Openbare besluiten van 24 augustus 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Beantwoording artikel 34-vragen van de fractie Boers over bevoegdheden BOA's

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van de artikel 34-vragen van de fractie Boers over bevoegdheden BOA's vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders laat in de beantwoording weten dat BOA's binnen de gemeente Vlaardingen de mogelijkheid hebben om adresgegevens na te trekken.

Kwijtschelden huur kwartaal 2 2021 amateursportverenigingen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. De huur van de sportaccommodaties van amateursportorganisaties gedurende de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021, om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties, kwijtgescholden. 
  2. De tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties, conform de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties COVID-19 aangevraagd. 

Toelichting:

Ook de sport is financieel geraakt door de coronamaatregelen. Het Rijk riep vorig jaar voor een periode van drie maanden in het voorjaar, voor het laatste kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 de tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS) in het leven om de huur aan amateursportverenigingen te kunnen kwijtschelden. Het Rijk heeft nu ook voor de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021 een soortgelijke tegemoetkoming in het leven geroepen. De gemeente had de huur van binnensportaccommodaties over het tweede kwartaal van 2021 al niet in rekening gebracht, aangezien in de gebruiksvoorwaarden staat dat reserveringen bij overmacht kosteloos geannuleerd worden.
Voor buitensportaccommodaties stelt het Rijk een bedrag beschikbaar om 45 procent van de huur voor het tweede kwartaal van 2021 te compenseren. Het college van burgemeester en wethouders besluit daarom ook tot kwijtschelding van 45 procent de huur van deze sportaccommodaties voor deze periode en vraagt voor de gederfde huurinkomsten bij het Rijk de tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties aan. Zoals in een eerder raadsmemo over de TVS is aangekondigd, verloopt deze aanvraag volgens het vierogenprincipe, zodat tijdig indienen gewaarborgd is.  
Het Rijk heeft voor de nieuwe TVS in totaal € 30,- miljoen uitgetrokken. Mocht dit bedrag niet voldoende zijn om alle verhuurders in het land tegemoet te komen, dan verstrekt het Rijk minder dan de gemeente aanvraagt. Mocht de gemeente om die reden de aanvraag niet volledig vergoed krijgen, dan is de gemeente genoodzaakt het niet vergoede deel alsnog bij de buitensportorganisaties in rekening te brengen. Dit wordt ook aan de betrokken amateursportorganisaties gemeld.

Subsidieaanvraag Impulsregeling klimaatadaptatie 

Het college van burgemeester en wethouders heeft met de subsidieaanvraag voor de impulsregeling klimaatadaptatie via de werkregio Delfland ingestemd.

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ondertekenen van een verklaring om een subsidieaanvraag voor het project ‘Herinirnchting Indische Buurt’ in te dienen bij het Rijk. In de Indische Buurt wordt de komende jaren het gemengde rioolstelsel vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Daarnaast wordt ook de buitenruimte opnieuw ingericht. Met de subsidiebijdrage kan de gemeente bij de herinrichting van de Indische Buurt meer maatregelen nemen om de wijk voor te bereiden op het veranderende klimaat.

Subsidieregeling stimulering kleine cultuurinitiatieven Vlaardingen 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft de subsidieregeling stimulering kleine cultuurinitiatieven Vlaardingen 2021 vastgesteld.

Toelichting:

De culturele sector ondervindt negatieve gevolgen van de coronacrisis. Om deze sector te ondersteunen, heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen middelen beschikbaar gesteld. In totaal is in Vlaardingen € 602.298,- beschikbaar. Voor de besteding hiervan zijn vier bestedingsposten door de gemeenteraad vastgesteld. Het tweede deel van dit geld (€ 50.525,-) is beschikbaar als stimulans voor de kleinere cultuurorganisaties en culturele ZZP-ers (docenten, kunstenaars) en andere creatieven om hun waarde naar de toekomst voor en in Vlaardingen te behouden. Deze groep kan € 2.021,- subsidie aanvragen om culturele producties/activiteiten te organiseren en/of innovaties te bedenken. Om dit geld daadwerkelijk te kunnen uitkeren, heeft het college de subsidieregeling stimulering kleine cultuurinitiatieven Vlaardingen 2021 vastgesteld met nadere regels vastgesteld. De subsidie draagt bij aan het behouden van de culturele infrastructuur van Vlaardingen. Voor de besteding van de rest van het door het Rijk beschikbare geld, worden de komende tijd nog nadere regels vastgesteld.