Openbare besluiten van 26 januari 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Raadsmemo criminaliteitscijfers 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo criminaliteitscijfers 2020 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Vlaardingen is in 2020 toegenomen. De belangrijkste toename wordt veroorzaakt door horziontale fraude. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om fraude met online handel en WhatsAppfraude. Nu mensen door Corona meer thuisblijven, wordt er bijvoorbeeld meer online gewinkeld, en door de contactbeperking maakt men intensiever gebruik van digitale berichtendiensten.

Gladheidbestrijdingsplan 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

 1. het gladheidbestrijdingsplan 2021 vastgesteld,
 2. de algehele coördinatie van de gladheidsbestrijding aan de Teammanager Wijkbeheer, waaronder in ieder geval valt: (1) de strooiroutes vastgesteld, (2) de coördinatoren aangewezen en benoemd en (3) het vullen van de strooiploegen opgedragen 
 3. de structurele financiële effecten ad € 49.000,- betrokken bij de 1e Voortgangsrapportage (VGR) 2021 en het bij opstellen van de Kadernota 2022. 

Toelichting:

Dagelijks maken duizenden verkeersdeelnemers gebruik van het wegennet in Vlaardingen. Sneeuw, ijzel en andere weersomstandigheden kunnen in de winterperiode leiden tot gladheid. De gemeente zet zich in om ook in de wintertijd de belangrijkste wegen en fietspaden begaanbaar te houden. Bij een volledige strooiactie worden 180 km doorgaande wegen en 150 km doorgaande fietspaden gestrooid. In het gladheidbestrijdingsplan is de aanpak van de gladheidbestrijding voor de komende jaren vastgelegd. 

Bekrachtiging van de per parafenbesluit vastgestelde beantwoording van artikel 34 vragen over de begraafplaats Emaus 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het parafenbesluit ter vaststelling van de beantwoording van artikel 34 vragen over de begraafplaats Emaus bekrachtigd. 

Bijlage:

Toelichting:

In de beantwoording laat het college weten dat de gemeente heeft geconstateerd dat in ieder geval bij één van de bedoelde grafmonumenten geen sprake is van beschadigingen. Bij de andere twee grafmonumenten lijkt er sprake te zijn van beschadigingen door andere oorzaken dan door vernieling. De nabestaanden worden door de gemeente geïnformeerd.

Raadsmemo over stand van zaken sporthal Claudius Civilislaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo over de stand van zaken  vleermuizen sporthal Claudius Civilislaan vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Op 14 april 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van het bouwen van een nieuwe sporthal aan de Claudius Civilislaan. Een onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen bij de Westwijkhallen én bij de twee gymlokalen van het College VOS bleek toen noodzakelijk. Inmiddels is bekend dat hier geen vleermuizen zijn. Dit betekent dat de gemeente de voorbereidingen van de bouw van de nieuwe sporthal aan de Claudius Civilislaan kan voortzetten. Daarbij gelden vanzelfsprekend de afspraken met de ontwikkelaar dat de Westwijkhallen pas gesloopt worden als de nieuwe sporthal klaar is.
Verder is intussen gebleken dat de eisen voor het oppervlak van de sportvloer zijn gewijzigd bij de handbal- en de korfbalbond voor het kunnen spelen van officiële sportwedstrijden. De architect heeft een mogelijkheid gevonden om binnen het bouwoppervlak ruimte te vinden voor een grotere sportvloer in de nieuwe sporthal. Momenteel wordt onderzocht wat de  financiële en andere gevolgen zijn van het realiseren van een grotere sportvloer. Zodra deze informatie bekend is, informeert het college de raad en andere betrokkenen hierover.

Raadsmemo toeristenbelasting niet-ingezetenen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo toeristenbelasting niet-ingezetenen vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

In Vlaardingen betalen inwoners die ingeschreven staan in de Basisregistratie personen lokale belastingen voor het ophalen en verwerken van huisafval en voor het gebruik van het riool. Toeristen die in een hotel of een B&B overnachten betalen voor dit gebruik toeristenbelasting die betaald moet worden per overnachting. Andere gasten, zoals bijvoorbeeld expats en arbeidsmigranten die tijdelijk verblijven in de stad betalen geen bijdrage maar maken wel gebruik van deze diensten. De gemeente wil daarom ook toeristenbelasting gaan heffen voor deze specifieke groep en laat hiervoor een onderzoek uitvoeren. De uitkomsten daarvan moeten inzicht geven in de kosten en de mogelijke opbrengsten voor de gemeente. Na afronding van het onderzoek wordt aan de gemeenteraad een voorstel voorgelegd met onder andere de mogelijkheden voor de hoogte van de heffing per 1 januari 2022 en het heffen van de belasting met terugwerkende kracht voor deze specifieke groep. 

Raadsmemo Ontwikkelkansen aan de Hoekse Lijn 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Ontwikkelkansen aan de Hoekse Lijn vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad het rapport ‘Ontwikkelkansen aan de Hoekse Lijn’ aan, opgesteld door een onafhankelijke partij: bureau De Zwarte Hond. Het rapport gaat over de uitkomsten van het onderzoek 'rapport Hoekse Lijn: Van strand tot stad'. De Hoekse Lijn Partners (HLP) - bestaande uit Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen, Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Den Haag-Rotterdam -  hebben de ontwikkelkansen langs de metrostations in beeld laten brengen. De ontwikkeling van de verschillende locaties voor wonen, werken en recreëren is primair een verantwoordelijkheid van de gemeenten. HLP willen zorgen voor goede samenhang tussen ontwikkelkansen en het benutten van mogelijkheden op de korte termijn. Hiermee worden de kansen voor een aantrekkelijk stedelijk gebied vergroot en wordt bijgedragen aan de opgave voor woningbouw in de Zuidelijke Randstad. De samenwerking wordt in 2021 voorgezet, waarbij wethouder Sjoerd Kuiper vanuit de gemeente Maassluis bestuurlijk trekker blijft van de samenwerking van de Hoekse Lijn Partners. 

Ontwerpbestemmingsplan Park Vijfsluizen

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

 1. Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan 'Park Vijfsluizen'. 
 2. Ingestemd met het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder.
 3. Ingestemd met het afwijken van de beleidsregel Parkeernormen 2019, door bij het bepalen van de parkeerbehoefte niet uit te gaan van de parkeernormen voor gebiedstype 'rest bebouwde kom', maar van de parkeernormen voor gebiedstype 'woonwijken'. 
 4. Vrijgegeven voor tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder.

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Park Vijfsluizen voor het realiseren van een woonwijk op de betreffende locatie, met het ontwerpbesluit hogere waarden en met het vrijgeven voor de formele RO-procedure. Het (ontwerp)bestemmingsplan gaat uit van een vermindering van autobezit van de toekomstige bewoners, zoals mogelijk gemaakt in de beleidsregel Parkeernormen 2019. Deze vermindering houdt verband met: de ligging nabij een metrostation, de inzet van deelauto's en extra fietsparkeerplaatsen voor bezoekers van bewoners. Met de ontwikkelaar wordt overeengekomen dat met de toekomstige bewoners aandacht wordt besteed aan de gekozen parkeeroplossing in het plangebied.

Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Rivierzone-Oost 2e herziening 

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

 1. met het ontwerpbestemmingsplan Rivierzone-Oost 2e herziening ingestemd, 
 2. het ontwerpbestemmingsplan voor ter visielegging vrijgegeven. 

Toelichting:

Het betreft hier een aanpassing van het huidige bestemmingsplan Rivierzone-Oost om het gebruik van het terrein van het bedrijf RBT door DFDS mogelijk te maken. DFDS wordt op grond van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen als een risicovolle inrichting aangemerkt. RBT had deze specifieke aanduiding niet. Door het terrein te vergroten kan risicovolle lading beter over het terrein worden verspreid. Ook kunnen meer gates gebruikt worden waardoor de routing van de verkeerstromen wijzigen met een positief verkeerseffect op de Vulcaanweg. Het verkeer wordt deels afgewikkeld via de Schiedamsedijk. Er is géén toename van het aantal verkeersbewegingen.

Ondertekening Charter diversiteit 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Charter Diversiteit vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het streven naar diversiteit en inclusie is belangrijk voor de gemeente Vlaardingen. Daarom heeft het college, in navolging van de aangenomen motie van de fractie Akça, het Charter Diversiteit ondertekend. Hiermee geven zij aan zich de komende jaren toe te leggen op het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit in de eigen organisatie.
Concreet betekent dit dat de gemeente de wervingsstrategie en wervingskanalen gaat richten op kansengelijkheid. Ook wordt diversiteit en het bewustzijn hieromtrent op de werkvloer gestimuleerd door het thema zoveel mogelijk te integreren in opleidings- en ontwikkeltrajecten, trainingen en bijeenkomsten. De uitwerking van deze punten wordt opgenomen in een plan van aanpak.

Intentieovereenkomst Hoogheemraadschap van Delfland 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de intentieovereenkomst met het Hoogheemraadschap van Delfland vastgesteld. 

Toelichting: 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten samen met het Hoogheemraadschap van Delfland te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het realiseren van een toekomstbestendige afvalwaterzuivering in Vlaardingen. Het einde van de technische levensduur van de huidige AWZI De Groote Lucht aan de Maassluissedijk is in zicht. Om het afvalwater van de bewoners van Vlaardingen, Maasluis, Schiedam, De Lier en Maasland ook in de toekomst goed te kunnen schoonmaken, moet de zuivering worden gerenoveerd op de huidige locatie of worden vervangen op een nieuwe locatie. Daarvoor kijkt Delfland naar de locatie Vergulde Hand West, die op dit moment in gebruik is als gronddepot voor de aanleg van de Blankenburgverbinding. Voor het onderzoek naar beide opties (renovatie of nieuwbouw) is medewerking van de gemeente nodig. Hiervoor is een intentieovereenkomst opgesteld waarin de gemeente en Delfland afspraken vastleggen over taakverdeling en kosten. De directe omgeving van beide locaties wordt betrokken bij de verkenning. Delfland wil medio 2021 een besluit nemen 
over welke optie verder wordt uitgewerkt. In 2028 moet De Groote Lucht zijn gerenoveerd of een nieuwe zuivering operationeel zijn.

Klacht wegens onzorgvuldig en onrechtmatig optreden tegen burgemeester Eenhoorn 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. De klacht tegen burgemeester Eenhoorn ongegrond verklaard. 
 2. Bijgevoegde brief ter afhandeling van de klacht vastgesteld.

Toelichting:

Het college heeft een klacht wegens onzorgvuldig en onrechtmatig optreden door burgemeester Eenhoorn behandeld en op grond van hoor- en wederhoor ongegrond verklaard.
Het college stelt vast dat de burgemeester in het radio-interview nergens heeft gesproken over dader, alleen over een mogelijke dader, zonder daarbij een naam of toenaam van de mogelijke dader te noemen. De uitspraken die de burgemeester heeft gedaan, zijn niet tot een persoon herleidbaar. Ook niet in reactie op de opmerking van de journalist dat er al namen rondgingen op social media. Hiermee heeft de burgemeester zijn geheimhoudingsplicht op grond van de Wet persoonsgegevens (Wpg) niet geschonden. In de Wpg wordt een persoonsgegeven omschreven als informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Daarvan is hier geen sprake geweest. Verder heeft de burgemeester tijdens het horen aangegeven een belangenafweging te hebben gemaakt tussen enerzijds het algemeen belang om onrust in de wijk te voorkomen en de openbare orde te bewaken en anderzijds het individuele belang van een mogelijke dader. Mede doordat hij verantwoordelijk is voor de openbare orde kan de burgemeester het algemeen belang om onrust in een wijk te voorkomen zwaarder laten wegen dan het individuele belang van een mogelijke dader.