Openbare besluiten van 6 april 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Beantwoording artikel 34-vragen over handhaving precariobelasting 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Trooster (Beter Voor Vlaardingen)  over handhaving precariobelasting vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Horecaondernemers hoeven alleen precario voor hun terras voor 2020 en 2021 te betalen voor de periode dat ze ook daadwerkelijk een terras mochten hebben.
De gemeente heeft samen met de winkeliers bekeken op welke manier op dit moment de winkeluitstalling buiten mag staan. In de meeste gevallen is dit de normale uitstalling. Hier wordt de precario niet kwijtgescholden.

Beantwoording artikel 34-vragen over Ondernemers vrijpleiten van precario- en reclamebelasting 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van Fractie Boers over ondernemers vrijpleiten van precario- en reclamebelasting vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Horecaondernemers hoeven alleen precario voor hun terras voor 2020 en 2021 te betalen voor de periode dat ze ook daadwerkelijk een terras mochten hebben.
De gemeente heeft samen met de winkeliers bekeken op welke manier op dit moment de winkeluitstalling buiten mag staan. In de meeste gevallen is dit de normale uitstalling. Hier wordt de precario niet kwijtgescholden.

Bekrachtiging van het parafenbesluit Verklaring VOF Pauwmans - standplaats koffiekraam Broekpolder 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het parafenbesluit over de Verklaring VOF Pauwmans - standplaats koffiekraam Broekpolder bekrachtigd.

Toelichting:

In de Broekpolder is een standplaats op de Watersportweg ter hoogte van de houten fietsbrug. Op deze plek heeft de afgelopen maanden een koffiekraam gestaan. In de zomerperiode is deze plek toegewezen aan een ijskraam. Het college heeft besloten dat de koffiekraam tot 1 mei 2021 naast de ijskraam mag staan. Deze verlenging is verleend om te onderzoeken of er na die tijd een (tijdelijke) standplaats te vinden is voor de koffiekraam in de Broekpolder, om spreiding van de bezoekers te versterken.

Raadsmemo stand van zaken Transitievisie Warmte 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo stand van zaken Transitievisie Warmte vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Om de CO2 doelstellingen te halen moeten Nederlandse woningen in 2050 van het gas af zijn. Om daar aan te werken maken gemeenten een Transitievisie Warmte. Voor de Vlaardingse Transitievisie Warmte voert de gemeente voor de zomer een technisch-economisch onderzoek uit. Uit het onderzoek moet duidelijk worden welke warmtebronnen op buurtniveau en in welke periode het beste zijn in te zetten. Bij het maken van de Transitievisie Warmte werkt de gemeente samen met partijen als het Vlaardings Energiecollectief (VEC), de Green Business Club (GBC) en de Vlaardingse woningcorporaties.

Raadsmemo afdoening toezegging project Camera in Beeld

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo afdoening toezegging project Camera in Beeld vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

In november 2020 stelde de fractie VVD vragen aan het college over het project Camera in Beeld. Dit is een database van de politie waarbij zij kan zien waar inwoners en ondernemers in de stad gebruik maken van een camera. Het college had toegezegd om het project te promoten en de raad na drie maanden te informeren over de effecten. Hieruit blijkt dat inmiddels 180 camera-aansluitingen in Vlaardingen in de database zijn opgenomen en dat per week bij circa 5 a 6 zaken gebruik wordt gemaakt van deze database. Dit draagt bij aan de zaken door zicht te krijgen op verdachten of om juist betrokkenen te kunnen uitsluiten. 

Raadsmemo Mobiliteitsagenda

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Mobiliteitsagenda vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college stelt een Mobiliteitsagenda op als uitwerking van het Actieplan Mobiliteit. De Mobiliteitsagenda wordt gekoppeld aan het in voorbereiding zijnde Actieplan Luchtkwaliteit en wordt in het 2e kwartaal van 2021 aan de gemeenteraad aangeboden. In de Mobiliteitsagenda worden maatregelen voor de korte, middellange en lange termijn opgenomen die bijdragen aan de doelen uit het Actieplan Mobiliteit. Vooruitlopend op het aanbieden van de Mobiliteitsagenda zijn de maatregelen voor de korte termijn (2021 en 2022) in het raadsmemo opgenomen. Voor deze maatregelen zijn al financiële middelen beschikbaar, deels met subsidie vanuit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en het Rijk. Met de Mobiliteitsagenda en het Actieplan Luchtkwaliteit kunnen we de komende jaren verder werken aan een veilig, bereikbaar en gezond Vlaardingen.

Ontwerp-aanwijzingsbesluiten voor aanbiedplaatsen ondergrondse inzamelvoorzieningen restafval,  glas en papier VvE-flats 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. het ontwerp-aanwijzingsbesluit voor aanbiedplaatsen ondergrondse inzamelvoorzieningen restafval en glas en papier bij zes VvE flats met stortkokers, vastgesteld,
  2. alvorens een definitief aanwijzingsbesluit te nemen, toepassing gegeven aan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure conform het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht,
  3. het bijgevoegde ontwerp-aanwijzingsbesluit conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gepubliceerd, 
  4. bepaald dat voor de twee flats aan de Burgemeester van Walsumlaan, waar het ontwerp-aanwijzingsbesluit niet op van toepassing is, de bestaande ondergrondse containers gelden als het inzamelmiddel voor restafval. 

Toelichting:

Het gaat om acht ondergrondse restafvalcontainers , 1 ondergrondse glascontainer en 1 ondergrondse papiercontainer ten behoeve van zes flats. Daarnaast stelt het college vast dat twee stortkokerflats kunnen worden aangesloten op bestaande ondergrondse containers voor restafval. De overgang van stortkokers naar ondergrondse afvalconainers in samenwerking met flateigenaren, is een van de maatregelen uit het Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019 dat de raad op 19 december 2019 heeft vastgesteld.

Raadsvoorstel tot vaststelling Bomenverordening Vlaardingen 2021 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van de Bomenverordening Vlaardingen 2021 met bijbehorende Toelichting vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Er is een nieuwe bomenverordening nodig om er voor te zorgen dat de Vlaardingse verordening weer aansluit bij de terminologie van de Wet natuurbescherming. In de nieuwe verordening wordt onder andere geregeld dat het college ook in het gebied buiten de bebouwde komgrens van de Wet natuurbescherming, waardevolle bomen of boomgroepen kan aanwijzen die onder de bescherming van de Bomenverordening vallen.

Ontwerpbesluit bebouwde komgrens artikel 4.1 Wet natuurbescherming

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. de bebouwde komgrens als bedoeld in artikel 4.1 van de Wet natuurbescherming, overeenkomstig de in de bijlage opgenomen kaart "Ontwerp bebouwde komgrens artikel 4.1 Wet natuurbescherming" in concept vastgesteld,
  2. de uniforme openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht te starten alvorens de gemeenteraad een definitief voorstel tot vaststelling van de bebouwde komgrens voorgelegd.

Toelichting:

Deze grens bepaalt in hoofdlijn waar de provincie en waar de gemeente bevoegd is ten aanzien van zowel het kappen van bomen als het bepalen van herplantmogelijkheden. Het vaststellen van de nieuwe ‘bebouwde komgrens Wet natuurbescherming’ maakt het bovendien mede mogelijk voor het college om bijzondere bomen of boomgroepen, zoals een monumentale boom of een bomenlaan buiten de bebouwde kom aan te wijzen om onder bescherming van de bomenverordening te brengen.

Raadsvoorstel tot vaststellen zienwijze op de beleidsvisie Stroomopwaarts MVS 2020-2024 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststellen zienwijze op de beleidsvisie Stroomopwaarts MVS 2020-2024 vastgesteld en de reactie op advies Adviesraad sociaal domein Vlaardingen beleidsvisie Stroomopwaarts vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Stroomopwaarts heeft een concept -beleidsvisie 2020-2024 gemaakt waarin de organisatie ingaat op een aantal relevante ontwikkelingen en deze vertaalt naar beleidsdoelstellingen. Deze doelstellingen liggen onder andere op het gebied van participatie en de uitvoering van het armoede- en schuldenbeleid. 

Stroomopwaarts heeft dit document voorgelegd aan de gemeenteraden van Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Hiermee wil Stroomwopaarts de raden de mogelijkheid bieden om aanvullingen op de beleidsvisie te doen. Normaal gesproken gaat dit via de begroting. De in het document opgenomen beleidsdoelstellingen zijn ook al financieel vertaald in de kaders van de begroting. De gemeenteraad van Vlaardingen behandelt de door het college van burgemeester en wethouders voorgestelde zienswijze op de concept-beleidsvisie van Stroomopwaarts op 21 mei 2021.

Raadsvoorstel Beheerplan Wegen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van het  Beheerplan Wegen 2021 vastgsteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college legt de raad een nieuw Beheerplan Wegen voor. Dit plan is een actualisatie van het oude plan. In het Beheerplan Wegen, stelt de raad onder andere het kwaliteitsniveau en de wijze van het wegbeheer vast. Het gaat om het beheer van wegen, trottoirs en fietspaden. 

Raadsmemo Stand van zaken MVS-samenwerking transformatie Sociaal Domein 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Stand van zaken MVS-samenwerking transformatie Sociaal Domein vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

De gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis werken al langere tijd samen op het gebied van ondersteuning aan (kwetsbare) inwoners. De drie gemeenten hebben nu concrete afspraken gemaakt over de onderwerpen waaraan zij in 2021 gezamenlijk extra aandacht besteden. Doel hiervan is om efficiënter en effectiever te kunnen werken en passende zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan die inwoners die dat nodig hebben. De onderwerpen waarover afspraken zijn gemaakt, zijn onder andere het vervoer voor een aantal doelgroepen (o.a. Wmo, jeugdhulp en leerlingenvervoer), huishoudelijke hulp voor inwoners die dat niet in hun eigen netwerk kunnen organiseren en het verbeteren van de informatie waarmee de gemeenten ontwikkelingen in de praktijk kunnen volgen en eventueel kunnen bijsturen. Daarnaast werken de drie gemeenten intensief samen om de kwaliteit van de jeugdhulp verbeteren en de kosten beter beheersbaar te maken. Doel is om vanaf 2023 te werken volgens een eigen MVS-Jeugdmodel waarin het kind centraal staat.