Openbare besluiten van 30 november 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Aanwijzingsbesluit buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (BABS)

Het college van burgemeester en wethouders heeft een medewerker als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS)  van de gemeente Vlaardingen per 1 september 2021 voor de duur van het dienstverband aangewezen.  

Toelichting:

Het college besluit een nieuwe trouwambtenaar aan te wijzen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. De betrokken persoon wordt beëdigd via de Rechtbank.

Vaststelling overeenkomst interbestuurlijk toezicht met provincie Zuid-Holland

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Bestuursovereenkomst Generiek interbestuurlijk toezicht 2022 vastgesteld en de raadsmemo over de bestuursovereenkomst Generiek interbestuurlijk toezicht 2022 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

De provincie Zuid-Holland heeft samen met de gemeenten het huidige proces van Interbestuurlijk Toezicht geëvalueerd. Interbestuurlijk toezicht gaat over de vraag of gemeenten haar wettelijke taken niet verwaarloosd. Vlaardingen heeft in 2013 de bestuursovereenkomst de toenmalige overeenkomst ondertekend. Op basis van een brede evaluatie wordt voorgesteld een nieuwe overeenkomst aan te gaan met alle gemeenten in Zuid-Holland over dit toezicht. Deze overeenkomst moet ingaan vanaf 2022.

Voortzetting BIZ Vergulde Hand

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. het besluit tot voortzetting van de Bedrijven Investeringszone (BIZ) Vergulde Hand onder voorbehoud:
  • van goedkeuring gemeenteraad van de 'Verordening BI-zone De Vergulde Hand Vlaardingen 2022';
  • dat wordt voldaan aan de draagvlakcriteria als bedoeld in artikel 4 van de Wet BIZ.
 2. besloten de Uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 7, lid 3 van de Wet op- de Bedrijven Investeringszones (BIZ) aan te gaan
 3. de raadsmemo voortzetting BIZ Vergulde Hand vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

De gemeenteraad besloot in februari 2012 om op verzoek van de ondernemers een bedrijveninvesteringszone (BIZ) in te stellen op bedrijventerrein De Vergulde Hand. Een BIZ is een bedrijventerrein of winkelgebied dat ondernemers aantrekkelijker en veiliger willen maken. 

Ondernemers betalen mee aan de activiteiten om het gebied te verbeteren door een hogere onroerendezaakbelasting (OZB). Op de Vergulde Hand zet de ondernemersvereniging collectieve activiteiten op voor economische klimaatversterking en een hogere veiligheidsbeleving op het terrein. De BIZ maakt het mogelijk alle ondernemers in het gebied te betrekken en om voldoende budget te genereren om de collectieve plannen te verwezenlijken. De afgelopen jaren is veel gerealiseerd dankzij de BIZ op de Vergulde Hand. De ondernemers hebben parkmanagement gerealiseerd, er is camerabewaking, er wordt extra onderhoud gepleegd bovenop het gemeentelijk onderhoud en er zijn verwijzingszuilen voor bewegwijzering geplaatst. Ook voor de komende jaren ligt er een plan van aanpak. De ondernemersvereniging heeft aangegeven de BIZ vijf jaar te willen voortzetten en het college van burgemeester en wethouders stemt hiermee in. Een voorwaarde voor instemming is dat de ondernemers hun ambitie bekrachtigen door het meten van voldoende draagvlak hiervoor. En eerst buigt de gemeenteraad zich nog over de 'Verordening BI-zone Vergulde Hand Vlaardingen'. Als de raad de verordening goedkeurt en er is voldoende ondernemersdraagvlak gaat de gemeente een uitvoeringsovereenkomst met de ondernemersvereniging aan.

Raadsmemo vm. V&D-pand Veerplein 106-110

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo vm. V&D-pand Veerplein 106-110 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Sinds het faillissement van V&D en de daaropvolgende leegstand van het pand Veerplein 106-110 heeft ontwikkelaar Green Real Estate diverse alternatieven onderzocht om het pand te vullen of te herontwikkelen. Deze onderzoeken hebben, om verschillende redenen, tot op heden helaas nog niet geleid tot een toekomstbestendige invulling. In de huidige markt heeft retail het erg moeilijk. In overleg tussen de gemeente en Green Real Estate is afgesproken om gezamenlijk in de toekomst ontwikkelmogelijkheden te verkennen, al dan niet in combinatie met subsidietrajecten vanuit het Rijk. Hier wordt vooral gekeken naar de regeling Impulsaanpak Winkelgebieden vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze regeling maakt het mogelijk om subsidie te ontvangen voor de transformatie van winkelgebieden. De gemeente blijft met Green Real Estate in gesprek over inspanningen om dit pand op de langere termijn weer een passende functie in de binnenstad van Vlaardingen te geven.

Bekrachtiging Parafenbesluit ontheffing APV geluid

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Parafenbesluit ontheffing APV geluid bekrachtigd.

Toelichting:

Het huidige aggregaat voor het riviercruiseschip voor de tijdelijke noodopvang van vluchtelingen aan de Oosthavenkade is vervangen door een sterkere aggregaat. Het college van burgemeester en wethouder verleende daarvoor op 26 november 2021 met een parafenbesluit ontheffing van de APV geluid. Het eerdere aggregaat bleek onvoldoende capaciteit te hebben voor de stroomvoorziening. Daarom moest op de kortst mogelijke termijn een aggregaat geplaatst worden met meer vermogen. Het eerdere aggregaat had een geluidsniveau van 52 dB(A) op de gevels van de Pelmolen. Het nieuwe aggregaat levert een geluidsniveau van 56 dB(A) op de gevels van de Pelmolen. Bij beide ontheffingen is overigens geen rekening gehouden met de afschermende werking van het schip. De termijn voor de ontheffing APV geluid is gesteld t/m 31 december 2021. In het besluit is opgenomen dat er bij eventuele geluidsklachten een suskast moet worden geplaatst of een plaatsing in een naastgelegen gebouw dan wel een andere locatie zover mogelijk van de woningbouw aan de Westhavenkade af.

Bekrachtiging Parafenbesluit Winteropvang

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Parafenbesluit Winteropvang bekrachtigd. 

Bijlage:

Toelichting:

Vlaardingen heeft een locatie voor dak- en thuislozenopvang: De Elementen in de Nijverheidsstraat. Nu de coronamaatregelen weer zijn aangescherpt, heeft het RIVM een aangescherpt advies gegeven voor de veilige opvang van dak- en thuislozen. Hierdoor kunnen er minder mensen in De Elementen verblijven. 

Tijdens de winterperiode, van november 2021 tot uiterlijk april 2022, worden landelijk elk jaar extra opvangplekken gecreëerd voor dak- en thuislozen. Als de gevoelstemperatuur onder het vriespunt daalt, treedt de winterkouderegeling in. Om extra winteropvangplekken mogelijk te maken, heeft het college besloten dit mogelijk te maken in een leegstaand pand aan de Broekpolderweg. 

Het pand (voormalige scouting) is op dit moment niet in gebruik. Het gaat om nachtopvang (tussen 17.00 en 9.00 uur) maar bij lage temperaturen overdag en/of sluiting van dagbestedingscentra vanwege corona kan er ook sprake zijn van dagopvang. Bezoekers van de nachtopvang worden met een pendelbus van De Elementen naar de Broekpolderweg vervoerd en weer terug. Er is beveiliging en een camerasysteem. 

Verenigingen en organisaties in de omgeving van de locatie zijn tijdig door de gemeente op de hoogte gebracht van de winteropvang en de genomen maatregelen. Ook is er voor de omgeving een telefoonnummer beschikbaar voor eventuele klachten.

Aangaan Dienstverleningsovereenkomst Inburgering MVS-gemeenten met Stroomopwaarts 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. besloten de Dienstverleningsovereenkomst uitvoering inburgering MVS-gemeenten - Stroomopwaarts aan te gaan;
 2. ter beschikking gesteld van het, door het rijk in 2021 ter beschikking gestelde en voor \ inburgering geoormerkte, budget aan Stroomopwaarts ten behoeve van ondersteuning van de Ondertussengroep;
 3. de raadsmemo inzake het besluit tot aangaan van de Dienstverleningsovereenkomst uitvoering Inburgering met Stroomopwaarts vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Gemeenten krijgen een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgerings-plichtig zijn. Het doel van de nieuwe wet is dat inburgeraars zo snel mogelijk de taal leren, een opleiding volgen en/of werk vinden. De gemeente Vlaardingen werkt hierin samen met de gemeenten Maassluis en Schiedam. 

Eerder heeft de gemeente besloten om de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering te beleggen bij Stroomopwaarts. Nu sluiten de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam een zogeheten Dienstverleningsovereenkomst af met Stroomopwaarts waarin zij nadere afspraken maken over onder meer taakverdeling, uitgangspunten, ambities en de manier van samenwerken.

Voorontwerpbestemmingsplan 'Parkweg 2'  

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

 1. ingestemd met voorontwerpbestemmingsplan 'Parkweg 2',
 2. het voorontwerpbestemmingsplan 'Parkweg 2' vrijgegeven voor het wettelijk vooroverleg met instanties ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening (Bro).  

Toelichting:

Op de locatie Parkweg 2 staat een rijksmonumentale villa. De locatie grenst aan de Parkweg (noordkant), Beukestraat (oostkant), bestaande woningen aan de Beukestraat (zuidkant) en ten westen ligt het oranjepark. Aan de oostkant van deze woning, in de bestaande tuin, is een bouwvlak opgenomen. Ondanks de aanwezigheid van dit bouwvlak is er tot nu toe geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op deze locatie een vrijstaande woning te bouwen. De initiatiefnemer wil hier graag twee woningen - in de vorm van een twee-onder-één-kap-woning - bouwen, omdat er meer vraag is naar dit type woningen. Voor het bouwen van een twee-onder-één-kap-woning op deze locatie is aanpassing van het nu geldende bestemmingsplan noodzakelijk. 

Eindafrekening Addendum Park Hoog Lede

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. ingestemd met de eindafrekening van de achterstelling van maximaal € 2,5 mln. erfpachtcanon krachtens het Addendum voor Park Hoog Lede met Park Hoog Lede BV,
 2. het bedrag van de maximaal achtergestelde canon (€ 2,5 mln.) kwijt te schelden en oninbaar verklaard, 
 3. de daarvoor in 2015 getroffen voorziening in de gemeentebegroting aangewend voor de dekking van het kwijt te schelden en oninbaar te verklaren bedrag,
 4. de raadsmemo Eindafrekening Addendum Park Hoog Lede vastgesteld, 
 5. de bijlage bij het raadsmemo onder geheimhouding aangeboden aan de gemeenteraad op basis van artikel 10 lid 2 onder g (het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden).

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de eindafrekening van het in 2015 gesloten addendum (aanvulling) op de koop-/erfpachtovereenkomst met Park Hoog Lede BV. Dankzij de in dit addendum gemaakte afspraken kon Park Hoog Lede BV de realisatie van Park Hoog Lede in de toenmalige economische crisis voortzetten. Door deze eindafrekening en het afronden van de laatste woningbouwfase van Park Hoog Lede hebben partijen financieel niets meer met elkaar te verrekenen.

Raadsvoorstel Adviescommissie Omgevingswet

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel Adviescommissie Omgevingswet vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Op dit moment adviseert de gemeentelijke monumentencommissie over aanvragen voor een omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een monument. Op grond van de Erfgoedverordening 2011 heeft deze commissie ook als taak te adviseren bij aanwijzing van gemeentelijke monumenten, beeldbepalende panden en stadsgezichten en het adviseren op gemeentelijke monumentenactiviteit omgevingsvergunning. Daarnaast adviseert zij op grond van bestemmingsplannen over omgevingsvergunningen bij (gedeeltelijke) sloop van  beeldbepalende panden en/of (gedeeltelijke) sloop van het beschermd stadsgezicht. 
Naast de monumentencommissie kent Vlaardingen een welstandscommissie. Zij is de onafhankelijke adviescommissie met betrekking tot het welstandstoezicht. Deze brengt advies uit over de vraag of het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk, waarvoor een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend, voldoet aan de regels van welstand. 

Met het in werking treden van de Omgevingswet (naar verwachting op 1 juli 2022) komen de huidige regels en reglementen uit de bouwverordening te vervallen. In plaats daarvan is een verordening nodig voor de taken en bevoegdheden van een gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit. Deze commissie vervangt de huidige commissie ruimtelijke kwaliteit (welstand) en de erfgoedcommissie (monumenten).

De verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit Vlaardingen maakt een brede adviescommissie mogelijk die meerdere adviesrollen krijgt toegewezen binnen de mogelijkheden van de Omgevingswet. De gemeente bepaalt hiermee zelf wanneer en over welke activiteiten advies wordt gevraagd. Dat kan via aanwijzen van activiteiten in het omgevingsplan of als het college daartoe aanleiding ziet.

Raadsmemo Actualisatie Regioakkoord Wonen - stand van zaken

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo Actualisatie Regioakkoord Wonen - stand van zaken wonen vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Vlaardingen heeft samen met andere gemeenten binnen het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken 2018 - 2030. In dat Regioakkoord is afgesproken de woningbehoefte in de Rotterdamse regio elke drie jaar opnieuw in beeld te brengen. In navolging op deze afspraak is afgelopen maanden onderzocht hoe het staat met de uitvoering van de gemaakte afspraken en is de actuele woningbehoefte voor de gemeenten in de regio Rotterdam onderzocht. De uitkomsten laten voor de regio een verhoogde uitbreidingsopgave van het aantal woningen zien met name in het sociale en middel dure segment. Tegelijkertijd staat de sociale woningvoorraad onder druk door voornamelijk prijsstijgingen. 

Ook Vlaardingen moet op basis van de nieuwe woningbehoefteramingen meer woningen toevoegen dan aanvankelijk afgesproken. Hiermee is al rekening gehouden in de nieuwe Woonvisie met een streefvoorraad van 39.000 woningen in 2030.  Als één van de weinige gemeenten in de regio mag Vlaardingen nog steeds afnemen in de sociale woningvoorraad. Om grip te houden op deze afname, voornamelijk binnen het particuliere deel, heeft de gemeente al maatregelen genomen en zal er in het eerste kwartaal van 2022 een besluit worden genomen door de gemeenteraad over het invoeren van zelfbewoningsplicht. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met de woningcorporaties over het op peil houden van de corporatievoorraad en binnen deze voorraad meer ruimte te geven aan het huisvesten van bewoners met een (laag) midden inkomen.