Openbare besluiten van 21 juli 2020

Openbare besluiten uit de college-vergadering gehouden op dinsdag 21 juli 2020.

Raadsmemo Evaluatie Vlaardingen Veerkracht

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Evaluatie Vlaardingen Veerkracht vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Begin 2018 heeft het college van de gemeenteraad de opdracht gekregen om zich in te zetten tegen eenzaamheid. Dit is een thema dat landelijk veel aandacht krijgt en ook in Vlaardingen veel voorkomt. Onder de noemer Vlaardingen Veerkracht zet een team ambassadeurs zich sinds september 2018 in om met allerlei activiteiten Vlaardingers die zich eenzaam voelen een steuntje in de rug te geven. Zodat ze zich meer verbonden voelen met anderen. De gemeenteraad ontvangt een evaluatie van de inzet van Vlaardingen Veerkracht sinds 2018.

Beantwoording artikel 34-vragen over roetveegpieten bij de intocht van Sinterklaas 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Hoogendijk (ONS Vlaardingen) over roetveegpieten bij de intocht van Sinterklaas vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college licht in de beantwoording toe zich niet in de discussie over voor of tegen Zwarte Piet, te willen mengen. Veel organisatoren van grotere intocht zijn al overgegaan op de inzet van roetveegpieten en Vlaardingen wil niet onnodig een aantrekkingskracht uitoefenen op voor- of tegenstanders. Daarom heeft het college de CJV gevraagd om over te gaan op de inzet van roetveegpieten om op deze manier er een gezellig verlopend evenement te kunnen organiseren voor alle kinderen in Vlaardingen.

Beantwoording artikel 34-vragen over Stroomopwaarts en rapport Berenschot

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers over Stroomopwaarts en rapport Berenschot vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft de antwoorden vastgesteld die het Algemeen Bestuur (AB) van Stroomopwaarts heeft gegeven op vragen van de fractie Boers. Deze vragen had de fractie Boers eerder ook aan het college van de gemeente Vlaardingen gesteld. De vragen gaan over het salaris van de directeur van Stroomopwaarts en over een rapport van adviesbureau Berenschot over het functioneren van Stroomopwaarts. In de antwoorden geeft het Algemeen Bestuur aan dat het salaris van de directeur binnen de wettelijke kaders valt en dat het bestuur zeer tevreden is over het functioneren van de directeur. Verder beantwoordt het Algemeen Bestuur vragen over het rapport van Berenschot over de prestaties van Stroomopwaarts. Het college meent dat de raad voldoende en adequate antwoorden heeft ontvangen op haar vragen.

Beantwoording artikel 34-vragen over overstroming VOP

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de Fractie Boers (de heer Boers) over overstroming VOP vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college geeft in antwoord op de vragen aan dat op 16 juni jl. op meerdere locaties in Vlaardingen wateroverlast is ontstaan door hevige regenval. Meetgegevens laten zien dat het rioolgemaal tijdens de regenbui naar behoren heeft gefunctioneerd. Rioolstelsels in Nederland zijn en worden niet in staat om zware regenbuien met piekbelastingen te verwerken. Bij extreme regenval is de inrichting van de bovengrond van belang en kan de straat als tijdelijke buffer fungeren. Door onder andere het veranderende klimaat gaan situaties met water op straat naar verwachting vaker voorkomen in Nederland.

Raadsvoorstel afsluiten grondexploitatie ‘De Eilanden’

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel afsluiten grondexploitatie 'De Eilanden' vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Op 24 januari 2013 heeft de gemeenteraad de grondexploitatie 'De Eilanden' vastgesteld. Inmiddels worden binnen het plangebied, en hiermee ook binnen de grondexploitatie, geen kosten meer gemaakt of opbrengsten gegenereerd. Daarmee is, zoals opgenomen in de prognose in de Meerjaren Programma Grondzaken 2019, besloten de grondexploitatie 'De Eilanden' af te sluiten met een positief eindresultaat van € 165.500,65 in plaats van het beoogde resultaat van € 52.570,62 in totaal. Dit positieve resultaat komt ten gunste van de algemene reserve van gemeente Vlaardingen die al in de jaarrekening voor kalenderjaar 2019 is verwerkt.

Met het vaststellen door de gemeenteraad wordt de grondexploitatie `De Eilanden` formeel afgesloten. 

Verrekening neveninkomsten B&W 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. vastgesteld dat over het jaar 2019 door de wethouders op basis van de gedane opgaven van eventuele neveninkomsten, geen verrekening dient plaats te vinden conform de adviezen van BZK,
 2. vastgesteld dat over het jaar 2019 door de oud- burgemeester op basis van de opgegeven neveninkomsten wel een verrekening dient plaats te vinden conform het advies van BZK.

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de neveninkomsten vastgesteld confom het advies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Burgemeesters en wethouders moeten jaarlijks een opgave doen van eventuele niet- ambtsgebonden neveninkomsten. Inkomsten uit niet-ambtsgebonden nevenfuncties worden verrekend met de bezoldiging. Voor de verrekening van neveninkomsten van functies die niet samenhangen met het ambt is de methode gelijk aan die voor leden van de Tweede Kamer.

De eerste 14% van de jaarbezoldiging is vrij van verrekening. In het geval de inkomsten meer bedragen dan 14% van de jaarbezoldiging wordt van het meerdere de helft verrekend. Het ministerie van BZK heeft op grond van de opgaven vastgesteld dat de wethouders niet verrekenplichtig zijn en de oud- burgemeester een bedrag verrekenplichtig is.

Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Emplacement Vulcaanweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. met het ontwerpbestemmingsplan Emplacement Vulcaanweg ingestemd,
 2. voor ter visielegging vrijgegeven.

Toelichting:

Voor het goederenvervoer voor de Hoekse Lijn heeft de gemeente Rotterdam in overleg met de gemeente Vlaardingen besloten om bij de Vulcaanweg een emplacement (rangeerterrein) op te richten. Dit ter vervanging van het rangeerterrein bij het Station Centrum om hier woningbouw mogelijk te maken. Geconstateerd is dat op basis van de huidige bestemmingsplannen de locatie deels binnen het gezoneerde industrieterrein Vulcaanhaven - Klein Vettenoord (VKV) valt en deels daarbuiten. Hierdoor valt het toetsingskader voor het milieudeel binnen 2 wetten, namelijk de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder, wat niet gewenst is. Een nieuw bestemmingsplan is daarom nodig. In dit bestemmingsplan wordt het rangeerterrein - waar nodig - planologisch mogelijk gemaakt.

M.e.r-beoordelingsbesluit Vulcaanweg 20

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. ingestemd dat er geen milieueffectrapport (MER) voor de geplande wijzigingen voor het bedrijf DFDS aan de Vulcaanweg 20 hoeft te worden opgesteld,
 2. ingestemd met het concept-m.e.r-beoordelingsbesluit.

Toelichting:

De initiatiefnemer heeft een aanmeldingsnotitie opgesteld voor de geplande wijzigingen bij het bedrijf. Het bedrijf heeft het terrein waar Rotterdam Bulk Terminal (RBT) was gehuisvest overgenomen en wil haar activiteiten uitbreiden. Het terrein zal uitsluitend worden gebruikt voor het stallen van vervoerseenheden, het plaatsen van eenheden op een trein en een overkapping waar op kleine schaal kan worden omgepakt. De aanvraag tot bouwen van deze overkapping geschiedt in een aparte procedure. De uitbreiding heeft beperkte invloed op het milieu, waarbij de meest relevante milieuaspecten geluid en externe veiligheid zijn. Voor geluid geldt dat de uitbreiding inpasbaar is binnen de grenswaarden zoals opgenomen in de vigerende vergunning en de 'vrijgekomen' geluidruimte van RBT. Voor externe veiligheid geldt dat de berekende risicocontouren verder verwijderd van nabijgelegen woningen gelegen zijn. De DCMR heeft de notitie beoordeeld en geconcludeerd dat er geen milieueffectrapport noodzakelijk is. Het college heeft dat advies overgenomen. Er zijn geen belangrijke nadelige gevolgen voor milieuaspecten zoals geluid, lucht en stikstof. Alle overige omgevingsaspecten komen aan de orde bij de milieuvergunning en de RO-procedure afwijken bestemmingsplan.

Raadsmemo opheffen seizoensstandplaats nr. 4 en afwijzen aanvraag

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. de seizoensstandplaats nr 4 ter hoogte van Veerplein 112, in de passage tussen Albert Heijn en Hema, voor de entree van de parkeergarage Liesveld opgeheven,
 2. de aanvraag voor deze seizoensstandplaats afgewezen,
 3. de raadsmemo op te heffen seizoensstandplaats nr. 4 en afwijzen aanvraag vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Een standplaats op deze locatie past niet meer bij de ambitie en inspanningen voor een aantrekkelijk ingericht en optimaal functionerend kernwinkelgebied, waar het gemeentebestuur op inzet met het Programma Levendige Binnenstad 2030 en de Toekomstvisie Vlaardingen 2040. Een verkoopwagen op deze locatie blokkeert het doorzicht op een van de drukste looproutes in het kernwinkelgebied, van Veerplein naar parkeergarage Liesveld en het openbaar toilet. We willen een vlotte voetgangersdoorstroom realiseren en onze bezoekers gastvrij ontvangen. Ook de politie, ondernemers en de eigenaar van het winkelvastgoed in de directe omgeving van de standplaats hebben de gemeente gevraagd om een andere locatie. 

Raadsmemo Fietsstad en Mobiliteitsagenda

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Fietsstad en Mobiliteitsagenda vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het Actieplan Mobiliteit is vastgesteld op 29 november 2018 met als thema 'veilig, bereikbaar & gezond'. Na vaststelling is gestart met het uitvoeren van diverse projecten. In het actieplan is verder aangegeven dat toegewerkt gaat worden naar Vlaardingen Fietsstad 2022 en dat er een Mobiliteitsagenda wordt opgesteld.  Als gevolg van de financiële situatie acht het college het niet reëel de ambitie Vlaardingen Fietsstad 2022 te handhaven. Het college richt zich dan ook op het opstellen van een realistische Mobiliteitsagenda, als uitwerking van het Actieplan Mobiliteit. In deze Mobiliteitsagenda wordt uitgewerkt welke maatregelen op het gebied van verkeer en mobiliteit de komende jaren noodzakelijk en haalbaar zijn. Leidend daarbij zijn de maatregelen die bijdragen aan de doelen die gesteld zijn in het Herstelplan.

Beantwoording artikel 34-vragen over bouwen op de Marathonweg Noord-Zuid

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Van de Zande (VVD) over bouwen op de Marathonweg Noord-Zuid vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Op de locatie Marathonweg Noord-Zuid kunnen circa 250 woningen worden gebouwd, uitgaande van 80% grondgebonden woningen en 20% appartementen. Er rust op de locatie een boekwaarde van € 6 miljoen (per 1-1-2020). Door de locatie te ontwikkelen met woningen in de categorie middelduur en duur is het mogelijk deze boekwaarde goed te maken en daarnaast nog een positief financieel resultaat voor de gemeente te behalen.

Ontwikkeling Marathonweg Noord

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. het nieuw te vormen plangebied in te zetten voor met name woningbouw, waarbij het uitgangspunt ongeveer 250 woningen is, en hiervoor de bestaande uitgangspuntennotitie te concretiseren en een globaal stedenbouwkundig plan alsmede een (integraal) programma van eisen op te maken;
 2. besloten de locatie van de bestaande grondexploitatie 'Marathonweg Noord (zuidelijk deel)' en de bestaande materiële activa (MVA) Marathonweg Noord (noordelijk deel) voor een integrale gebiedsontwikkeling tot één plangebied samen te voegen;
 3. de raadsmemo over de voortgang van het proces rondom de locatie vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie Marathonweg Noord vastgesteld. De ontwikkeling moet voor de gemeente minstens financieel sluitend zijn. De locatie wordt ontwikkeld voor woningbouw. Het ontwikkelrecht wordt op de markt gebracht met de nodige flexibiliteit in woningtypes, prijscategorie, dichtheid. In de randvoorwaarden houden we de optie open voor sociale huur ten behoeve van eventuele ruil met Waterweg Wonen. Andere functies dan woningen lopen via de te kiezen ontwikkelaar. Op basis van deze uitgangspunten wordt een woningbouwprogramma uitgewerkt voor deze locatie. De gemeente stelt daarvoor een programma van eisen op, waarna marktpartijen worden geselecteerd om deze locatie succesvol te ontwikkelen.

Raadsmemo Motie zelfbewoning

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo Motie Zelfbewoning vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Door D66 en fractie Kerkhof is in de raadsvergadering van 31 januari 2020 de motie ‘Bescherming Vlaardingse Woningvoorraad’ ingebracht en door de raad aangenomen. Het college van burgemeester en wethouders is verzocht te onderzoeken voor welke Vlaardingse woningen en nieuwbouwprojecten een zelfbewoningsplicht wenselijk kan zijn en op welke wijze deze kunnen worden ingevoerd. Dit ter voorkoming van het opkopen van woningen met als doel speculatie en/of onderverhuur, die de Vlaardingse woningvoorraad aantast en zowel starters als doorstromers hierdoor worden benadeeld. Sinds de invoering van het voorbereidingsbesluit wonen is het voor investeerders/beleggers minder interessant geworden om in Vlaardingen sociale koopwoningen op te kopen om te verhuren. De concurrentiepositie van de starter en mensen met een middeninkomen lijkt door het voorbereidingsbesluit wonen versterkt. Momenteel worden landelijk tal van mogelijkheden onderzocht om zelfbewoning te kunnen regelen. Door de elkaar snel opvolgende ontwikkelingen en jurisprudentie met betrekking tot de zelfbewoningsplicht, worden deze ontwikkelingen afgewacht. Voor lopende projecten met meer dan 100 woningen wordt per project bekeken wat de mogelijkheden zijn om op maat zelfbewoning maatregelen te nemen voor woningen tot € 200.000 v.o.n.

Raadsmemo Flexwonen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo  Flexwonen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In Vlaardingen is een groeiende behoefte aan flexwoningen. Het betreft starters, mensen die gaan scheiden en spoedig een nieuwe start willen maken en ook studenten uit binnen- en buitenland zoeken steeds vaker met spoed een woning. De druk op de woningmarkt is groot, wachttijden nemen toe, terwijl het aanbod gering is. Schaarste kan tevens ongewenste (illegale) woonsituaties in de hand werken. Op het voormalig Unileverterrein, het U-District, wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om doelgroepen die hard op zoek zijn naar een flexwoning te huisvesten. Bij dit onderzoek worden, door initiatiefnemende partij INSPIRE, belanghebbenden en omwonenden betrokken. 

Raadsmemo principeverzoek realisatie tijdelijke huisvesting studenten en jongeren op het Unileverterrein

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. ingestemd met tijdelijke exploitatie van containerwoningen op het voormalige Unileverterrein onder voorwaarde dat de reguliere afwijkingsprocedure wordt doorlopen.
 2. de raadsmemo 'tijdelijke containerwoningen Unileverterrein' vastgesteld,
 3. de uitgaande brief als antwoord op het principeverzoek vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In Vlaardingen is een groeiende behoefte aan flexwoningen. Waar wachttijden voor woningen oplopen, zoeken starters, mensen die gaan scheiden en ook studenten uit binnen- en buitenland steeds vaker met spoed een woning. De druk op de woningmarkt is groot, het aanbod is gering. Schaarste kan tevens ongewenste (illegale) woonsituaties in de hand werken. Het college heeft besloten in te stemmen met het principeverzoek van Inspire Real Estate B.V. om tijdelijke containerwoningen op het Unileverterrein mogelijk te maken. Hiervoor moet een afwijkingsprocedure worden doorlopen, omdat dit initiatief op basis van het huidige bestemmingsplan niet mogelijk is. Met dit voornemen ontstaat woonruimte voor de beoogde doelgroep.

Toekomstbestendig ICT door middel van een volledige Cloudmigratie

Het college van burgemeester en wethouders heeft

 1. het raadsvoorstel Beschikbaar stellen van € 1.700.000 transitiekosten Cloudmigratie vastgesteld.
 2. beslisdocument Cloudmigratie Gemeente Vlaardingen en addendum beslisdocument Cloudmigratie onder geheimhouding toegestuurd aan de leden van de raad.

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft ingestemd met de cloudmigratie. De reden voor dit besluit is dat digitalisering een steeds prominentere plaats in neemt in onze samenleving, in onze dienstverlening naar de stad en in onze bedrijfsvoering. Vlaardingen is nu niet optimaal aangesloten op deze ontwikkeling. In een rap tempo worden steeds meer applicaties enkel in de Cloud beschikbaar gesteld. Het is als gemeente dus onvermijdelijk om mee te gaan met deze nieuwe ontwikkelingen. Werken in de cloud betekent concreet dat hardware, software en gegevens via een netwerk - vaak het internet - op aanvraag beschikbaar worden gesteld. Het college kiest voor een volledige cloudmigratie om ervoor te zorgen dat de gemeentelijke dienstverlening op peil blijft, informatieveiligheid gewaarborgd is en om als gemeente te voldoen aan wettelijke eisen.

Raadsmemo Tussentijdse verantwoording aanpak coronacrisis

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van het raadsmemo van de burgemeester over de Tussentijdse verantwoording aanpak coronacrisis.

Bijlage:  

Toelichting:

Nu de aanpak van de coronacrisis in rustiger vaarwater is gekomen en de meeste crisisoverleggen op een waakvlamniveau zijn gebracht, is het een goed moment voor een tussentijdse verantwoording. In deze memo informeert de burgemeester de gemeenteraad over de aanpak en de belangrijke besluiten die zijn genomen rondom de coronacrisis. In het memo gaat de burgemeester in op de gemeentelijke aanpak, de belangrijkste besluiten die zijn genomen, de noodverordening en de communicatie richting de raad.

Erratum raadsmemo stand van zaken integrale agenda duurzaamheid

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Erratum raadsmemo stand van zaken integrale agenda duurzaamheid vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In het raadsmemo stand van zaken integrale agenda duurzaamheid dat op 14 juli jl. is vastgesteld is per abuis een verkeerde formulering opgenomen. Met dit raadsmemo wordt dat gecorrigeerd.  Het gaat om een passage uit de 2e alinea van bladzijde 2, waarin staat:

“Er is geen reserve uit voorgaande jaren meer beschikbaar en het jaarlijks structurele budget is voor 2020 teruggebracht tot € 224.300, gericht op de onvermijdbare en onuitstelbare activiteiten ten behoeve van de energietransitie en klimaatadaptatie”. Deze informatie over de reserve was niet juist, omdat er nog wel een reserve is van 216k euro die kan worden ingezet na instemming van de raad op een voorstel hiertoe. De tekst had moeten zijn en is op deze manier gewijzigd:

”Het jaarlijkse structurele budget is voor 2020 teruggebracht tot € 224.300, gericht op de onvermijdbare en onuitstelbare activiteiten ten behoeve van de energietransitie en klimaatadaptatie”.