Openbare besluiten van 30 augustus 2022

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Bekrachtiging parafenbesluit van 24 augustus 2022  met betrekking tot  standplaatsvergunning Bevolkingsonderzoek (Spinozastraat 65) 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het parafenbesluit van 24 augustus 2022 tot het, in afwijking van het Standplaatsenbeleid, verlenen van een tijdelijke standplaatsvergunning aan de Stichting Bevolkingsonderzoek Nederland bekrachtigd.

Toelichting:

Het parafenbesluit dat bekrachtigd werd betreft het besluit om met toepassing van de hardheidsclausule af te wijken van de Nota Standplaatsenbeleid en medewerking te verlenen voor het innemen van een tijdelijke standplaats op het parkeerterrein bij de Erasmushal aan de Spinozastraat 65. De afwijking betreft het vaker dan 1 keer per 6 weken toestaan van het innemen van een tijdelijke standplaats. Het college vindt afwijking gerechtvaardigd, vooral vanwege het medische en maatschappelijke doel dat de Stichting vervult, namelijk het vroegtijdig opsporen van borstkanker. 

Ontwerp Verordening Leerlingenvervoer Vlaardingen 2023 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwerp Verordening Leerlingenvervoer Vlaardingen 2023 vastgesteld en voor advies voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein en vrijgegeven voor inspraak. 

Toelichting:

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Ouders zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het vervoer van hun kind(eren) naar school. Als door de afstand of de handicap van een leerling een vervoersvoorziening nodig is, kunnen ouders onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op leerlingenvervoer. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de verordening. 
Het college vindt het belangrijk dat inwoners van Vlaardingen en hun vertegenwoordigers betrokken worden bij de totstandkoming van de verordening. Inwoners kunnen de stukken inzien en een zienswijze kenbaar maken in de periode van 1 september t/m 13 oktober 2022. 

Ontwerp Verordening Jeugdhulp Vlaardingen 2023 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerp Verordening Jeugdhulp Vlaardingen 2023 vastgesteld en ter advisering voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein en vrijgegeven voor inspraak.

Toelichting:

De Jeugdwet regelt dat gemeenten hulp en ondersteuning bieden aan jongeren en/of hun ouders als deze problemen hebben met opgroeien, zelfredzaamheid of deelnemen aan het dagelijks leven. De Jeugdwet verplicht gemeenten in een verordening regels op te stellen voor een aantal zaken rondom jeugdhulp(voorzieningen). 

Aanleiding om de verordening in Vlaardingen aan te passen is onder andere de invoering van het MVS Jeugdmodel vanaf 2023. Het MVS Jeugdmodel is de basis is voor een fundamentele verandering in de organisatie van de jeugdhulp in de MVS-regio. De drie gemeenten willen jeugdhulp die dichtbij is en die zoveel mogelijk beschikbaar is in de dagelijkse vertrouwde omgeving van kinderen en hun gezinnen. Van 1 september 2022 t/m 13 oktober 2022 zijn de stukken in te zien en kan een zienswijze kenbaar worden gemaakt. 

Beantwoording artikel 34-vragen inzake Energietoeslag voor studenten

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van artikel 34-vragen van de heer Hoogendijk (ONS Vlaardingen) inzake Energietoeslag voor studenten vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

De gemeente heeft geen aanvragen voor energietoeslag van studenten geweigerd. Het college laat in de beantwoording van de vragen weten dat het op basis van een hardheidsclausule mogelijk was om studenten alsnog in aanmerking te laten komen voor de energietoeslag. Nu de rechtbank op 5 augustus 2022 een uitspraak heeft gedaan die dit onderstreept, gaat Stroomopwaarts de betreffende beleidsregels zo snel mogelijk aanpassen. 

Beantwoording artikel 34-vragen over verantwoording Oekrainedorp en raadsmemo over de voortgang van de ontwikkeling van de Langdurige Opvang Oekraïners 

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

  1. de beantwoording artikel 34-vragen van de heren Boers en Kloosterman over ‘verantwoording Oekraïnedorp’ vastgesteld, 
  2. het raadsmemo over de voortgang van de ontwikkeling van de Langdurige Opvang Oekraïners vastgesteld. 

Bijlagen:

  1. Beantwoording artikel 34-vragen over verantwoording Oekraïnedorp (pdf, 172 KB)
  2. Rm Langdurige Opvang Oekraïners (pdf, 180 KB)

Toelichting:

Het college gaat in het raadsmemo in op de stand van zaken van de voorbereidingen voor de langdurige opvang van Oekraïense vluchtelingen in onze stad. Net voor de start van de zomervakantie heeft het Rijk ingestemd met de plannen voor het ontwikkelen van een wijk voor ongeveer 750 Oekraïense mensen op een stuk grond naast bedrijventerrein Vergulde Hand West. Het Rijk heeft daarmee de garantie gegeven dat wij als gemeente de kosten voor deze langdurige opvang vergoed krijgen. Tijdens de zomervakantie is gewerkt aan de voorbereidingen van het fysiek gereed maken van de locatie voor bebouwing en inrichting. Ook zijn stappen gezet op het terrein van de sociaal-maatschappelijke zaken zoals een plan voor de instroom van mensen in de langdurige opvang en het onderwijs voor de Oekraïense leerplichtige kinderen. 
Naar verwachting worden half oktober de eerste circa 60 zogeheten flexwoningen geplaatst. Hierna moeten de woningen nog afgewerkt en ingericht worden. Dit duurt ongeveer een maand. Het college verwacht op basis hiervan half november de eerste Oekraïners de sleutel van een woningen te kunnen overhandigen. Het college heeft gelijktijdig met het vaststellen van het raadsmemo de artikel 34-vragen van de heren Boers en Kloosterman beantwoord. Deze gaan namelijk over hetzelfde onderwerp: de voortgang van de langdurige opvang van Oekraïners.