Openbare besluiten van 25 mei 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Beantwoording artikel 34-vragen over de platanen aan de Oosthavenkade 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Voorburg (Groen Links) over de platanen aan de Oosthavenkade vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

In de beantwoording geeft het college aan dat de platanen aan de Oosthavenkade inderdaad van cultuurhistorische en beeldbepalende waarde zijn en deel uitmaken van de hoofdgroenstructuur van de stad. Daarom wil het college de platanen zo mogelijk behouden, maar bij de nieuwe inrichting van de Oosthavenkade wil het college er wel voor zorgen dat deze plek weer jaren mee kan. Daarom wordt gekeken of de bomen in voldoende conditie zijn en een toekomstverwachting van 10 jaar of meer hebben. Ook wordt het behoud van de bomen afgewogen tegen andere aspecten waar binnen het project rekening mee moet worden gehouden. Er wordt gekeken of de ervaringen bij de renovatie van de Lange Haven in Schiedam van pas kunnen komen bij de verdere ontwikkeling van de plannen voor de Oosthavenkade. 

Beantwoording art. 34 vragen inzake het Inlichtingenbureau en Privacy

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34 vragen de heer Van Nieuwenhuizen (D66) inzake het Inlichtingenbureau en Privacy vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college geeft in haar antwoorden aan dat de gemeente verplicht is om inwoners die een uitkering aanvragen te toetsen op inkomen, en bezit van roerende en onroerende goederen. Stroomopwaarts maakt voor die toetsing gebruik van gegevens van het Inlichtingenbureau.  Deze gegevens zijn afkomstig van alle overheidsinstanties, waaronder de belastingdienst. 

Stroomopwaarts ontvangt gegevens over bijvoorbeeld autobezit, studiefinanciering en inkomsten uit arbeid. Daarmee kan worden gecontroleerd of de vermogensgrens wordt overschreden en of aan de inlichtingenplicht van inwoners wordt voldaan. Inwoners zijn namelijk verplicht bij het aanvragen van een uitkering een heleboel informatie te geven. 
 
Stroomopwaarts is bekend met de kritische houding van de Autoriteit Persoonsgevens vanwege mogelijke privacyschending door het Inlichtingenbureau bij het verwerken van gegevens van inwoners. Als blijkt dat dit inderdaad het geval is, dan zal Stroomopwaarts de betreffende inwoners daarover informeren en  haar excuses aanbieden. 

Mandaatbesluit voor de uitvoering van de nieuwe Wet Adviesrecht Gemeenten bij Schuldenbewind aan de GR Stroomopwaarts vaststellen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het mandaatbesluit voor de uitvoering van de nieuwe Wet Adviesrecht Gemeenten bij Schuldenbewind aan de GR Stroomopwaarts vastgesteld. 

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat zij taken vanuit de nieuwe Wet Adviesrecht Gemeenten bij Schuldenbewind laat uitvoeren door Stroomopwaarts. Stroomopwaarts krijgt  het mandaat om deze taken uit te voeren namens de gemeente. 
Gemeenten hebben een zorgplicht en zijn volgens de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) verantwoordelijk voor het bieden van passende ondersteuning aan inwoners bij schulden. Stroomopwaarts voert deze taken uit voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. 
Schuldenbewind is een beschermingsmaatregel die de rechtbank kan opleggen als een inwoner te maken heeft met problematische schulden. Het doel is om de financiële situatie van de betreffende inwoner op orde te krijgen en te zorgen dat  zaken als huur, gas, water en licht worden betaald. 

De gemeente heeft hierin een centrale rol. Met de nieuwe wet kan die rol beter opgepakt worden. De gemeente kent de situatie van inwoners en kan een passend advies geven aan de rechter over wat wenselijk en nodig is: schuldenbewind of een andere, lichtere vorm van ondersteuning door de gemeente. Op dit moment is de gemeente niet op de hoogte van aanvragen voor schuldenbewind. 

Brief aan Tweede Kamer gemeente Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de brief richting de Tweede Kamerfracties vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft een brief aan de leden van de Tweede Kamer en de informateur gestuurd. In de brief vraagt het college aandacht om een het thema wijkaanpak op te nemen in het op te stellen regeerakkoord van het nieuwe kabinet. Het college investeert samen met maatschappelijke partners in de wijken, maar hulp en ondersteuning vanuit het Rijk is van essentieel belang. Zie verder persbericht.

Raadsmemo over de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties kwartaal 4 2020 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo over de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties kwartaal 4 2020 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad over het feit dat het door een menselijke fout niet gelukt is om tijdig een aanvraag in te in te dienen bij het Ministerie van VWS voor de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS). Het college had op 2 maart 2021 besloten om de aanvraag in te gaan dienen. Met deze regeling compenseert de gemeente de reeds kwijtgescholden huur van de amateursportverenigingen. Er is direct contact geweest met het ministerie om de ontstane situatie toe te lichten en te vragen om coulance. Ambtelijk en bestuurlijk zet de gemeente zich momenteel volop in om de TVS alsnog te kunnen ontvangen. Gezien het doel dat het rijk nastreeft met de TVS, namelijk de huur van een sportaccommodatie kwijtschelden en hierbij de gemeenten tegemoetkomen, vertrouwt het college er op dat de minister uit coulance de TVS alsnog zal toekennen. Het college is van mening dat sportverenigingen tijdens deze coronacrisis de ondersteuning goed kunnen gebruiken en wil hen niet in de kou laten staan.

Raadsvoorstel overdracht bedrijfsvoeringstaken aan Stroomopwaarts 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. in samenwerking met de colleges van Schiedam en Maassluis de bedrijfsvoeringstaken van de hostende gemeenten per 1 januari 2022 definitief volledig overgedragen aan Stroomopwaarts en dit definitieve besluit kenbaar gemaakt aan de Ondernemingsraad;
  2. het transitiedocument Bedrijfsvoering Stroomopwaarts 2021 vastgesteld;
  3. de gemeentesecretaris opdracht gegeven om in samenwerking met de gemeentesecretarissen van Schiedam en Maassluis en de directeur van Stroomopwaarts nader uitvoering te geven aan de transitie;
  4. raadsvoorstel waarin de gemeenteraad wordt voorgesteld voor de tweede fase van dit project een eenmalig budget beschikbaar te stellen voor de overdracht van de bedrijfsvoeringstaken aan Stroomopwaarts van 361.334 euro vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Op dit moment leveren de drie gemeenten (Maassluis, Vlaardingen en Schiedam) zelf de ondersteunende diensten op het gebied van de bedrijfsvoering (hostingmodel). Denk hierbij aan diensten als financiën, HRM, juridische zaken en ICT. Omdat dit model niet (meer) blijkt te passen, hebben de colleges besloten om Stroomopwaarts volledig zelf verantwoordelijk te maken voor haar bedrijfsvoering.

Het college stelt aan de Raad voor om een eenmalig budget beschikbaar te stellen voor de overdracht van deze taken, zodat de komende maanden nader invulling kan worden gegeven aan deze transitie.

Raadsmemo Startnotitie Transitievisie Warmte Gemeente Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. de startnotitie Transitievisie Warmte Gemeente Vlaardingen vastgesteld,
  2. de raadsmemo Startnotitie Transitievisie Warmte Gemeente Vlaardingen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In de Startnotitie Transitievisie Warmte (TVW) staat hoe en met welke partners de gemeente wil komen tot een Vlaardingse Transitievisie Warmte. Aanleiding voor de TVW is het in 2019 ondertekende Nationale Klimaatakkoord. Hierin spraken overheden, organisaties en bedrijven in Nederland met elkaar af dat gemeenten met betrokkenheid van stakeholders een Transitievisie Warmte zouden maken. Na het vaststellen van de TVW werkt de gemeente met betrokkenheid van organisaties en inwoners de verdere uitwerking uit in wijkuitvoeringsplannen, waarbij wijken tegen de laagst maatschappelijke kosten van het aardgas af worden gehaald. De gemeente Vlaardingen conformeert zich aan de doelstelling om klimaatverandering door opwarming van de aarde te beperken door in Vlaardingen minder CO2 uit te stoten. De beschikbaarheid van voldoende Rijksmiddelen is voor Vlaardingen een randvoorwaarde.

Afsluiten tijdelijke raamovereenkomst

Het college van burgemeester en wethouders heeft afgeweken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid door een tijdelijke raamovereenkomst ICT Hardware enkelvoudig onderhands te gunnen aan drie partijen ter overbrugging tot de Europese aanbesteding is afgerond.

Toelichting:

Het college van B&W heeft ingestemd met het gunnen van een overbruggingsovereenkomst voor ICT hardware voor een periode van maximaal 6 maanden aan de huidige drie leveranciers. Deze overbruggingsovereenkomst is noodzakelijk, omdat de Europese aanbesteding om deze opdracht definitief te gunnen nog loopt. Deze aanbesteding werd eerst door de VNG uitgevoerd voor meerdere gemeenten. Onlangs kondigde de VNG onverwachts aan om te stoppen met deze aanbesteding, waardoor de gemeente zelf een Europese aanbesteding moest opstarten voor deze opdracht. De verwachting is dat de gemeentelijke Europese aanbesteding in september 2021 is afgerond. In afwachting van de afronding hiervan, sluit het college nu een tijdelijke overbruggingsovereenkomst af met de drie huidige leveranciers om op die manier te kunnen  garanderen dat de gemeente op een rechtmatige manier kan beschikken over de strikt  noodzakelijke ICT hardware. In een periode waarin de gemeentelijke organisatie en gemeenteraad door de coronamaatregelen zoveel mogelijk thuiswerkt, is het continueren van deze dienstverlening noodzakelijk.