Openbare besluiten van 30 maart 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Beantwoording artikel 34-vragen over Voedselbos en biodiversiteit 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van Fractie Boers over Voedselbos en biodiversiteit vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In de beantwoording laat het college weten dat er in Vlaardingen vele ecologische bermen zijn. Deze vergroten de biodiversiteit. Deze bermen worden extensief beheerd, waardoor zij een goed leefgebied vormen voor insecten. Daarbij worden bermen bij reconstructies van wegen ingezaaid met inheemse kruiden die ook insectvriendelijk zijn. Daarnaast zijn er op een aantal locaties vaste planten borders gerealiseerd om de biodiversiteit te vergroten. Bij keuze voor beplanting, neemt de gemeente de ecologische waarde van beplanting mee als een van de criteria.

Bestemmingsplan Waterharmonica De Rietputten onherroepelijk 

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen  van het onherroepelijk zijn van het bestemmingsplan Waterharmonica de Rietputten per 25 februari 2021.

Toelichting: 

Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Waterharmonica de Rietputten vastgesteld, waarna het plan in januari 2021 ter visie is gelegd. De toen ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot het instellen van beroep bij de Raad van State. Hierdoor is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. De compenserende maatregelen die voortvloeien uit het Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding en verder zijn uitgewerkt in het Landschapsplan worden met dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt. 

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Rivierzone-Oost 2e herziening

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Rivierzone-Oost 2e herziening vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het betreft hier een aanpassing van het huidige bestemmingsplan Rivierzone-Oost om het gebruik van het terrein van het bedrijf RBT door DFDS mogelijk te maken. DFDS wordt op grond van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen als een risicovolle inrichting aangemerkt. RBT had deze specifieke aanduiding niet. Door het terrein te vergroten kan risicovolle lading beter over het terrein worden verspreid. Ook kunnen meer gates gebruikt worden waardoor de routing van de verkeerstromen wijzigen met een positief verkeerseffect op de Vulcaanweg. Het verkeer wordt deels afgewikkeld via de Schiedamsedijk. Er is géén toename van het aantal verkeersbewegingen.

Omgevingsvergunning huisvesting arbeidsmigranten (in de vorm van logies) Nijverheidsstraat 26 (De Elementen) 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. ingestemd met de beantwoording van de zienswijze zoals opgenomen in de Nota van Zienswijzen,
  2. de omgevingsvergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten (in de vorm van logies) verleend. 

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders wil medewerking verlenen aan het gedeeltelijk ombouwen van het kantoorpand De Elementen aan de Nijverheidsstraat 26 naar een logiesfunctie. Het kantoorgebouw heeft 5 bouwlagen en het plan is om de bovenste 3 verdiepingen te verbouwen ten behoeve van logiesfuncties voor tijdelijke werknemers c.q. arbeidsmigranten. Op iedere woonlaag komen 13 één-en tweepersoons kamers met in totaal 69 bedden. De onderste twee verdiepingen blijven in gebruik als dak-en thuislozenopvang door de Stichting Onder Een Dak (STOED). De logiesfunctie en de dak- en thuislozenopgevang krijgen een gescheiden ingang. De opvangfunctie wordt daarmee fysiek gescheiden van de beoogde logiesfunctie, maar bij calamiteiten is het mogelijk deze scheiding op te heffen. In het kader van de ruimtelijke procedure heeft een ontwerpbesluit ter inzage gelegen. Hierop is één zienswijze ingediend. In deze zienswijze wordt aangevoerd dat de transformatie leidt tot onevenredige parkeeroverlast in de buurt. Uit onderzoek blijkt dat het juist is dat de parkeerdruk hoog is, maar dat in de omgeving voldoende parkeergelegenheid aanwezig is om de parkeerdruk op te vangen. De zienswijze geeft geen aanleiding om niet over te gaan tot vergunningverlening. 

Procesbesluit in verband met de schadestaatprocedure tegen Stachanov 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het procesbesluit tot het voeren van een schadestaatprocedure tegen Stachanov vastgesteld.

Toelichting:

In 2019 heeft de rechtbank Stachanov Solutions & Services BV veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de gemeente. De gemeente was, samen met Stroomopwaarts, een juridische procedure gestart tegen het bedrijf, omdat het bedrijf de afspraken over het leveren, implementeren, beheren en onderhouden van een ERP systeem voor Stroomopwaarts niet is nagekomen. Een ERP-systeem is een systeem dat allerlei processen in de organisatie ondersteunt zoals facturering, voorraadbeheer en productiewerkzaamheden. Hierdoor hebben zowel de gemeente als Stroomopwaarts extra kosten moeten maken. Om de hoogte van de schadevergoeding te bepalen en deze ook daadwerkelijk te verkrijgen, is er een aparte zogenaamde ‘schadestaatprocedure’ gestart door de gemeente. Het college wijst met dit besluit een advocaat aan om de gemeente te vertegenwoordigen in deze procedure.