Openbare besluiten van 22 december 2020

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Definitief vaststellen samenwerkingsovereenkomst Leiding door het Midden

Het college van burgemeester en wethouders heeft de samenwerkingsovereenkomst Leiding door het Midden definitief vastgesteld.

Toelichting:

Het college heeft de samenwerkingsovereenkomst voor het project Leiding door het Midden definitief vastgesteld, nadat er door de gemeenteraad geen wensen en bedenkingen zijn geuit. In de overeenkomst worden onder meer afspraken gemaakt over de samenwerking en vergoeding van ambtelijke kosten.

Beantwoording artikel 34-vragen van betreffende verkeerssituatie Vijfsluizen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Thommis (CDA) betreffende verkeerssituatie Vijfsluizen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Deze vragen hebben betrekking op het diagonaal oversteken van fietsers op dit kruispunt. Het college is bekend met deze situatie, waarbij fietsers niet het bedoelde fietspad volgen maar schuin oversteken. Om ervoor te zorgen dat de verkeersveiligheid voor fietsers gewaarborgd is, heeft het college reeds eerder de verkeerslichten aangepast. Fietsers die diagonaal oversteken kunnen dit veilig doen, omdat alle verkeerslichten voor fietsers op het kruispunt tegelijk groen krijgen. Het kruispunt maakt onderdeel uit van de Metropolitane Fietsroute Westland - Rotterdam. In combinatie met dit verbeterproject zoekt de gemeente momenteel naar een oplossing voor dit probleem. Vanuit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is er subsidie voor aanpassingen aan het traject. De gemeente kijkt daarbij ook naar oplossingen binnen het bestaande kruispunt, zoals het faciliteren van de diagonale oversteek.

Beantwoording artikel 34-vragen over woningbouwplannen Park Vijfsluizen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de  beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Versteeg (PVDA) over woningbouwplannen Park Vijfsluizen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Overeenkomstig de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst voor het bouwproject Park Vijfsluizen onderzoekt ontwikkelaar Heijmans samen met Waterweg Wonen de mogelijkheid voor het realiseren van 100 sociale huurwoningen nabij metrostation Vlaardingen-Oost. Zo kan hier mogelijk een bijdrage worden geleverd aan de gemeentelijke sociale woningbouwopgave. De maatregelen die voor het bouwproject worden getroffen om de geluidsbelasting vanaf de A4 en de naastgelegen industrie te beperken voor het bouwproject hebben een nihil effect op geluid in de omliggende woningen/wijken. Door de ontwikkelaar Heijmans is aangegeven dat er tussentijds geen ruimte is voor flexwonen op de locatie. Begin 2021 starten de voorbereidingen voor de bouw. De planning van de ontwikkelaar om de totale ontwikkeling na afronding van de voorbereidingen in 3 jaar af te ronden, waardoor op de volledige locatie er continue bouwactiviteiten plaatsvinden, wat geen ruimte laat voor tijdelijke invulling.

Raadsvoorstel coordinatiebesluit Floreskwartier en anterieure overeenkomst 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. de anterieure overeenkomst Floreskwartier vastgesteld,
  2. het raadsvoorstel coördinatiebesluit Floreskwartier vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de anterieure overeenkomst met ABB Ontwikkeling B.V. voor de ontwikkeling van het terrein aan de Floreslaan en het voornemen tot verkoop van een perceel grond vastgesteld. In de anterieure overeenkomst staan afspraken over ruimtelijke, financiële en andere relevante uitgangspunten waaronder de gemeente en ABB Ontwikkeling B.V. samenwerken om te komen tot realisatie van de ontwikkeling. Het bouwplan bestaat uit de bouw van 36 grondgebonden woningen, verdeeld over twee rijen van 10 en 26 woningen. De gemeenteraad wordt voorgesteld om voor dit project een coordinatiebesluit te nemen.

Raadsmemo 'Subsidie Regeling reductie energiegebruik'

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo 'Subsidie Regeling reductie energiegebruik' vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Gemeente Vlaardingen heeft een subsidiebijdrage van € 502.500,- van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontvangen vanuit de 'Regeling reductie energiegebruik’ (afgekort RRE). Vlaardingse huiseigenaren kunnen na lancering van het project een energiebesparingbox bestellen met een waarde van € 90,- aan energiebesparende producten (bijvoorbeeld LED lampen, radiatorfolie, waterbesparende douchekop). Na het voldoen van een kleine eigen bijdrage (€ 10,-) wordt het pakket met materialen naar de eigenaar toegestuurd.