wijzen in de richting van een naar boven bijgestelde landelijke bouwopgave. Vooruitlopend hierop adviseren we voor Vlaardingen te werken naar een streefvoorraad van 39.000 woningen in 2030.

Beantwoording artikel 34-vragen over thema avond Wonen 4 februari 2021 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Kloosterman (AOV) over thema avond Wonen 4 februari 2021 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

In de Contourennota Woonvisie is een ambitie benoemd met een streefvoorraad van minimaal 39.000 woningen in 2030. Om deze ambitie te bereiken moeten er vanaf 1-1-2021 netto 3.530 woningen worden toegevoegd. Afhankelijk van de nieuwbouw en afname/sloop per jaar zal het netto toe te voegen aantal woningen elk jaar verschillen, maar de streefvoorraad van 39.000 in 2030 zal hierbij niet veranderen. Het ene jaar wordt er veel gebouwd en het andere jaar weer meer gesloopt. Op dit moment omvat de totale planvoorraad van te bouwen woningen een totaal van 4.030 woningen. Het is gebruikelijk bij woningbouwprogrammering om een overcapaciteit van 30% in planvoorraad te hebben, omdat  woningbouwontwikkelingen met onzekerheden gepaard gaan. Er zal in de loop van de tijd sprake zijn van enerzijds planuitval maar anderzijds zullen er ook weer nieuwe woningbouwplannen ontstaan.

Raadsmemo convenant huisvesting arbeidsmigranten 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo convenant huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het huidige 'convenant huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten' dat is gesloten tussen de gemeente Vlaardingen, Waterweg Wonen, Woningstichting Samenwerking, Homeflex, United Homes, Stipt en Tradiro wordt geactualiseerd. Het nieuwe convenant is opgesteld en kent enkele wijzigingen ten opzichte van het huidige convenant. Het betreft onder andere: toelatingseisen, actualisatie van wijze van inschrijving en uitschrijving in verband met de privacy wetgeving (AVG) en de toevoeging van een monitor. De meerwaarde van het convenant (onder andere: voorkoming uitbuiting arbeidsmigranten, goede huisvesting voor een goede prijs, registratie van personen, taalles) en de wijzigingen zijn besproken in de oriënterende raadsavond van 3 september 2020 en consulterende raadscommissie van 10 december. Het convenant wordt momenteel voorgelegd ter vaststelling aan de diverse besturen van betrokken partijen en zal naar verwachting eind maart 2021 door alle partijen ondertekend zijn.

Raadsmemo overeenstemming op hoofdlijnen plannen Museumkwartier 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. de raadsmemo overeenstemming op hoofdlijnen plannen Museumkwartier vastgesteld, 
  2. de financiële bijlage onder geheimhouding op basis van artikel 10, lid 2 onder b van de Wet openbaarheid van bestuur (economische of financiële belangen van publiekrechtelijke lichamen) aan de gemeenteraad aan te bieden. 
  3. de antwoordbrief aan BPD over akkoord op hoofdlijnen plannen Museumkwartier vastgesteld.

Toelichting:

Na onderhandelingen heeft het college op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van het Museumkwartier en de gemeenteraad daarover geïnformeerd met een memo. Naast die schriftelijke informatie wordt de raad ook een mondelinge toelichting gegeven tijdens de raadscommissie van 18 maart aanstaande. De plannen gaan uit van herstel van de panden aan de Vetteoordskade en de Westhavenkade, waaronder de Sprijpanden. Voor het binnenterrein erachter is een nieuwbouwplan met vrije sector koopwoningen opgesteld. Ook de voormalige Warmelo & Van der Drift-panden worden door BPD meegenomen in het herstel.