Openbare besluiten van 20 september 2022

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2023-1 (Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2023-1) vaststellen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2023-1 (Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2023-1) vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting:

De huidige parkeervergunningen voor bewoners en bedrijven eindigen op 31 december 2022. Voor de parkeervergunningen voor het jaar 2023 stuurt de gemeente eind november 2022 een e-mail naar de vergunninghouders, zodat zij tijdig een nieuwe vergunning kunnen verkrijgen. De tarieven voor de parkeervergunningen zijn dit jaar gelijk gebleven. Alleen het tarief van de naheffingsaanslag (de boete voor het niet betalen in betaald parkeren gebied) is gewijzigd van
€ 66,50 naar € 72,90. Dit tarief wordt jaarlijks gepubliceerd door de VNG.

Wijzigingsbesluit Subsidieregeling Herstel van COVID-19 gerelateerde onderwijs-vertragingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het wijzigingsbesluit Subsidieregeling Herstel van COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen vastgesteld.

Toelichting:

Op 25 januari 2022 stelde het college de subsidieregeling vast voor de verdeling van de gelden die vanuit het Nationaal Programma Onderwijsachterstanden beschikbaar zijn om onderwijsvertragingen aan te pakken die veroorzaakt zijn door COVID-19. Het college heeft de wijzigingen van de subsidieregeling Herstel van COVID-19 gerelateerde aanpassingen vastgesteld. Met de wijzigingen sluit de regeling beter aan op de praktijk en kunnen ook met het onderwijs samenwerkende partners een aanvraag indienen. De wijzigingen worden met de schoolbesturen en samenwerkende partners gedeeld.

Beantwoording artikel 34-vragen over een ecologisch buitenzwembad

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Rots over een ecologisch buitenzwembad vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting:

In de beantwoording geeft het college aan dat buitenzwemmen weliswaar een wens is, maar dat in Vlaardingen de prioriteit op zwemles ligt. Het college vindt dat zwemles voor alle kinderen toegankelijk moet zijn. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur draagt hier belangrijk aan bij. Momenteel werkt de gemeente aan een visie op zwemmen in Vlaardingen. Hierbij wordt ook buitenzwemmen meegenomen.

Uitbreiding gemeentepolis 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. per 1 januari 2023 het budget voor de Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV) bij zorgverzekeraar DSW met € 89.815,- opgehoogd, waardoor de gemeentepolis uitgebreid kan worden,
  2. het raadsmemo over de uitbreiding van de gemeentepolis 2023 vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting:

De armoede in de regio neemt met de huidige inflatie drastisch toe. Dit heeft tot gevolg dat inwoners steeds meer zorg gaan mijden om extra kosten te voorkomen. Inwoners van Vlaardingen, Maassluis en Schiedam met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm of die in de MSNP of WSNP (schuldsanering) zitten, kunnen een basisverzekering en een aanvullende verzekering afsluiten bij zorgverzekeraar DSW. Via de Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV) die beschikbaar wordt gesteld door de MVS-gemeenten, krijgen de betreffende inwoners korting op de aanvullende verzekering en een reeks extra vergoedingen, de gemeentepolis. Met het besluit om de gemeentepolis uit te breiden, krijgen inwoners medische behandelingen vergoed voor diensten die nu nog niet tot de gemeentepolis behoorden, zoals fysiotherapie. Het college acht het noodzakelijk om de gemeentepolis uit te breiden, omdat een kwetsbare doelgroep op deze manier toegang heeft en blijft houden tot de zorg die zij nodig heeft. Het doel van deze uitbreiding is dan ook een maatschappelijke: een gezonde doelgroep krijgen die gelukkiger is en daardoor (langer) kan participeren in de maatschappij.