Openbare besluiten van 8 juni 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Bekrachtiging parafenbesluit raadsmemo uitspraak Rechtbank vergunningverlening speelautomatenhal

Het college van burgemeester en wethouders heeft het parafenbesluit raadsmemo uitspraak Rechtbank vergunningverlening speelautomatenhal bekrachtigd. 

Bijlage:

Toelichting:

Er loopt al lange tijd een juridische procedure tussen de gemeente en De Vries
Speelautomaten over de vergunningverlening voor de exploitatie van de speelautomatenhal aan het Veerplein. In maart 2018 is, na een eerdere uitspraak dat de vergunningverlening niet in orde was, een exploitatie- en aanwezigheidsvergunning aan Hommerson Leisure Vlaardingen verleend. De Vries heeft ook tegen deze nieuwe vergunning beroep bij de Rechtbank ingesteld. De Rechtbank heeft het beroep van De Vries gegrond verklaard. De gemeente gaat in hoger beroep bij de Raad van State.

Beantwoording artikel 34-vragen over vondsten tijdens preventief fouilleren 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Rijke (VVD) over vondsten tijdens preventief fouilleren vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college vindt het belangrijk (wapen)geweld te bestrijden en wapenbezit maximaal te ontmoedigen. Daarom zijn delen van Vlaardingen door de burgemeester aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat hier preventief mag worden gefouilleerd. De resultaten laten zien dat dit ook nodig is. Bij het aantreffen van een wapen wordt een (waarschuwing) wijkverbod en over het algemeen een boete opgelegd. Dit is situatie-afhankelijk. Bij het aantreffen van bijvoorbeeld een schilmesje of stanleymesje wordt vaak gewaarschuwd en niet vervolgd. In de genoemde periode is zes keer een (waarschuwing) wijkverbod en zijn tien boetes opgelegd. Er werden in totaal 26 messen, 1 busje pepperspray en 2 slagwapens aangetroffen.
Er kunnen bij preventief fouilleren geen andere bestuursrechtelijke maatregelen dan het wijkverbod worden opgelegd zoals een last onder dwangsom; dit gaat alleen strafrechtelijk. Onze APV biedt die mogelijkheid wel. Dit kan echter alleen wanneer iemand een mes of andere voorwerp die als wapen kan worden gebruikt openlijk (zichtbaar) bij zich heeft. In dat geval kunnen we een last onder dwangsom opleggen. Dit is tot op heden nog niet het geval, omdat uit de praktijk blijkt dat dergelijke voorwerpen veelal niet openlijk (onzichtbaar) mee worden gedragen.

Mandaatbesluit college Zomerreces 2021 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het mandaatbesluit collegebevoegdheden zomerreces 2021 vastgesteld. 

Toelichting: 

Het college heeft voor het Zomerreces 2021 een mandaatbesluit vastgesteld om zo de continuïteit van besluitvorming te waarborgen. 

Kwijtschelden huur kwartaal 1 2021 amateursportverenigingen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

 1. besloten het aan de amateursportorganisaties kwijt te schelden van de huur van de sportaccommodatie gedurende de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties, 
 2. het aanvragen van de tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties, conform de beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties COVID-19.

Toelichting:

Ook de sport is hard geraakt door de maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. De amateursportverenigingen zijn geconfronteerd met een omzetdaling door onder andere het sluiten van hun kantines en het teruglopen van sponsorinkomsten. Het Rijk riep vorig jaar voor een periode van drie maanden in het voorjaar en voor het laatste kwartaal van 2020 de tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS) in het leven om de huur aan amateursportverenigingen te kunnen kwijtschelden. Het Rijk heeft nu ook voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2021 een soortgelijke tegemoetkoming in het leven geroepen.  De gemeente had de huur van binnensportaccommodaties over het eerste kwartaal van 2021 al niet in rekening gebracht. In de algemene voorwaarden voor het gebruik is namelijk opgenomen dat bij overmacht de reservering kosteloos geannuleerd wordt.

Voor buitensportaccommodaties stelt het Rijk een bedrag beschikbaar om 75 procent van de huur voor het eerste kwartaal van 2021 te compenseren. Het college van burgemeester en wethouders besluit daarom ook tot kwijtschelding van 75 procent de huur van deze sportaccommodaties voor deze periode en vraagt voor de gederfde huurinkomsten bij het Rijk de tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties aan. Zoals in het raadsmemo over de TVS over het vierde kwartaal van 2020 is aangekondigd, verloopt deze aanvraag volgens het vierogenprincipe, zodat tijdig indienen gewaarborgd is.  Het Rijk heeft voor deze nieuwe regeling in totaal € 50,- miljoen uitgetrokken. Mocht dit bedrag niet voldoende zijn om alle verhuurders in het land tegemoet te komen, dan zal het Rijk minder verstrekken dan de gemeente aanvraagt. Mocht de gemeente om die reden de aanvraag niet volledig vergoed krijgen, dan is de gemeente genoodzaakt het niet vergoede deel alsnog bij de buitensportorganisaties in rekening te brengen. Dit wordt ook aan de betrokken amateursportorganisaties gemeld.

Onherroepelijk bestemmingsplan Windpark Oeverwind 

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van het onherroepelijk zijn van het bestemmingsplan "Windpark Oeverwind".

Toelichting:

Na de vaststelling van het bestemmingsplan voor het plaatsen van 2 windturbines op de locatie Oeverbos is deze voor 6 weken ter visie gelegd. Hiertegen is beroep bij de Raad van State ingesteld door de eigenaar van het restaurant het Oeverbos (nu gesloopt in verband met de aanleg van de Blankenburgverbinding). Ruim 1 jaar na vaststelling heeft de zitting op 28 januari 2021 plaatsgevonden. Deze uitspraak is twee maal verlengd. De Raad van State heeft nu een beslissing genomen en het beroep ongegrond verklaard waardoor het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Dit betekent dat gestart kan worden met de bouw van de windturbines. 

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan en (ontwerp) Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Floris de Vijfdelaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. ingestemd de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Floris de Vijfdelaan, 
 2. ingestemd met de terinzagelegging van het (ontwerp) Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, 
 3. afgezien van een nadere m.e.r.-beoordeling. 

Toelichting:

Het ontwerpbestemmingsplan voor de Floris de Vijfdelaan maakt deel uit van de herstructurering van de Westwijk. In het plangebied was oorspronkelijk een appartementenblok gelegen met commerciële functies in de plint. De voormalige bebouwing is al enige tijd geleden gesloopt. 
Het voorliggende ontwerpbestemmingsplan maakt de realisatie van 64 grondgebonden woningen mogelijk. Het betreft 14 koop- of huurwoningen in de vrije sector en 50 sociale huurwoningen. Parkeren wordt op het maaiveld gerealiseerd. Het plein aan de oostzijde blijft behouden. Dat geldt ook voor de groene driehoek aan de Floris de Vijfdelaan voor het complex. De ontwikkeling is een gezamenlijk project van de ontwikkelaar Plegt-Vos en Waterweg Wonen. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat door het verkeer op de Floris de Vijfdelaan de geluidsbelasting op de gevels van een beperkt aantal nieuwe woningen de hoogst toelaatbare geluidbelasting van 48 dB (decibel) overschrijdt. De maximaal berekende geluidbelasting is 57 dB. Voor het tegengaan van de geluidbelasting zijn geluidwerende maatregelen aan de gevels van de woningen noodzakelijk. De maximale hogere waarde van 63 dB wordt niet overschreden, zodat een hoger waarde kan worden vastgesteld. Het college heeft hiervoor ontwerp Besluit hogere waarden Wet geluidhinder genomen.

Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de MKB-deal Leven Lang Ontwikkelen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. besloten tot het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst in verband met de MKB-deal Leven Lang Ontwikkelen (LLO) Waterwegregio,
 2. de raadsmemo over het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst in verband met de MKB-deal Leven Lang Ontwikkelen (LLO) Waterwegregio vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De provincie Zuid-Holland zet in op een toekomstbestendig MKB. Om dit te bereiken, wil de provincie met gemeenten en bedrijfsleven in de regio MKB-deals sluiten en uitvoeren, met als doel het ondernemersklimaat in Zuid-Holland te versterken. Wanneer een MKB-deal is gesloten en wordt geaccordeerd, stelt de provincie Zuid-Holland middelen beschikbaar om de MKB-deal tot uitvoer te brengen via de subsidieregeling MKB-deals Zuid-Holland en kan de subsidieaanvraag daadwerkelijk worden gedaan. De gemeenten Vlaardingen en Schiedam willen met steun van de gemeente Maassluis nu een MKB-deal aanvragen bij de provincie. Vlaardingen gaat doen dit voor de Food Innovation Academy (Future Food Fieldlab). Schiedam gaat dit doen voor het Schiedistrict. De dealpartners voor de MKB-deal zijn Provincie Zuid-Holland, gemeente Vlaardingen, gemeente Schiedam, gemeente Maassluis, Stichting FIA, FIA-partners en de partners van het Schiedistrict. Zodra er een positief besluit is over tot de MKB-deal kan de daadwerkelijke subsidie aangevraagd worden voor de activiteiten die worden omschreven in de MKB-deal.

Raadsmemo Uitvoeringsprogramma aanpak complexe woonoverlast gemeente Vlaardingen 2021-2022 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. het Uitvoeringsprogramma aanpak complexe woonoverlast gemeente Vlaardingen 2021-2022 vastgesteld, 
 2. raadsmemo Uitvoeringsprogramma aanpak complexe woonoverlast gemeente Vlaardingen 2021-2022 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Woonoverlast is een veelvoorkomend en hardnekkig probleem dat een grote invloed kan hebben op het woongenot en gevoelens van veiligheid van inwoners. Daarmee is de gemeente de aangewezen partij om woonoverlast te signaleren, het probleem op de agenda te zetten en de aanpak te regisseren. Het college zet daarom al enkele jaren stevig in op de aanpak van woonoverlast. Niet alleen op het gebied van casuïstiek, maar ook door het ontwikkelen van nieuw beleid. In het Uitvoeringsprogramma aanpak complexe woonoverlast gemeente Vlaardingen 2021-2022 legt het college haar aanpak vast. De aanpak is erop gericht om woonoverlast te stoppen (en uiteindelijk te voorkomen) en het woongenot van zowel de omwonende(n) als de overlastgever te verbeteren of te herstellen. Voor meer informatie zie persbericht

Raadsmemo motie papierafval voorkomen middels Ja/Ja sticker 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo motie papierafval voorkomen middels Ja/Ja sticker vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Op 19 december 2019 heeft de raad het Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019 vastgesteld. Hierbij is de motie Papierafval voorkomen middels Ja/Ja sticker aangenomen. Het invoeren van de maatregel 'Ja/Ja sticker' blijkt juridisch mogelijk te zijn en geen hogere kosten voor inwoners met zich mee te brengen. Inwoners krijgen dan geen ongeadresseerd reclamedrukwerk meer in de bus, alleen nog het huis-aan-huis blad. Voor wie toch ongeadresseerd reclamedrukwerk wil blijven ontvangen, zal er een brievenbussticker beschikbaar komen. In het raadsmemo informeert het college de raad hierover. Om de maatregel daadwerkelijk in te voeren, moet de Afvalstoffenverordening gewijzigd worden. De concept gewijzigde Afvalstoffenverordening zal in juli 2021 door het college worden vrijgegeven voor de zienswijzetermijn van 6 weken. De raad zal de gewijzigde Afvalstoffenverordening uiteindelijk vaststellen. De streefdatum voor invoering van de Ja/Ja sticker is 1 januari 2022.

Raadsmemo Opdracht tot uitvoering beleids- en uitvoeringsplan vroegsignalering van schulden MVS 2021 door Stroomopwaarts 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. Ingestemd met het beleids- en uitvoeringsplan vroegsignalering schulden MVS door Stroomopwaarts,
 2. besloten de opdracht te verstrekken aan regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts tot uitvoering van het beleids- en uitvoeringsplan vroegsignalering schulden MVS 2021,
 3. de raadsmemo vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting: 

Het college van burgmeester en wethouders heeft het beleids- en uitvoeringsplan vroegsignalering schulden MVS 2021 van Stroomopwaarts vastgesteld. Daarmee krijgt Stroomopwaarts de opdracht uitvoering te geven aan vroegsignalering. Vanaf 1 januari hebben we als gemeente de wettelijke taak om contact op te nemen met inwoners met een betalingsachterstand voor bijvoorbeeld de huur of de zorgverzekering. Vroegsignalering van schulden is vanaf die datum onderdeel van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). 

Mensen met geldproblemen wachten vaak (te) lang met het zoeken van hulp. Door in een vroeg stadium kunnen hoge schulden voorkomen worden. Voor meer informatie zie persbericht

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de jaarstukken 2020 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de jaarstukken 2020 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

De jaarstukken zijn de verantwoording van het college aan de raad over het in 2020 gevoerde beleid en beheer. De gemeente sluit het jaar af met een positief resultaat van € 6.680.000. In de 2e voortgangsrapportage 2020 werd nog een negatief resultaat verwacht van € 8.507.000. De gemeente heeft in 2020 dus minder geld uitgegeven dan begroot. Op 4 mei informeerde het college de gemeenteraad via een raadsmemo over dit verschil. Dat is enerzijds te verklaren door de gevolgen van de coronapandemie en anderzijds door een toegenomen scherpte bij het bestuur en de ambtelijke organisatie ten aanzien van financiële sturing. Met het vaststellen van de jaarstukken 2020 wordt het voorlopige resultaat nu definitief. 

In het bijbehorende raadsvoorstel stelt het college voor aan de raad om van het positieve resultaat € 801.000 te bestemmen voor de projecten Krabbenplas en Oeverbos en € 1.568.000 te bestemmen voor overige werkzaamheden en activiteiten die in 2020 niet zijn uitgevoerd en die in 2021 alsnog uitgevoerd moeten worden. Het college stelt voor om het resterende bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve.