Openbare besluiten van 31 augustus 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Aanpassingen organisatie als gevolg invoering Directiemodel

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. Het mandaatbesluit 2021 inclusief bijbehorende schema’s vastgesteld.
 2. De brief met aanwijzingen bij het Mandaatbesluit 2021 vastgesteld.
 3. De volmacht personele besluiten ambtenaren Gemeente Vlaardingen 2021 vastgesteld.
 4. Het organisatiebesluit vastgesteld.
 5. De vervangingsregeling gemeentesecretaris en directeuren gemeente Vlaardingen 2021 vastgesteld.
 6. De regeling budgethouderschap 2021 vastgesteld.

Toelichting:

De gemeente moet op een adequate en doeltreffende wijze de taken en opgaven vervullen die op haar afkomen de komende jaren. Daarbij hoort een toekomstbestendige sturingsfilosofie en organisatie inrichting. Op 16 februari 2021 heeft het college daarom een nieuwe hoofdstructuur van de organisatie vastgesteld. Hierbij is sprake van een concerndirectie, waardoor de functie van afdelingsmanager komt te vervallen. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe directeuren bevoegd zijn om besluiten te nemen, heeft het college bovengenoemde besluiten aangepast.  

Zienswijze Rotterdams OmgevingseffectRapportage (ROER)

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het indienen van een zienswijze op het RotterdamOmgevingsEffectrapportage (ROER) van de gemeente Rotterdam.

Toelichting:

De Omgevingsvisie Rotterdam vormt een kader voor toekomstige activiteiten, die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor het milieu en voor de omgeving. Vanwege de verbrede scope van de Omgevingswet gaat het in het RotterdamOmgevingsEffectrapportage (ROER) niet alleen om milieueffecten, maar ook om sociale en economische effecten. De gemeente Vlaardingen vraagt in de zienswijze op het ROER onder meer aandacht voor de effecten van stijgende grondprijzen als gevolg van toenemende ruimteclaims. Hierdoor komt de betaalbaarheid van woningen verder onder druk te staan en dat is een ongewenst effect, met name voor kwetsbare doelgroepen. Ook vraagt de gemeente Vlaardingen bijvoorbeeld aandacht voor geluidsbelasting en hoe het vergroten daarvan voorkomen kan worden. In het ROER is aangegeven dat er een monitoring- en evaluatieplan komt. De gemeente Vlaardingen wil graag bij dit plan worden betrokken.

Woningbouw impulsaanvraag Rivierzone

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. De brief voor de aanvraag voor de 'Regeling Woningbouwimpuls 2020' voor het gebied Rivierzone vastgesteld. 
 2. De raadsmemo over de aanvraag van de Woningbouwimpuls vastgesteld.
 3. De financiële bijlage als uitgangspunt voor de aanvraag van de Woningbouwimpuls vastgesteld

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders dient een aanvraag in bij het Rijk voor de derde tranche van de Woningbouwimpuls. Via deze regeling kunnen gemeenten een financiële bijdrage krijgen van het Rijk om betaalbare en geschikte woningen te bouwen, zodat het woningaanbod voor starters en mensen met een laag of modaal inkomen vergroot wordt. De aanvraag van Vlaardingen betreft de ambitie om in de Rivierzone 2.450 woningen voor 2032 te bouwen. De regeling is specifiek bedoeld voor projecten met minimaal 500 woningen die voor minimaal 50% uit betaalbare woningen bestaan, en waarbij er sprake is van een aantoonbaar publiek tekort. De verwachting is dat uiterlijk halverwege december 2021 bekend wordt of de subsidie is toegekend aan Vlaardingen. Deze regeling biedt de gemeente de mogelijkheid om ambities uit het Herstelplan en uit de Contourennota Woonvisie (namelijk om te groeien naar 39.000 woningen in 2030) in de komende tien jaar integraal en voortvarend op te pakken. Mede hierdoor kan de beoogde versnelling van de woningbouw worden gerealiseerd.

Raadsmemo wensen en bedenkingen (voorgenomen) verkoop Heemtuin Westwijk 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. Het voornemen uitgesproken om een overeenkomst voor de verkoop van de Heemtuin Westwijk aan Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. aan te gaan.
 2. De raadsmemo over wensen en bedenkingen bij het voorgenomen aangaan van de koopovereenkomst vastgesteld.
 3. Besloten dat, indien door de gemeenteraad geen wensen en bedenkingen worden geuit, het voorgenomen besluit onder punt 1 definitief is.

Bijlage:

Toelichting:

Het afgelopen half jaar hebben de gemeente en Fonds Schiedam Vlaardingen e.o (FSV) met elkaar gesproken over de overname van de Heemtuin. Het fonds wil het eigendom van de Heemtuin overnemen tegen een symbolische prijs van € 1,00. met het oog op de investeringen die ze daar willen doen. Het fonds neemt beheer en onderhoud van de Heemtuin over waarbij het terrein zijn huidige functie behoudt en toegankelijk blijft voor bewoners. Het college is voornemens een verkoopovereenkomst aan te gaan met FSV en informeert de raad hierover en over de mogelijkheid van de raad om wensen en bedenkingen over dit voornemen kenbaar te maken.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de conceptzienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2021 van de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. Kennisgenomen van de definitieve jaarstukken 2020, de ontwerpbegrotingswijziging 2021 en de definitieve begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR).
 2. Het raadsvoorstel voor de vaststelling van de conceptzienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging 2021 van de GRJR vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De gemeente Vlaardingen neemt met 14 andere regiogemeenten deel aan de GRJR. In de definitieve begroting 2022 zijn de ombuigingen verwerkt uit het herstelplan ‘Voor een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen’. Het college stelt de raad een zienswijze voor de ontwerpbegrotingswijziging 2021 voor. 
In de zienswijze verzoekt de raad onder andere in de definitieve begroting voldoende middelen op te nemen om de oplopende wachttijden in de jeugdhulp tegen te gaan en de pleeghulp te versterken om zo ieder kind een kans te bieden op te groeien binnen een gezin. Ook verzoekt de raad de GRJR de begrote bedragen in de definitieve begroting 2021 en 2022 te realiseren en oplopende zorgkosten te voorkomen. Verder geeft de raad in de zienswijze aan te verwachten dat de uitvoeringsorganisatie van de GRJR de taken voor het contractmanagement, namens de opdrachtgevende gemeenten, goed oppakt.

Ingebrekestelling DigiD-rapport

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. De bijgaande reactiebrief naar Logius als toezichthouder van de DigiD-koppeling vastgesteld   
 2. De raadsmemo over de reactie op de brief van Logius als toezichthouder op het DigiD-koppeling vastgesteld

Bijlage:

Toelichting:

De gemeente is in 2019 begonnen met een transitie naar zaakgericht werken om al haar producten en diensten optimaal digitaal te kunnen aanbieden via de website. Op dit moment biedt de gemeente al enkele producten en diensten digitaal aan via DigiD. Het gebruik van DigiD door de gemeente is alleen toegestaan als er aan een aantal door de Rijksoverheid gestelde kwaliteitseisen wordt voldaan. 

Doordat de transitie naar zaakgericht werken door onvoorziene omstandigheden vertraging heeft opgelopen, voldoet de gemeente formeel gezien voor een korte periode niet aan deze eisen. Daarom bestaat de mogelijkheid dat de gemeente vanaf half september tot eind oktober geen gebruik meer kan maken van DigiD bij het aanbieden van digitale producten en diensten via de website. De gemeente is in gesprek met de toezichthouder om te bespreken of er uitstel mogelijk is waardoor er in dat geval helemaal geen sprake zal zijn van onderbreking van onze DigiD-dienstverlening. Daarnaast treft de gemeente maatregelen om de dienstverlening ongehinderd doorgang te laten vinden.