Openbare besluiten van 29 september 2020

Aanwijzen van toezichthouders basisregistratie personen (BRP) 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. het aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet BRP (2020) vastgesteld,
  2. het aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet BRP (2019) ingetrokken. 

Toelichting:

Het college van B&W heeft toezichthouders voor de Basisregistratie Personen (BRP) aangewezen. De toezichthouders moeten toezien of inschrijvingen in de BRP van de gemeente Vlaardingen juist en volledig zijn.

Gemeenten houden persoonsgegevens van inwoners bij in de BRP. Wanneer iemand trouwt, een kind krijgt of verhuist, wordt dit vastgelegd. Als iemand gaat verhuizen naar een andere gemeente, verhuizen de persoonsgegevens met deze persoon mee. Het is van groot belang dat deze gegevens juist zijn. Daarom voert de gemeenten controles uit. Een toezichthouder controleert of gegevens kloppen.

Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 

Het college van burgemeester en wethouders heeft met de concept arbeidsvoorwaardennota inzake de uitgangspunten voor het nieuwe cao-overleg ingestemd. 

Toelichting: 

Het college van B&W heeft ingestemd met de concept arbeidsvoorwaardennota 2021. In deze nota staan de uitgangspunten van de Nederlandse gemeenten, vertegenwoordigt door de VNG, over bijvoorbeeld verlof, vitaliteit en toelagen. Deze uitgangspunten neemt de VNG mee in de onderhandelingen over de volgende Cao Gemeenten die na 1 november 2020 starten. Ter voorbereiding op de onderhandelingen vraagt de VNG of de leden het eens zijn met de voorgestelde uitgangspunten in de concept arbeidsvoorwaardennota. Het college geeft door in te stemmen met de concept arbeidsvoorwaardennota aan dat zij akkoord zijn met deze uitgangspunten.

1e rapportage financiele impact coronacrisis 2020 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo ‘1e rapportage financiële impact coronacrisis 2020’ vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad over de financiele impact van de coronacrisis via deze 1e rapportage. Deze rapportage geeft een beeld van de extra gemaakte kosten en de gederfde inkomsten over het eerste half jaar van 2020 en de verwachte ontwikkeling voor de rest van het jaar. Op dit moment wordt  de totale bruto impact van de coronacrisis op afgerond € 11,3 miljoen ingeschat. Kijkend naar het komende jaar en de jaren hierna, dan kan niet anders worden geconcludeerd dan dat er veel onzeker is. De exacte gevolgen voor de diverse budgetten in de begroting valt hierdoor nauwelijks goed te voorspellen. Uit voorzichtigheid heeft het college een stelpost in de meerjarenbegroting opgenomen van € 1.000.000 in 2021, € 500.000 in 2022 en € 250.000 in 2023. Hiermee kunnen eventuele tegenvallende ontwikkelingen worden opgevangen.

M.e.r.-beoordelingsbesluit Deltaweg 8 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. met het besluit dat er geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden opgesteld voor het transformeren van een kantoorgebouw tot een logiesgebouw voor arbeidsmigranten aan de Deltaweg 8 ingestemd, 
  2. de brief met concept-m.e.r.-beoordelingsbesluit vastgesteld.

Toelichting: 

De initiatiefnemer heeft een aanmeldingsnotitie opgesteld voor de transformatie van een kantoorgebouw tot een logiesgebouw voor arbeidsmigranten aan de Deltaweg 8. Het gaat om het oude kantoorpand van het voormalige bedrijf Hydro Agri. Het terrein is de afgelopen jaren door de eigenaar opgesplitst en verkocht aan derden. Diverse bedrijven maken nu gebruik van de locatie. Alleen het kantoorgebouw heeft deze functie niet meer, omdat de betreffende bedrijven hun kantoorfunctie, indien nodig, op hun eigen terrein hebben gerealiseerd. Het pand bestaat uit 9 verdiepingen en het plan is om een aantal verdiepingen (4/5 deel van het pand) te gaan gebruiken als logiesfunctie. Daarnaast blijft 1/5 deel kantoor voor de organisatie die deze arbeiders van werk voorziet. De DCMR heeft de aanmeldingsnotitie beoordeeld en geconcludeerd dat er geen milieueffectrapport noodzakelijk is. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat advies overgenomen. De transformatie heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor de diverse milieuaspecten zoals geluid, lucht en stikstof. 

Raadsmemo over Openbaar Vervoer MRDH

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo over Openbaar Vervoer MRDH vastgesteld.  

Bijlage:

Toelichting: 

Het college heeft de antwoordbrief aan de Metropoolregio Den Haag - Rotterdam (MRDH) over het onderzoek naar een nieuw tarievenkader Openbaar Vervoer vastgesteld. De brief van de MRDH is in de raadscommissie van 12 maart jl. behandeld. De MRDH heeft een memo opgesteld, waarin de uitkomsten van onderzoeken naar tarieven in het openbaar vervoer zijn opgenomen. Er is onderzoek gedaan naar vijf mogelijke tariefmaatregelen, te weten dalkorting, plustarief, harmonisatie tarieven MRDH, minima-/ouderenarrangement en gezins-/groepsarrangement. In de reactie van de gemeente wordt sterk aangedrongen om  een mogelijke combinatie van maatregelen en het verzoek om in de verdere procedure een officiële zienswijze in te bouwen. 

Ontwerpbestemmingsplan Maasoeverzone, 2e herziening 

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

  1. met het ontwerpbestemmingsplan Maasoeverzone, 2e herziening ingestemd, 
  2. het ontwerpbestemmingsplan Maasoeverzone, 2e herziening voor ter visielegging vrijgegeven.

Toelichting: 

Het college van B&W heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Maasoeverzone, 2e herziening. Een bedrijf aan de Kreekweg heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het in gebruik nemen van een steiger op hun perceel voor bedrijfsactiviteiten. Volgens het huidige bestemmingplan is de bestemming 'Groen' en zijn er geen bedrijfsactiviteiten toegestaan. Deze steiger gaat gebruikt worden door twee bedrijven. Een daarvan beschikt over één operationele steiger en wil haar activiteiten via het water uitbreiden. Om dit planologisch mogelijk te maken is er een 2e herziening van het bestemmingsplan Maasoeverzone nodig zodat er bedrijfsactiviteiten in de bestemming 'Groen' kunnen plaatsvinden. In 2013 heeft de gemeenteraad al ingestemd met dezelfde functiewijziging voor een andere locatie.

Ontwerpbestemmingsplan Oosthavenkade 55 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. met het ontwerpbestemmingsplan Oosthavenkade 55 ingestemd, 
  2. besloten tot formele tervisielegging van het ontwerp-bestemminsplan Oosthavenkade 55 over te gaan.

Toelichting:

Voor de panden aan de Oosthavenkade 53, 55 en Maasstraat 1b is er een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het pand aan de Oosthavenkade 55 staat leeg en er is een plan om het te verbouwen naar vier appartementen. Het college heeft het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld. Dat plan wordt nu formeel ter visie gelegd.