Openbare besluiten van 3 juni 2020

Benoeming gemeentesecretaris 

Het college van burgemeester en wethouders heeft Erwin Stolk benoemd tot nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur van Vlaardingen. Hij is op dit moment Programmamanager PGB2.0 bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en start per 1 juli 2020 in Vlaardingen.

Schriftelijke ledenraadpleging VNG 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de adviezen 1 tot en met 6 voor de schriftelijke redenraadpleging van de ALV VNG 2020.

Beantwoording artikel 34-vragen over geveltuinen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Claessen (fractie VVD) over geveltuinen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting: 

Anders dan de gemeente Rotterdam - waarnaar mevrouw Claessen verwijst, naar aanleiding van een artikel in het Algemeen Dagblad op 4 mei 2020 -  heeft de gemeente Vlaardingen geen geveltuinenbeleid. Geveltuinen zijn in Vlaardingen in principe toegestaan, als er geen overlast ontstaat voor voorbijgangers op het trottoir. Het college ziet geen toegevoegde waarde van het vaststellen van regels voor geveltuinen. Het college zet in op het stimuleren van vergroening en verblauwing (aanleggen van mogelijkheden om hemelwater vast te houden of her te gebruiken). 

Beslissing op bezwaar: alsnog weigeren omgevingsvergunning Parallelweg 116 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de bezwaarschriften tegen de verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande werkplaats in het souterrain naar woning aan de Parallelweg 116 gegrond te verklaren en alsnog de omgevingsvergunning te weigeren. 

Toelichting: 

Het college van burgemeester en wethouders heeft naar aanleiding van het advies van de commissie bezwaarschriften de omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande werkplaats in het souterrain naar woning alsnog geweigerd. Bij heroverweging van het besluit is komen vast te staan dat niet voldaan wordt aan de geldende parkeereisen. 

Raadsvoorstel advies over profielschets lid van de raad van toezicht Openbare Scholengemeenschap Vlaardingen Schiedam (OSVS) 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het geven van advies over de profielschets voor een lid van de raad van toezicht Openbare Scholengemeenschap Vlaardingen Schiedam (OSVS) vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

Het college stelt de raad voor om aan de raad van toezicht van de Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam OSVS) te adviseren de profielschets van de raad van toezicht vast te stellen. Na vaststelling van de profielschets door de raad van toezicht kan de vacature voor een nieuw te werven lid van de raad van toezicht worden opengesteld.  Per 1 januari 2021 treedt één lid  van de raad van toezicht af.

Aanwijzen leerplichtambtenaar 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit aanwijzing leerplichtambtenaar vastgesteld.

Toelichting: 

Het college heeft besloten een leerplichtambtenaar c.q. medewerker kwalificatieplicht aan te wijzen en te belasten met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Leerplichtwet 1969 gegeven voorschriften. De leerplichtambtenaar c.q. medewerker kwalificatieplicht is per 1 juni 2020 aangesteld bij de gemeente Vlaardingen ter versterking van het team Leerrecht. Leerrecht is de plek voor leerplicht en voortijdig schoolverlaten in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. 

Beantwoording artikel 34-vragen over keuzes ten aanzien van voorzieningen in de stad 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van Beter voor Vlaardingen over keuzes ten aanzien van voorzieningen in de stad vastgesteld. 

Bijlage:

  • Keuzes ten aanzien van voorzieningen in de stad (wordt nagezonden)

Toelichting:

Het college licht in de beantwoording toe dat met het Herstelplan de leefbaarheid in de stad, en daarmee de voorzieningen, zoveel mogelijk behouden zijn. Door de te verwachten financiële gevolgen van de coronacrisis, maar ook door het tekort in de jaarrekening en voortgangsrapportage is het nodig om aanvullende ombuigingen in de programmabegroting 2021-2024 te realiseren. In de kadernota 2020 die naar de raad gaat, doet het college de raad een voorstel voor de aanpak hiervan.

Raadsmemo aanbieding financiële stukken 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo aanbieding financiële stukken vastgesteld.

Bijlage: 

  • Aanbieding Financiële stukken (wordt nagezonden)

Toelichting:

Het college stuurt de gemeenteraad de jaarstukken 2019, de 1e voortgangsrapportage 2020 en de kadernota 2020. In de aanbiedingsbrief bij de stukken geeft het college aan dat de jaarstukken en de voortgangsrapportage een verdere verslechtering van de financiële positie van de gemeente Vlaardingen laten zien. Het college geeft daarom bij de raad aan dat het noodzakelijk zal zijn om in gesprek te gaan over de invulling van verdere ombuigingen. 

Raadsvoorstel tot vaststelling van de jaarstukken 2019 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van de jaarstukken 2019 vastgesteld. 

Bijlage: 

  • Jaarstukken 2019 (wordt nagezonden)

Toelichting:

Het college stuurt de gemeenteraad de jaarstukken met het voorstel om deze vast te stellen. Het rekeningresultaat bedraagt € 2.267.000 nadelig. De definitieve jaarcijfers van de Gemeenschappelijke regelingen waren nog niet allemaal binnen bij het opstellen van de jaarstukken. Als hier nog afwijkingen uit naar voren komen, moeten die alsnog in de jaarstukken verwerkt worden.

Raadsvoorstel tot vaststelling van de 1e voortgangsrapportage 2020 en 7e begrotingswijziging 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van de 1e voortgangsrapportage 2020 en 7e begrotingswijziging vastgesteld.

Bijlage: 

  • 1e voortgangsrapportage 2020 en 7e begrotingswijziging (wordt nagezonden)

Toelichting: 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel vastgesteld met de 1e Voortgangsrapportage 2020 en de bijbehorende begrotingswijziging. Met de voortgangsrapportage informeert het college de gemeenteraad over de financiële afwijkingen op de lopende begroting en wordt de raad voorgesteld de begroting naar aanleiding van deze afwijkingen aan te passen. De belangrijkste afwijkingen in deze eerste voortgangsrapportage worden veroorzaakt door externe factoren zoals meer gebruik van de regelingen tegen armoede, en door minder huuropbrengsten vastgoed dan waar rekening mee gehouden was. Andere afwijkingen zijn financieel technisch van aard. Het totale effect van de begrotingsafwijkingen in de 1e voortgangsrapportage 2020 is € 1.388.000 negatief.

Raadsvoorstel tot vaststelling van de kadernota 2020 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van de kadernota 2020 vastgesteld.

Bijlage:

  • Kadernota 2020 (wordt nagezonden)

Toelichting:

Dit jaar is de kadernota (ook wel voorjaarsnota genoemd) anders dan andere jaren omdat de financiële gezondheid van de gemeente op dit moment de hoogste prioriteit heeft. In het door de raad vastgestelde herstelplan ‘Voor een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen’ staan de beleidsmatige speerpunten voor de komende jaren al beschreven. De provincie heeft inmiddels groen licht gegeven om met de uitvoering van het herstelplan aan de slag te gaan, waarbij Vlaardingen wel onder preventief toezicht blijft staan. Hierdoor kan de gemeente naast de uitvoering van het herstelplan alleen verplichtingen aan gaan die onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn. 
De kadernota gaat dit jaar vooral over de uitvoering van het herstelplan en het formaliseren van eerder gedane aanbevelingen, zoals het zoeken naar aanvullende ombuigingsmogelijkheden op  de andere beleidsterreinen dan genoemd in het herstelplan, het verwerven van extra inkomsten vanuit andere overheden en het heroverwegen van beleid dat een aanslag doet op de reservepositie van de gemeente.

Adviesbrief ontwerp vervoerplannen 2021 MRDH 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de adviesbrief ontwerp-vervoerplannen 2021 Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) vastgesteld. 

Toelichting: 

Jaarlijks stellen de vervoersbedrijven vervoerplannen op waarin de wijzigingen in het vervoeraanbod worden voorgesteld en toegelicht. De MRDH heeft deze ontwerp-vervoerplannen 2021  ter consultering naar de colleges van de 23 MRDH-gemeenten gestuurd met het verzoek om hierop uiterlijk 5 juni 2020 een schriftelijke reactie te geven. De voorstellen in het Vervoerplan 2021 leiden niet tot wijzigingen in de dienstregeling van het openbaar vervoer in Vlaardingen. De reden hiervan is dat het nog te vroeg is om eventuele effecten op de reizigersstromen als gevolg van de indienststelling van de Hoekse Lijn te evalueren. Het college vraagt wel specifiek aandacht voor de gebieden waar de OV-bediening matig is en blijft graag betrokken bij de evaluatie van het OV-netwerk.