Openbare besluiten van 8 december 2020

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Beantwoording artikel 34-vragen over brief FNV 'Problemen CAK mogen niet leiden tot schulden minima'

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Wijker (fractie Kerkhof) over brief FNV 'Problemen met CAK mogen niet leiden tot schulden minima' vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft in antwoord op artikel 34-vragen van Fractie Kerkhof over een brief van de FNV aan alle gemeenteraden over facturatieproblemen bij het Centraal Administratiekantoor (CAK), aangegeven dat er geen meldingen bekend zijn van inwoners die hun eigen bijdrage Wmo niet kunnen betalen of een betalingsachterstand hebben als gevolg van de hervatting van de inning door het CAK. De inning van maximaal € 19,- per maand is eerder dit jaar in mei en april stopgezet vanwege corona, maar is daarna hervat. Door ICT- problemen bij het CAK vindt de daadwerkelijke inning voor de periode vanaf juni t/m einde van dit jaar voor een aantal mensen in één keer plaats door middel van een zogenaamde 'stapelfactuur'. Het CAK heeft vroegtijdig alle bestaande cliënten geïnformeerd over de facturatieproblemen en over de mogelijkheden van een betalingsuitstel of -regeling. Bovendien komen inwoners met minimuminkomen in aanmerking voor de collectieve aanvullende verzekering (ook wel de gemeentepolis genoemd) en krijgen zij eventueel te betalen eigen bijdragen Wmo daaruit vergoed.

Beantwoording artikel 34-vragen over meer inzicht in bouwen, bouwen, bouwen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Van de Zande (VVD) over meer inzicht in bouwen, bouwen, bouwen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In Vlaardingen zijn sinds 1 januari tot 1 november van dit jaar 264 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Daarnaast zijn er 30 woningen overig toegevoegd (splitsing of functieverandering). De verwachting is dat dit er voor 2021 respectievelijk 453 (waaronder 320 tijdelijke woningen in District-U) en 25 zijn. Voor de 18 ontwikkellocaties in Vlaardingen die bij de ombuigingsvoorstellen zijn gepresenteerd, wordt op dit moment een afwegingskader opgesteld om de ontwikkelpotentie in beeld te brengen. Daarnaast loopt het verdiepingstraject met de woningcorporaties op basis waarvan we nieuwe afspraken gaan maken over de sociale woningvoorraad tot 2030. Hierover is in het eerste kwartaal 2021 duidelijkheid. Dit zal ook tot nieuwe ontwikkellocaties leiden die nog niet in het overzicht zijn opgenomen. Naast de concrete (al lopende) projecten, zijn er nog particuliere initiatieven waarover nog een afweging moet plaatsvinden. Het overzicht van lopende projecten blijft om die reden dynamisch. 

Afsluiten huisvuilcontainers voor jaarwisseling 2020-2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft op basis van artikel 12, lid 1 van de  Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014 besloten te verbieden dat op 31 december 2020 afvalstoffen worden aangeboden in huisvuilcontainers en deze containers af te sluiten. 

Toelichting:

Rond de jaarwisseling is er een verhoogd risico op brand in afvalcontainers en afvalbakken op straat. Daarom neemt de gemeente voorzorgsmaatregelen en sluit afvalbakken en –containers af op 31 december. Het is die dag verboden om huisvuil weg te gooien.

Goedkeuring opheffing Sociaal voorzieningsfonds TBV 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het Sociaal voorzieningsfonds voor Wsw-medewerkers in dienst van TBV te Vlaardingen onder voorwaarde dat dit niet leidt tot stijging van de deelnemersbijdrage op te heffen.    

Toelichting:

Medewerkers van het voormalig werkbedrijf van Vlaardingen, TBV, maakten in het verleden gebruik van een Sociaal Voorzieningsfonds. Leden konden bij dit fonds zorgkosten of kosten voor hulpmiddelen declareren, waarbij dan vaak een gedeelte vanuit het betrokken fonds werd vergoed. Bij de oprichting van Stroomopwaarts en de harmonisatie van de regelingen is het Sociaal Voorzieningsfonds niet meegenomen, waardoor de oude constructie niet past in de huidige structuur van Stroomopwaarts. Daarnaast is het Sociaal Voorzieningsfonds niet rendabel gebleken. Daarom is het college door Stroomopwaarts om goedkeuring gevraagd voor de opheffing van het Sociaal Voorzieningsfonds. 

Groei boomvolume binnen bestaand beleid zonder budgettaire consequenties 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo 'Groei boomvolume binnen bestaand beleid zonder budgettaire consequenties' vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

In de raadsmemo licht het college toe dat het een uitdaging is om het boomvolume in balans te houden en te laten groeien. Ruimtelijke ontwikkelingen leiden vaak tot bomenkap, maar bieden ook kansen om groen toe te voegen aan gebieden die eerder het – vaak volkomen verhardde - domein van de industrie waren, zoals gebieden in de Rivierzone en de KW Haven. Onder andere op deze wijze kan het boomvolume groeien, passend binnen bestaand beleid. Zo blijft het college streven naar groei van het bomenvolume zonder budgettaire consequenties, binnen de ontwikkelingen in onze stad. 

Continueren prestatieafspraken 2020-2024 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de prestatieafspraken 2021-2024 (continueren prestatieafspraken 2020-2024 t.b.v. leefbaarheidsuitgaven corporaties) vastgesteld. 

Toelichting:

Jaarlijks maken de gemeente Vlaardingen, woningcorporaties Waterweg Wonen en Samenwerking en beide huurdersraden prestatieafspraken op basis van de gemeentelijke woonvisie. Op dit moment wordt er gewerkt aan nieuwe woonvisie. Een parallel onderdeel hiervan is het verdiepingstraject met de woningcorporaties om gezamenlijk te komen tot een nieuw visie op de ontwikkeling van de sociale corporatievoorraad in Vlaardingen. Het verdiepingstraject is nog niet ver genoeg gevorderd om op basis hiervan nieuwe prestatieafspraken te kunnen maken. Voor de uitgaven van de corporaties in het kader van leefbaarheid geldt wettelijk de voorwaarde dat er hiervoor prestatieafspraken ondertekend zijn. Om de corporaties het mogelijk te maken deze uitgaven te doen, blijven in overeenstemming met de corporaties en huurdersraden de huidige prestatieafspraken gelden tot het moment dat de nieuwe prestatieafspraken begin 2021 zijn ondertekend. 

Reactie op de Managementletter 2020 Deloitte

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

  1. van de Managementletter 2020 Deloitte  en de monitor verbeteracties managementletter kennisgenomen,
  2. de raadsmemo reactie op de boardletter Deloitte 2020 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft een bestuurlijke reactie op de bevindingen en aanbevelingen van de accountant naar aanleiding van de interim-controle vastgesteld. Het college heeft de aanbevelingen vertaald in verbeteracties op korte, middellange en langere termijn. Voorbeelden hiervan zijn de inrichting van een centrale inkoopfunctie, de verbetering van inrichting van processen en beheer rondom verhuur en erfpacht en ontwikkelingen in het applicatielandschap. In de bestuurlijke reactie informeert het college de raad over de aanbevelingen van de accountant en de acties die zij nemen om invulling te geven aan deze aanbevelingen. Deze reactie sturen zij, samen met de boardletter 2020 waarin alle bevindingen en aanbevelingen van de accountant zijn opgenomen, ter kennisname naar de gemeenteraad. 

Raadsmemo specifieke uitkering voor de verbetering van het binnenklimaat in scholen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo specifieke uitkering voor de verbetering van het binnenklimaat in scholen vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Op 26 november 2020 is het raadsvoorstel binnenmilieumaatregelen, voor de scholen waar geen nieuwbouw, renovatie of uitbreiding voor is opgenomen in het IHP, in een beeldvormende raadsvergadering besproken. Op 30 november 2020 is de specifieke uitkering voor de verbetering van het binnenklimaat in scholen gepubliceerd in de Staatscourant. Het college van burgemeester en wethouders informeert de raad met een raadsmemo over deze specifieke uitkering. Ook wordt de raad geïnformeerd dat de gemeente Vlaardingen gebruik kan maken van deze regeling op het moment dat besloten wordt een krediet beschikbaar te stellen voor de binnenmilieumaatregelen voor de scholen waarvoor in het IHP geen uitbreiding, nieuwbouw of renovatie is opgenomen.