Openbare besluiten van 2 maart 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Bekrachtiging parafenbesluit beantwoording artikel 34-vragen over tijdelijke banen in de cruciale sector 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het parafenbesluit beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Claessen (VVD) over tijdelijke banen in de cruciale sector bekrachtigd.

Bijlage:

Toelichting:

Het kabinet heeft besloten budget beschikbaar te stellen, zodat werkgevers in de zorg, onderwijs en toezicht en handhaving tijdelijk mensen kunnen aannemen op ondersteunende corona- gerelateerde functies. Zoals het Rijk ook al aangeeft zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's) vanwege de hoge bekwaamheidseisen niet via tijdelijke coronabanen op korte termijn te realiseren. Waar we bijvoorbeeld wel tijdelijk mensen voor in kunnen zetten, is voor het regelen van het verkeer in de Broekpolder.  

Beantwoording artikel 34-vragen over Meld een Vermoeden app 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers (fractie Boers) over Meld een Vermoeden app vastgesteld.  

Bijlage:

Toelichting:

Recent heeft de gemeente de app Meld een Vermoeden in gebruik genomen, een centraal meldpunt voor signalen van ondermijning. Naar aanleiding van vragen over de veiligheid van de app, laat het college weten dat de applicatie technisch in orde is en het geen zaken betreft die een risico vormen voor inwoners of bedrijven die gebruik maken van de app of website. 

Beantwoording artikel 34-vragen over de dienstverlening aan ouderen die niet of minder digitaal vaardig zijn

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Hogewoning (ONS.Vlaardingen) over de dienstverlening aan ouderen die niet of minder digitaal vaardig zijn vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

In de beantwoording is aangegeven dat de gemeente Vlaardingen met diverse niet-digitale contactkanalen voorziet in de behoefte van ouderen die niet of digitaal minder vaardig zijn en dat de gemeente Vlaardingen openstaat voor overleg met KBO-PCOB, ter verbetering van de dienstverlening.

Beantwoording artikel 34-vragen inzake kwestbare kinderen tijdens corona 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Jongejan en de heren Van Nieuwenhuizen en Kegel (D66) over kwetsbare kinderen tijdens corona vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

In de beantwoording benadrukt het college dat de gemeente wekelijks overleg heeft met kinderopvangorganisaties en scholen over de gevolgen van de crisis voor de organisatie van het onderwijs en de kinderopvang en de positie van (kwetsbare) kinderen en ouders. De gemeente heeft op dit moment geen signalen dat er kinderen uit beeld zijn. Wel zijn er - net als in heel Nederland- zorgen over spanningen in gezinnen die oplopen. De gemeente volgt de ontwikkelingen nauwgezet. Op alle scholen in Vlaardingen zijn kwetsbare kinderen in de gelegenheid gesteld om naar school te komen. Verder hebben scholen met ondersteuning van diverse organisaties laptops en internetverbindingen kunnen organiseren voor kinderen die dit nodig hebben, zodat ook zij thuisonderwijs kunnen volgen. Tot slot brengt het college onder de aandacht dat het kabinet besloten heeft dat er een Nationaal Programma Onderwijs komt. Dit programma is onder andere gericht op het inhalen en compenseren van achterstanden.

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo Vlaardingen 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft het aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo Vlaardingen 2021 vastgesteld.

Toelichting:

Het college heeft besloten (samen met de andere gemeenten in de regio Rijnmond) om het wettelijk verplichte toezicht op de uitvoering van de Wmo door de gemeente Rotterdam voort te zetten voor de periode 2021-2025. Daarom zijn opnieuw personen in dienst van de gemeente Rotterdam aangewezen om dat toezicht uit te voeren. 

Raadsmemo Evaluatie 2020 en Uitvoeringsplan 2021 Integraal Veiligheidsplan Vlaardingen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 • de Evaluatie 2020 en Uitvoeringsplan 2021 Integraal Veiligheidsplan Vlaardingen vastgesteld, 
 • de raadsmemo Evaluatie 2020 en Uitvoeringsplan 2021 Integraal Veiligheidsplan Vlaardingen vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Jaarlijks stelt het college aan het begin van het jaar een uitvoeringsplan Integrale Veiligheid op met maatregelen en acties voor het nieuwe jaar. Daarnaast wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar. Logischerwijs was er in 2020 veel inzet op het coronadossier. Desondanks is de uitvoering van het uitvoeringsplan 2020 zo veel mogelijk voortgezet. Bij de aanpak van ondermijning lag de focus op de bedrijventerreinen, de aanpak van onacceptabele overlastgevende jeugdgroepen is geïntensiveerd en het cameratoezicht is uitgebreid. Ook is stevig ingezet op het tegengaan van dealen van (hard)drugs. Dit wordt ook in 2021 voortgezet, want ondanks onze inzet en die van onze (veiligheids)partners neemt het gevoel van veiligheid onder inwoners nog niet toe.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de reactie op het ontwerpbesluit van de VRR deel te nemen aan de Stichting FERM voor de komende 3 jaar 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de reactie op het ontwerpbesluit van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond deel te nemen aan de Stichting FERM voor de komende 3 jaar vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

In de reactie wordt ingestemd met deelname van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aan de Stichting FERM. Het doel van FERM is het weerbaarder maken van het Rotterdamse haven- en industrieelcomplex tegen digitale dreigingen en verstoringen. Wel wordt de VRR opgeroepen om het werkingsgebied van FERM uit te breiden naar het havengebied en de bedrijventerreinen van Vlaardingen.

M.e.r.-beoordelingsbesluit Fultonstraat 11

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

 1. ingestemd met het besluit dat er geen milieueffectrapport (MER) voor de oprichting van het bedrijf aan de Fultonstraat 11 hoeft te worden opgesteld,
 2. de brief met concept-MER-beoordelingsbesluit vastgesteld.

Toelichting:

Voor de opslag van schroot aan de Fultonstraat 11 heeft de initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie opgesteld. Het betreft hier een bedrijf dat zich bezighoudt met het op- en overslaan en ontmantelen van verwarmingsapparatuur van cv-ketels en warmwaterapparatuur zoals boilers. De afgedankte apparatuur is afkomstig van installatiebedrijven of collega-metaalhandelaren. De maximale opslag bedraagt 10 m3. De jaarcapaciteit bedraagt 100 ton. Per dag is dat ongeveer 0,3 ton. De DCMR heeft de aanmeldingsnotitie beoordeeld en geconcludeerd dat een milieueffectrapport niet noodzakelijk is. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat advies overgenomen. Er zijn geen belangrijke nadelige gevolgen voor milieuaspecten zoals geluid, lucht en stikstof. Alle overige omgevingsaspecten komen aan de orde bij het behandelen van de aanvraag voor de milieuvergunning.

Kwijtschelden huur kwartaal 4 2020 amateursportverenigingen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

 1. besloten tot het aan de amateursportorganisaties kwijtschelden van een deel van de huur van de buitensportaccommodaties gedurende de periode van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021 om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties,
 2. besloten tot het aanvragen van de tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties, conform de beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19.

Toelichting:

Net als vele andere sectoren is de sport hard geraakt door de gevolgen van de maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. De amateursportverenigingen zijn geconfronteerd met een omzetdaling door onder andere het sluiten van hun kantines en het teruglopen van sponsorinkomsten. Het Rijk riep voor een periode van drie maanden in het voorjaar van 2020 de tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties in het leven om de huur aan amateursportverenigingen te kunnen kwijtschelden. Het Rijk heeft nu ook voor de periode van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021 een soortgelijke tegemoetkoming in het leven geroepen voor verhuurders van sportaccommodaties.  De huur van binnensportaccommodaties was door onze gemeente over het vierde kwartaal van 2020 al niet in rekening gebracht. In de algemene voorwaarden voor het gebruik is namelijk opgenomen dat bij overmacht de reservering kosteloos geannuleerd wordt. Daarnaast stelt het Rijk een bedrag beschikbaar om 45 procent van de huur van de buitensportaccommodaties voor het vierde kwartaal van 2020 te compenseren. Het college van burgemeester en wethouders besluit nu dan ook om 45 procent van de huur van de buitensportaccommodaties kwijt te schelden voor deze periode. Voor de gederfde huurinkomsten vraagt de gemeente bij het Rijk de tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties aan. Het Rijk heeft voor deze nieuwe regeling in totaal € 30,- miljoen uitgetrokken. Mocht dit bedrag niet voldoende zijn om alle verhuurders in het land tegemoet te komen, dan zal het Rijk minder verstrekken dan de gemeente aanvraagt. Mocht de gemeente om die reden de aanvraag niet volledig vergoed krijgen, dan is de gemeente genoodzaakt het niet vergoede deel alsnog bij de buitensportverenigingen in rekening te brengen. Dit wordt ook aan de betrokken amateursportorganisaties gemeld.

Raadsmemo 'Museum Vlaardingen Rapportage 2020' 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo 'Museum Vlaardingen Rapportage 2020' vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Met het toesturen van de rapportage 2020 voldoet het museum aan de afspraak om de raad op de hoogte te houden van de voortgang van de uitvoering van het bedrijfsplan 2018-2021. Als gevolg van de Coronamaatregelen kon het museum veel van de voorgenomen activiteiten het afgelopen jaar nog niet uitvoeren. In de rapportage wordt de gemeenteraad ook hierover geïnformeerd. 

Raadsvoorstel  tot vaststelling van Strategie Klimaatadaptatie Vlaardingen 2021-2024 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van Strategie Klimaatadaptatie Vlaardingen 2021-2024 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

In de Strategie Klimaatadaptatie Vlaardingen omschrijft het college hoe de gemeente er met andere partners voor wil zorgen dat Vlaardingen bij een veranderend klimaat een fijne plek blijft om te wonen. Daarvoor moeten in allerlei projecten en werkzaamheden maatregelen genomen worden tegen te hevige gevolgen van langdurige droogte, extreme hitte en hevige regenval. Het college legt de strategie ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad en wil vervolgens op basis van deze strategie met allerlei betrokkenen in de stad een uitvoeringsagenda opstellen waarin staat welke acties Vlaardingen concreet gaat nemen om de stad beter bestand te maken tegen de veranderingen in het klimaat.

Aanpak zwerfafval hotspots in Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

 1. bestedingsvoorstel zwerfafval vastgesteld,
 2. de raadsmemo aanpak zwerfafval vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

In het herstelplan besloot de gemeenteraad om extra te investeren in de bestrijding van zwerfafval. In het plan van aanpak zwerfafval is vastgelegd hoe Vlaardingen met deze extra 100.000 euro de gebieden waar de hoeveelheid zwerfafval het grootst is, extra aan gaat pakken: met extra schoonmaakacties, het verkleinen van de inwerpopening van enkele afvalbakken waar vogels de afvalbakken leeg halen, het extra legen van afvalbakken en op diverse plekken de inzet van grotere evenementenbakken.

Raadsmemo tot het kennisnemen van het actieplan MVS Jeugdmodel

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo plus bijlage vastgesteld over het actieplan ter implementatie van het MVS Jeugdmodel en stuurt deze aan de raad.

Bijlage:

Toelichting:

Met de raadsmemo informeert het college de raad over de voortgang van de implementatie van het MVS Jeugdmodel. Voor de uitvoering van het Koersdocument is een actieplan opgesteld. De jaren 2021 en 2022 worden de voorbereidingen getroffen, zodat het MVS Jeugdmodel in 2023 kan starten. Essentieel in het MVS Jeugdmodel is de ontwikkeling van gezamenlijke werkwijzen voor organisaties die ondersteuning aan kinderen en gezinnen bieden. Samen met deze organisaties richten de gemeenten het nieuwe jeugdhulpstelsel in. In werkgroepen gaan de MVS gemeenten aan de slag met de onderwerpen uit het plan en zij nodigen daarbij alle betrokken partners uit om actief deel te nemen in de werkgroepen. 

Continuïteitssteun aan vervoerders leerlingen- en jeugdhulpvervoer 

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

 1. de vervoerders van het leerlingen- en jeugdhulpvervoer, onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Commissie, een continuïteitsbijdrage te verstrekken van maximaal 70% voor de niet verreden ritten als gevolg van de coronamaatregelen in de periode 16 december 2020 tot 1 juli 2021, 
 2. de afdeling MO op te dragen de continuïteitsafspraken met de vervoerders nader uit te werken binnen de richtlijnen van de Europese Commissie,
 3. de raadsmemo continuïteitssteun vervoerders leerlingen- en jeugdhulpvervoer vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft besloten om met de vervoerders van het leerlingen- jeugdhulpvervoer een continuïteitsbijdrage te verstrekken. Het doel van deze bijdrage is het in stand houden van de infrastructuur van het leerlingen- en jeugdhulpvervoer. Door de coronamaatregelen is de vraag naar het vervoer fors gedaald, terwijl de vaste kosten voor de vervoerders doorlopen. Het college vindt het belangrijk dat de voortgang en de kwaliteit van het vervoer gewaarborgd is en heeft daarom besloten het omzetverlies van de vervoerders door de vraaguitval deels te compenseren. Samen met de gemeenten Schiedam en Maassluis worden afspraken gemaakt met de vervoerders over de continuïteitssteun.

Besteding rijksmiddelen aan perspectief jongeren in coronatijd

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo waarin een nadere invulling wordt gepresenteerd van de besteding van extra rijksmiddelen ten behoeve van het bieden van perspectief aan jongeren tijdens de coronapandemie vastgesteld.  

Bijlagen:

Toelichting:

Het college van B&W heeft besloten om geld van het rijk in te zetten om daarmee op korte termijn allerlei activiteiten met en voor Vlaardingse jongeren te organiseren. Ook wordt het geld gebruikt om tijdelijk een extra jongerenwerker aan de slag te hebben. Zo wil de gemeente samen met allerlei (jongeren)organisaties in de stad jongeren die het moeilijk hebben ondersteunen en voorkomen dat de problemen groter worden. Ook wil de gemeente deze nare situatie ombuigen naar iets positiefs: jongeren (meer) betrekken bij het vinden van oplossingen voor allerlei maatschappelijke problemen. Zie voor meer informatie het persbericht

Raadsmemo Petitie Volkstuinvereniging Dr. Moerman 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Petitie volkstuinvereniging Dr. Moerman vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting: 

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad met een raadsmemo over de petitie volkstuinvereniging Dr. Moerman. De petitie is ondertekend door 86 Vlaardingers die tegen de voorgenomen plannen zijn om het terrein als mogelijke bouwlocatie aan te wijzen. 

Raadsmemo stand van zaken Tiny House 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo stand van zaken Tiny House vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad via een memo geïnformeerd over de stand van zaken van het faciliteren van een tijdelijke locatie voor Tiny Houses in Vlaardingen. Er is samen met de initiatiefnemers gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst met het doel deze eind 2020 te ondertekenen. Echter hebben de werkgroepleden zich teruggetrokken en is het proces daardoor gestopt. De gemeenteraad wordt verzocht in het proces van de dit jaar te realiseren woonvisie een uitspraak te doen over het (permanent) faciliteren van Tiny Houses in Vlaardingen.

Raadsmemo particuliere woningverbetering rond de Zeemanstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo particuliere woningverbetering rond de Zeemanstraat vastgesteld. 

Bijlagen:

Toelichting:

Rondom de Zeemanstraat konden  de 12 VvE's  (297 woningen) gebruik maken van de stimuleringsregeling particuliere woningverbetering (laagrentedragende lening), om achterstallig onderhoud weg te werken, de uitstraling te verbeteren en te verduurzamen. In de afgelopen vier jaar zijn er inloopavonden geweest, hebben diverse gesprekken met VvE beheerders/bestuurders plaatsgevonden en zijn er enquêtes gehouden die wensen en mogelijkheden in kaart hebben gebracht.  Dit heeft geleid tot het verstrekken van vijf leningen in Vlaardingen. Daarnaast hebben twee VvE's zelf hun achterstallig onderhoud aangepakt en gefinancierd. Ook zijn twee VvE's, net buiten het aangewezen gebied ondersteund. Eén van deze VvE's gaat dit jaar beginnen met het uitvoeren van onderhoud.