Openbare besluiten van 6 september 2022

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Vaststellen Mandaatbesluit Havenmeester Rotterdam 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Mandaatbesluit Havenmeester Rotterdam 2022 vastgesteld.

Toelichting:

Het college heeft besloten het Mandaatbesluit Havenmeester Rotterdam 2022 vast te stellen. In dit besluit wordt onder andere geregeld wanneer in de private en gemeentelijke zeehavens van Vlaardingen de havenmeester van Rotterdam bevoegdheden kan uitoefenen zodat onder andere de afhandeling van de scheepvaart vlot en veilig verloopt in de zeehavens.

Beantwoording artikel 34-vragen inzake de legesverordening

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Vleeschhouwer (D66) inzake de legesverordening vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting:

In de beantwoording van de vragen geeft het college aan dat zij tijdig een voorstel voor een herziene legesverordening 2023 toestuurt aan de raad. De legesverordening zal aansluiten op de nieuwe Omgevingswet als die per 1 januari 2023 in werking treedt.

Beantwoording artikel 34-vragen inzake nieuwbouw Parallelweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Voorburg (GroenLinks) over de nieuwbouw Parallelweg vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders geeft in de beantwoording aan dat de woningen (boven de Hoogvliet supermarkt), zoals ook beschreven in de Woonvisie, sociale huurwoningen in het duurdere segment zijn. Dat is ook vanaf de start van de ontwikkeling op initiatief van Waterweg Wonen in 2016 de bedoeling geweest. Vlaardingen heeft voldoende sociale huurwoningen onder de aftoppingsgrens en de woningen aan de Parallelweg zijn ook ontwikkeld voor huishoudens met een inkomen boven de huurtoeslaggrens tot € 55.000.
De woningen zijn 55-pluswoningen. De locatie nabij openbaar vervoer en gelegen boven een supermarkt is uitermate geschikt voor die doelgroep. Daarnaast is er een tekort aan seniorenwoningen in het centrum.

Beantwoording artikel 34-vragen over het opvangen van water

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Voorburg over het opvangen van water vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting:

Het opvangen, hergebruiken, vasthouden en vertraagd afvoeren van hemelwater is belangrijk om Vlaardingen klimaatbestendig te maken. De stad bestaat voor een groot deel uit particuliere terreinen. Het college stimuleert en faciliteert bewoners, ondernemers en andere gebiedspartners om samen met de gemeente de zogenaamde sponswerking in de stad te vergroten.

Verlenging lokale overeenkomsten jeugdhulp voor de duur van zes maanden

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. besloten de lokale raamovereenkomsten te verlengen met de huidige contractpartijen voor ambulante jeugdhulp (Jeugd met een Beperking), basis-GGZ en Ernstige Enkelvoudige Dyslexie, eindigend op 31 december 2022, voor de duur van zes maanden tot 1 juli 2023, en dit te publiceren,
  2. het raadsmemo Verlenging lokale contracten jeugdhulp vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting:

Op 11 november 2020 heeft het college het koersdocument MVS Jeugdmodel vastgesteld. Per 1 januari 2023 is het consortium Mevis de gegunde aanbieder van alle jeugdhulp in de MVS-gemeenten, met uitzondering van jeugdbescherming en -reclassering, Veilig Thuis en de Landelijke arrangementen. Mevis neemt alle cliënten vallend onder de jeugdhulp over. De MVS-gemeenten hebben met de huidige aanbieders afgesproken dat tot 1 juli 2023 alle jeugdigen overgedragen worden aan Mevis. De contracten met de huidige aanbieders lopen echter af per 31 december 2022. Om te zorgen voor een warme overdracht tussen de huidige aanbieders en Mevis, was het noodzakelijk om de aflopende overeenkomsten met de huidige aanbieders te verlengen tot 1 juli 2023.

Raadsmemo aanvraag Erfgoed Deal

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo aanvraag Erfgoed Deal vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting:

Het Programmabureau Erfgoed Deal heeft Vlaardingen geadviseerd om voor 13 september 2022 geen aanvraag in te dienen voor een Erfgoed Deal. Het programmabureau raadt Vlaardingen aan om eerst nog een aantal zaken verder uit te werken om de kans op toekenning van de middelen te vergroten. Ook geeft het programmabureau aan dat er in de huidige ronde relatief weinig gelden te verdelen zijn onder veel gegadigden. Het programma Erfgoed Deal zal waarschijnlijk een vervolg krijgen. Gezien het advies van het programmabureau, heeft het college van B&W besloten de aanvraag voor een Erfgoed Deal niet voor 13 september 2022 in te dienen, maar te gaan voor een volgende mogelijkheid.

Vaststellen besluiten hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplannen Rivierzone

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. het besluit hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Maasboulevard-Westhavenkade (locatie Pietersen) vastgesteld,
  2. het besluit hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Maaswijk-West(District U/voormalig Unileverterrein) vastgesteld,
  3. het besluit hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Eiland van Speyk vastgesteld,
  4. het besluit hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Parapluherziening dezonering industrieterrein VKV vastgesteld.

Toelichting:

Met deze besluiten wordt het mogelijk om in deze gebieden nieuwe woningen te bouwen. Hiervoor moeten de woningen aan bepaalde eisen voldoen, zodat bewoners binnen hun woning geen geluidshinder ervaren. Bijvoorbeeld een slaapkamer aan de kant van de woning met de minste geluidsbelasting.

Voornemen om op de locatie Hofsingel 82 - 84 nieuwbouw te realiseren voor onderwijs

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen, onder voorbehoud van het haalbaarheidsonderzoek, om op de locatie Hofsingel 82 - 84 nieuwbouw te realiseren voor de scholen Johannes Calvijn en Het Christal.

Toelichting: 

De basisscholen Johannes Calvijn en Het Christal hebben aangegeven te willen gaan samenwerken en dat deze samenwerking versterkt wordt wanneer zij samen in één schoolgebouw gehuisvest worden. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen. In het Integraal Huisvesting Plan Onderwijs (IHP) van de gemeente Vlaardingen was al rekening gehouden met nieuwbouw voor deze twee scholen.
Het college heeft nu het voornemen uitgesproken om deze scholen te vestigen op de Hofsingel 82 - 84. Op deze locatie is op dit moment het team Veiligheid, Toezicht en Handhaving van de gemeente gevestigd. Zij verhuizen naar het stadskantoor waardoor de locatie vrijkomt voor een andere bestemming.
Gebruikers van de locatie zoals de Stichting Stadslandbouw en Maaltijden Op Maandag (MOM) die nu tijdelijk gratis gebruik konden maken van deze gemeentelocatie, zijn op de hoogte van de geplande nieuwbouw. Er is ook met verschillende omwonenden gesproken. Belangrijke punten die uit de gesprekken naar voren kwamen zijn behoud van het groene karakter, tegengaan van geluidsoverlast en verkeersdruk. Nu het college akkoord is gegaan met het voornemen om hier de scholen te vestigen volgt een haalbaarheidsonderzoek. Hierin wordt ook participatie meegenomen en een onderzoek naar de verkeerscirculatie. Na afronding van het haalbaarheidsonderzoek volgt een definitief besluit.

Beantwoording artikel - 34 vragen inzake het Islamitisch onderwijs

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel - 34 vragen van fractie ONS Vlaardingen inzake het Islamitisch onderwijs vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting:

In de beantwoording legt het college uit dat, door een uitspraak van de Raad van State, de stichting alleen in aanmerking komt voor het stichten van een school onder de nieuwe wetgeving en niet onder de oude wetgeving. Het college licht verder toe dat via ouderverklaringen of een marktonderzoek de belangstelling voor een gewenste school eerst moet worden gemeten. Dit is anders dan in de oude situatie, waarin de belangstelling moest worden aangetoond aan de hand van het aantal leerlingen dat een islamitische basisschool bezocht in een vergelijkbare gemeente. Bezwaargronden op basis van de uitspraak van de Raad van State zijn bij de nieuwe procedure niet van toepassing.

Beantwoording artikel 34-vragen inzake armoede

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers (Heel de Stad) inzake armoede vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting:

Het college geeft in de beantwoording van de vragen aan dat ze zich grote zorgen maakt om de stijgende prijzen voor levensonderhoud. Naast de oproep aan inwoners die in (financiële) problemen dreigen te komen om zich te melden, worden maatregelen, zoals het verhogen van de eenmalige energietoeslag van € 800,- naar € 1300,- genoemd om de zwaarst getroffen huishoudens te helpen. Daarnaast is Stroomopwaarts momenteel bezig om een plan van aanpak op te stellen voor de korte termijn heeft bij het kabinet aan de bel getrokken.

Beantwoording artikel 34-vragen inzake financiële problemen en reactie Stroomopwaarts

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers (Heel de Stad) inzake financiële problemen en reactie Stroomopwaarts vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting:

Het college geeft in de beantwoording aan de ernst in te zien van de situatie rondom de stijgende energieprijzen. Stroomopwaarts, die namens de gemeente de aanvragen voor energietoeslag behandelt, krijgt veel aanvragen voor en vragen over de energietoeslag waardoor de beantwoordingstijd kan oplopen. Er wordt extra personeel geworven om de grote hoeveelheid aanvragen voor energietoeslag zo snel mogelijk te verwerken. Echter heeft ook Stroomopwaarts te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Inmiddels is de energietoeslag aan 2.786 huishoudens verstrekt.

Beantwoording artikel 34-vragen inzake Energiebesparing

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Vleeschhouwer (D66) inzake Energiebesparing vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting:

Het college geeft in de beantwoording aan op welke manieren Vlaardingers ondersteund worden bij energiebesparing. Naast advies en ondersteuning via de WoonWijzerWinkel, onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor het gratis beschikbaar stellen van energiescans en energiebesparende maatregelen en het inzetten van energiecoaches. Ook wordt er op korte termijn de door de Rijksoverheid ter beschikking gestelde middelen onder andere via de woningcorporaties beschikbaar gesteld aan de Vlaardingse inwoners. De gemeente gaat in gesprek met woningcorporaties en energiebedrijven om te onderzoeken welke mogelijkheden deze organisaties eventueel nog meer hebben om inwoners te helpen. Daarnaast gaat de gemeente de komende tijd extra inzetten op het informeren van inwoners die in de problemen dreigen te komen. De gemeente wijst ze op verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen, zowel financieel als bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

Terugvordering subsidie 2021 Vlaardingen in Beweging

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het verzoek van Vlaardingen in Beweging om het financiële resultaat van 2021 toe te voegen aan de continuïteitsreserve van de stichting.

Toelichting:

Door akkoord te gaan met het verzoek van Vlaardingen in Beweging om het positieve resultaat van 2021 toe te voegen aan haar reserves, kan de stichting stappen maken om een financieel gezonde organisatie te worden. De laatste jaren waren de financiële resultaten van Vlaardingen in Beweging wisselend waardoor er geen reserves opgebouwd konden worden.
Vlaardingen in Beweging ontvangt subsidie van de gemeente voor het inzetten van buurtsportcoaches en het uitvoeren van sportstimuleringsactiviteiten. Volgens de subsidieregels mogen organisaties die subsidie ontvangen maximaal 5% van dat bedrag toevoegen aan de reserves. Als de organisatie aantoont dat het noodzakelijk is om een hoger percentage van het subsidiebedrag toe te voegen aan de reserves, mag hiervan worden afgeweken. Dat is hier het geval.