Openbare besluiten van 2 februari 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Beantwoording artikel 34-vragen over avondklok en vaccinatielocatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft beantwoording artikel 34-vragen van de heer van Unen (Beter voor Vlaardingen) over de avondklok en vaccinatielocatie vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

Op landelijk niveau is besloten tot de invoering van een avondklok. Dit is een koninklijk besluit op grond van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). De avondklok wordt gehandhaafd door de politie en de boa's van de gemeente. 
De keuze voor de vaccinatielocaties wordt in gezamenlijkheid met de GGD en de Veiligheidsregio Rotterdam bepaald en is afgeleid van de landelijke vaccinatiestrategie van de Rijksoverheid. Eén voor één worden de vaccinatielocaties geopend. Er is te weinig vaccin om alle locaties tegelijkertijd te openen. In Vlaardingen wordt in gebouw C van de voormalige Unileverlocatie een vaccinatielocatie geopend.

Beantwoording artikel 34-vragen over bomenvoorraad en inventarisatie 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Van Pienbroek (CU-SGP) over bomenvoorraad en inventarisatie vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

In de beantwoording op de vragen geeft het college een toelichting op herplant van bomen daar waar bomen gekapt moeten worden voor ontwikkelingen in de stad. Het college laat weten dat het boomvolume in Vlaardingen - in de vorm van de hoeveelheid bladoppervlakte/bladerkroon - niet bijgehouden wordt, maar dat er gekeken wordt naar soorten, kwaliteit, standplaats en onderhoud. Daarnaast haakt de gemeente aan bij diverse initiatieven die zich richten op het vergroenen van de stad.

Beleidsregels leerlingen- en jeugdhulpvervoer 2021 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Beleidsregels leerlingen- en jeugdhulpvervoer 2021 vastgesteld. 

Toelichting:

De beleidsregels zijn een uitwerking van de eind 2019 door de raad vastgestelde verordening Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer. In deze verordering staan de voorwaarden waaronder gezinnen aanspraak kunnen maken op passend vervoer voor kinderen. 

Gemeenten hebben de (zorg)plicht passend vervoer aan te bieden aan leerlingen van het basis- en speciaal onderwijs als de afstand naar de dichtstbijzijnde school een bepaalde grens overschrijdt. Voor leerlingen met een beperking is er geen afstandsgrens. Dit geldt ook voor leerlingen met een beperking in het voortgezet (speciaal) onderwijs. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam werken op het gebied van het leerlingenvervoer nauw samen. Naast het leerlingenvervoer organiseren de gemeenten het vervoer van en naar jeugdhulpinstellingen

Bekrachtiging van het parafenbesluit Ontwikkeling Museumkwartier

Het college van burgemeester en wethouders heeft het parafenbesluit ontwikkeling museumkwartier bekrachtigd.

Toelichting:

De gemeente Vlaardingen en gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development) hebben op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de herontwikkeling van het Museumkwartier aan de Westhavenkade. Nagenoeg alle monumentale pakhuizen en kantoren aan de Westhavenkade blijven behouden en krijgen een nieuwe functie. Voor het binnenterrein is een nieuwbouwplan met vrije sector koopwoningen opgesteld. De nieuwbouw en bestaande bebouwing worden zorgvuldig met elkaar verbonden, met respect voor het verleden. Hiermee blijft de karakteristieke uitstraling van de Sprijpanden en de Warmelo & Van der Drift-panden behouden. Volgende stap is het uitwerken van de afspraken op hoofdlijnen in een samenwerkingsovereenkomst. Daarna worden de gebruikelijke ruimtelijke ordeningsprocedures doorlopen. Naar verwachting wordt het nieuwe bestemmingsplan na de zomer ter inzage aangeboden. Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergadering van 26 januari 2021 besloten de gemeenteraad binnen de korts mogelijke termijn hierover te informeren. Het raadsmemo dat met dit doel is opgesteld is op vrijdag 29 januari 2021 per parafenbesluit vastgesteld en met de gemeenteraad gedeeld. Het college heeft in de vergadering van 2 februari 2021 het parafenbesluit formeel te bekrachtigd. 

Bekrachtiging parafenbesluit over de Informatiebrief aan eigenaren van niet-woningen i.v.m. wijziging OZB systematiek 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het parafenbesluit waarmee de brief over OZB is vastgesteld en bekrachtigd.

Toelichting:

In voorgaande jaren kende de onroerende zaakbelasting (OZB) voor niet-woningen een gebruikersdeel en een eigenarendeel. In het Herstelplan is besloten om het gebruikersdeel voor niet-woningen over te hevelen van de gebruiker naar de eigenaar. Dat betekent dat de eigenaar vanaf nu de volledige OZB over het pand betaalt. Hiermee wil de gemeente de eigenaar stimuleren om bij leegstand een gebruiker voor het pand te zoeken waarop zij een deel van de OZB alsnog kunnen verhalen. Eigenaren van niet-woningen die hiermee te maken krijgen, zijn hierover geïnformeerd met een brief. 

Intentieverklaring Warmtevraag WarmtelinQ 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de intentieverklaring Warmtevraag Warmtelinq vastgesteld. 

Toelichting:

De gemeente heeft een intentieverklaring vastgesteld waarin afspraken worden vastgelegd met de betrokken partijen over onderzoek naar de afname van warmte van de restwarmteleiding, ook wel Leiding Door het Midden genoemd. In de verklaring staat dat de gemeenten langs het tracé samen met andere partijen de warmtevraag en programmering voor eind maart 2021 inventariseren. Ook spreken de gemeenten de intentie uit om gezamenlijk een regionaal stappenplan te maken voor de afname van warmte.

Raadsmemo Contourennota Woonvisie 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Contourennota Woonvisie vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

In de aanloop naar de nieuwe Woonvisie geeft de Contourennota een beeld van de ambities en mogelijkheden voor Vlaardingen op het gebied van Wonen tot 2030. Vlaardingen wil groeien naar een woningvoorraad van 39.000 woningen in 2030. Dit is een verhoging van de afgesproken ambitie uit het Regioakkoord en sluit aan bij de ambitie uit het Herstelplan van de gemeente Vlaardingen. We houden ons aan de afgesproken aantallen voor de sociale voorraad en maken hierover afspraken met de woningcorporaties. Na bespreking met de gemeenteraad worden in maart ook bewoners en betrokken partijen uitgenodigd om mee te praten. Dit biedt de mogelijkheid om de ambities te toetsen en de voorgestelde ontwikkellijnen en aanpak voor de definitieve Woonvisie te verfijnen. 

Op www.vlaardingswonen.nl staat  informatie over het verdere proces van de Woonvisie en de woonprojecten in de stad. Hier wordt later ook de contourennota toegevoegd.

Opleidingsaanvraag wethouder I.M. Somers- Gardenier

Het college van burgemeester en wethouders heeft met de opleidingsaanvraag van mevrouw Somers-Gardenier ingestemd. 

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het verzoek van wethouder Somers om deel te nemen aan de opleiding Politiek Bestuurlijk Management. Wethouders kunnen op grond van landelijke en lokale regelgeving op grond van hun rechtspositie aanspraak maken op een vergoeding om deel te nemen aan niet-partijpolitiek georiënteerde scholing. Het verzoek van wethouder Somers voldoet aan de eisen hiervoor.