Openbare besluiten van 23 mei 2023

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Organisatiebesluit, mandaatbesluit en budgethoudersregeling 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. organisatiebesluit gemeente Vlaardingen 2023 vastgesteld; 
 2. algemeen mandaatbesluit ambtenaren Vlaardingen 2023 vastgesteld;
 3. regeling budgethouderschap 2023 gemeente Vlaardingen vastgesteld.

Toelichting:

In het organisatiebesluit wordt de inrichting van de ambtelijke organisatie bevestigd, duidelijkheid gegeven in de hoofdstructuur van de organisatie en bijbehorende functies en rollen in de organisatie. Bij deze functies en rollen horen ook bepaalde verantwoordelijkheden die te maken hebben met mandaten en budgetten. Op 23 februari 2021 stelde het college van burgemeester en wethouders de nieuwe sturingsfilosofie en organisatiestructuur van de gemeente Vlaardingen al vast. Er werd toen gekozen om de organisatie volgens het proces-opgavenmodel in te richten. Hierdoor is het beter mogelijk om via een directie op toekomstbestendige en doeltreffende wijze opgaven, programma's en processen aan te sturen en uit te voeren. Door deze drie documenten nu aan te passen sluiten ze weer aan op de praktijk, waardoor medewerkers beter in staat worden gesteld om hun functie en rol uit te voeren. De regelingen worden gepubliceerd in het digitale Gemeenteblad en gelijktijdig worden de oude regelingen ingetrokken.

Raadsmemo Nota Bedrijventerreinen 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. PvA Nota Bedrijventerreinen 2023 vastgesteld; 
 2. raadsmemo Nota Bedrijventerreinen 2023 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De gemeente gaat in de komende maanden nieuw beleid opstellen voor onze bedrijventerreinen. Dit is nodig om goede beslissingen te kunnen nemen voor de toekomst. 
De Economische Adviesraad Vlaardingen en het bedrijfsleven op de bedrijventerreinen worden betrokken bij de totstandkoming. De gemeenteraad is uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie. 

Initiatief locatie Produktiestraat 2 afwijzen

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. initiatief locatie Produktiestraat 2 afgewezen; 
 2. antwoordbrief aan de initiatiefnemer vastgesteld. 

Toelichting:

Bij de gemeente is een verzoek ingediend om tijdelijke woningen te realiseren aan de Produktiestraat 2 / Nettenboetsterstraat. Het college van B&W heeft dit verzoek afgewezen. Het college wil deze locatie behouden voor het bedrijventerrein Groot Vettenoord. 

Raadsvoorstel tot vaststelling van de ‘Achtste Wijzigingsverordening  Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019’’   

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van de ‘Achtste Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019’ vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Deelmobiliteit, het delen van voertuigen zoals deelfietsen en deelauto’s, kan voordelen bieden voor de mobiliteit in Vlaardingen, zoals het verminderen van de behoefte aan autobezit en parkeerdruk. Daarentegen is ook geconstateerd dat ongereguleerde deelmobiliteit kan leiden tot overlast en andere negatieve effecten.

De gemeente streeft naar een verbetering van de regulering van deelmobiliteit. Met de wijziging wil de gemeente Vlaardingen een vergunningsstelsel introduceren voor bedrijven die deelmobiliteit willen aanbieden binnen de gemeente. Dit vergunningsstelsel stelt duidelijke eisen aan de aanbieders en biedt de gemeente de mogelijkheid om de activiteiten te reguleren en controleren. Hierdoor kunnen overlast en andere negatieve gevolgen worden voorkomen. Naast het vergunningsstelsel krijgt het college de mogelijkheid verdere regels op te stellen. Het college legt het raadsvoorstel ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. 

Raadsvoorstel tot vaststelling van de voorjaarsnota 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van de voorjaarsnota 2023 vastgesteld.

Bijlagen:

Toelichting:

Ieder voorjaar biedt het college aan de gemeenteraad de voorjaarsnota aan. Hierin worden beleidsmatige en financiële keuzes voorgelegd die vervolgens verder worden uitgewerkt in de begroting voor het komende jaar (in dit geval 2024). Ook wordt in de voorjaarsnota inzicht gegeven in het financieel meerjarenperspectief voor de jaren 2024-2027.

De komende jaren gaat het college weloverwogen investeren in de stad. Dat is mogelijk, omdat Vlaardingen inmiddels een stabiele financiële basis heeft. De ambities die in het coalitieakkoord zijn benoemd, zijn daarbij nog steeds het uitgangspunt. De stadsprogramma's zijn en blijven de speerpunten waar de gemeente de komende jaren met veel energie op in willen zetten om Vlaardingen een stap vooruit te helpen. Daarin is al de nodige voortgang geboekt. Daarnaast ziet het college zich gesteld voor een andere uitdaging. Het blijkt niet altijd even makkelijk om de juiste mensen voor de gemeente Vlaardingen te vinden en te behouden. De ambities voor de komende jaren zijn groot en daar hoort een stevige organisatie op sterkte bij. De komende maanden gaat het college onderzoeken hoe dit gerealiseerd kan worden. Een voorstel hiervoor wordt verwerkt in de begroting. .

Zie voor meer informatie het persbericht op onze website.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de antwoordbrief met de zienswijze op de concept gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling van de Regionale Belasting Groep (RBG) 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de antwoordbrief met de zienswijze op de concept gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling van de Regionale Belasting Groep (RBG) vastgesteld. 

Bijlage:

 • Wordt later toegevoegd

Toelichting:

Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Volgens de gewijzigde wet moet iedere gemeenschappelijke regeling een aantal wijzigingen doorvoeren. In de conceptstukken voor de nieuwe gemeenschappelijke regeling (GR) voor de RBG is de regeling aangepast conform de huidige wetgeving. De belangrijkste wijzigingen gaan over eventuele uittreding uit de RBG en de begrotingscyclus van de RBG. De gemeenteraad is bevoegd om hier een zienswijze op in te dienen. Het college stelt aan de raad voor om geen zienswijze in te dienen en daarmee in te stemmen met de gewijzigde regeling. 

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de antwoordbrief met zienswijze op eerste begrotingswijziging 2023 RBG en kennisnemen van de jaarrekening 2022 van de RBG 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de antwoordbrief met zienswijze op eerste begrotingswijziging 2023 RBG en kennisnemen van de jaarrekening 2022 van de RBG vastgesteld. 

Bijlage:

 • Wordt later toegevoegd

Toelichting:

De gemeenteraad is bevoegd om een zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging van de Regionale Belasting Groep (RBG). Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2023 van de RBG. Deze begrotingswijziging zal leiden tot een hogere deelnemersbijdrage aan de RBG. De verhoging is het gevolg van de hoge prijsinflatie en de aanpassingen van salarissen vanuit vastgestelde CAO's. Wel krijgt de gemeente € 110.000 teruggestort, omdat de jaarrekening 2022 van de RBG met een positief resultaat is afgesloten.

Raadsvoorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. de vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS vastgesteld onder voorbehoud van verkregen toestemming van de raad.
 2. het raadsvoorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS en het verzoek, in de zienswijze geen bezwaar tegen de voorgestelde wijzigingen naar voren te brengen, vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Sinds 1 juli 2015 is de gemeente Vlaardingen samen met Maassluis en Schiedam de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS aangegaan. Stroomopwaarts voert een aantal belangrijke taken uit op het gebied van het sociaal domein. De wijze waarop gemeenschappelijke regelingen worden aangestuurd en gecontroleerd is voor een belangrijk deel vastgelegd in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Dit is voor Stroomopwaarts verder uitgewerkt in een aantal documenten, waaronder de ‘gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS’. Deze regeling wordt regelmatig geactualiseerd en aangevuld. Op dit moment worden er twee actualisaties van de regeling voorgesteld:

 1. Sinds 1 juli 2022 is er een gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Door deze wijziging krijgen gemeenteraadsleden meer invloed op de besluitvorming van deze samenwerkingsvorm.
 2. De wijziging van een mandaatmodel naar een delegatiemodel. Deze overgang vindt nu plaats door de ontwikkeling van Stroomopwaarts naar een volwassen organisatie. De afgelopen tijd zijn steeds meer werkzaamheden zelfstandig door Stroomopwaarts uitgevoerd, zoals de bedrijfsvoering.

Intentieverklaring levering lokale duurzame elektriciteit

Het college van burgemeester en wethouders heeft de intentieverklaring over levering lokale duurzame elektriciteit vastgesteld.

Toelichting:

Het college heeft een intentieverklaring vastgesteld waarin aan Oeverwind BV wordt kenbaar gemaakt dat de gemeente onderzoek doet naar de haalbaarheid van levering van lokaal opgewekte duurzame elektriciteit aan de gemeente. De opgewekte elektriciteit van de windturbines van Oeverwind zou hiervoor in aanmerking komen. Oeverwind wil in hun Power Purchase Agreement (contract met het energiebedrijf dat van hun elektriciteit koopt) er rekening mee houden dat zij per 1 januari 2025 elektriciteit kunnen gaan leveren aan de gemeente. Omdat zij de PPA in juni 2023 gaan afsluiten willen zij zo snel mogelijk van de gemeente de bevestiging krijgen dat deze mogelijkheid wordt onderzocht. Met de vastgestelde intentieverklaring komt de gemeente hieraan tegemoet. Met deze intentieverklaring legt de gemeente zich nog niet vast, maar heeft Oeverwind wel de benodigde duidelijkheid. 

Als uit het onderzoek blijkt dat het mogelijk is om lokaal opgewekte duurzame elektriciteit af te nemen en het college deze conclusies omarmt dan kan Vlaardingen één van de eerste gemeenten zijn die haar gebouwen, elektrische auto's, verkeerslichten, openbare verlichting etc. voorziet van duurzame elektriciteit die lokaal is opgewekt. 

Beantwoording artikel 34-vragen van Platanen Oosthavenkade

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van Platanen Oosthavenkade vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Stichting Boombehoud Vlaardingen (SBV) is een bezwaarprocedure gestart tegen de kap van 14 platanen aan de Oosthavenkade. In de beantwoording van de artikel 34-vragen hierover van Neill Voorburg van GroenLinks, licht het college toe dat het nog niet in kan schatten hoeveel vertraging het juridische proces met zich mee zal brengen voor het project. Het college maakt de voorlopige kosten van de vertraging inzichtelijk, maar deze kunnen verder oplopen als het proces langer duurt. Verder laat het college weten dat de kosten voor het behoud van de overige bomen lager uit valt dan oorspronkelijk geraamd. De afweging om een aantal bomen te behouden en een aantal bomen te kappen was echter niet alleen een kostentechnische afweging. Het compromis zoals vastgesteld in het eerdere raadsbesluit was het resultaat van een integrale afweging. In deze afweging is naast kosten ook gekeken naar de uitkomsten van het participatietraject, inrichting duurzaam veilig, het parkeerbeleid en de beeldkwaliteit van deze omgeving.

Raadsbijeenkomsten

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo over de Lange Termijn Agenda mei 2023 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De lange termijnagenda is een instrument ter ondersteuning van de planning en control cyclus. Het biedt een overzicht van de onderwerpen en stukken die de komende periode worden aan de gemeenteraad.