Openbare besluiten van 20 oktober 2020

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Beantwoording artikel 34-vragen over steun de horeca ook in de winter

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de VVD-fractie over steun de horeca ook in de winter vastgesteld.  

Bijlage:

Toelichting:

Het college is het met de VVD eens dat de terrassen de gehele winterperiode buiten mogen blijven staan, als de horeca straks weer open mag. Als het (brand-)veilig kan en de politie dit niet als onwenselijk aanmerkt, denk aan mogelijke belemmering voor het uitlezen van camerabeelden, wil het college partytenten en parasols toestaan onder bepaalde voorwaarden. De gemeente Vlaardingen is niet in de financiele positie om tegemoetkoming toe te kennen.

Benoeming portefeuillehouder J.G. Bijl in gemeenschappelijke regeling en vennootschappen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

  1. het raadsvoorstel tot benoeming portefeuillehouder J.G. Bijl in het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Belastinggroep vastgesteld,
  2. besloten portefeuillehouder J.G. Bijl als vertegenwoordiger gemeente Vlaardingen in de aandeelhoudersvergadering van de n.v. Irado te benoemen,
  3. besloten portefeuillehouder J.G. Bijl als vertegenwoordiger gemeente Vlaardingen in de aandeelhoudersvergadering van de b.v. Evides te benoemen,
  4. besloten portefeuillehouder J.G. Bijl als vertegenwoordiger gemeente Vlaardingen in de aandeelhoudersvergadering van de n.v. Bank Nederlandse Gemeente te benoemen.

Bijlage:

Toelichting: 

Door het vertrek van wethouder  Sebastiaan Nieuwland is in de gemeenschappelijke regeling Regionale Belastinggroep en bij Evides Irado en Bank Nederlandse Gemeenten voor de gemeente Vlaardingen een vacature ontstaan. Op 24 september jl. is Jules Bijl benoemd tot wethouder van het college van burgemeester en wethouders en heeft hij onder andere financiën in zijn portefeuille. Om de vertegenwoordiging in de diverse genoemde gremia te continueren heeft het college besloten Jules Bijl in de ontstane vacatures te benoemen.

Vaststellen van de antwoordbrief aan MijnUrgentie 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de antwoordbrief aan MijnUrgentie vastgesteld en besloten de afdelingsmanager te mandateren om in het vervolg verzoeken van MijnUrgentie af te handelen.

Toelichting: 

Aan het college van burgemeester en wethouders is gevraagd om een dossier in behandeling te nemen en uitspraak te doen over een aanvraag urgentieverklaring. Het beslissen op aanvragen urgentieverklaring heeft het college gemandateerd aan Stichting Urgentiebepaling woningzoekende Rijnmond. Aanvragen urgentieverklaring kunnen alleen bij de Stichting Urgentiebepaling woningzoekende Rijnmond worden ingediend via woningcorporaties. MijnUrgentie heeft aan Waterweg Wonen gevraagd een verzoek in te dienen. Waterweg Wonen is hiermee in eerste instantie niet akkoord gegaan, maar heeft later haar standpunt herzien. Hierdoor is het probleem van MijnUrgentie opgelost.  

Raadsvoorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Zuidbuurt 75b-77' 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ’Zuidbuurt 75b-77' vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting: 

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het raadsvoorstel voor de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Zuidbuurt 75-77 voor de realisatie van 8 nieuwe woningen op de betreffende locatie. Het betreft hier een agrarisch melkveebedrijf gevestigd aan de Zuidbuurt 77 met separaat een bedrijfswoning aan de Zuidbuurt 75b. Het bedrijf ligt deels in het tracé van de Blankenburgverbinding. Het bedrijf raakt circa 6,5 hectare grond kwijt van de circa 24 hectare die het in gebruik heeft. De eigenaar wil stoppen met zijn agrarische bedrijfsvoering, omdat de stalling van het jongvee, de houten bedrijfswoning en de overige houten bouwwerken sterk zijn verouderd en aan vervanging toe zijn. Om levensvatbaar te worden moeten er meer melkkoeien dan de nu aanwezige 38 melkkoeien komen en dit is vanwege de nieuwe fosfaatregeling wettelijk niet meer toegestaan. De initiatiefnemer heeft de afgelopen jaren geen onderhoud gepleegd vanwege de onduidelijkheid over het tracé van de Blankenburgverbinding. In mei 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders al ingestemd om medewerking te verlenen aan dit voornemen, mits wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving en recht wordt gedaan aan het landschappelijk cultuurhistorisch gebied. Voorafgaand aan dit bestemmingsplan heeft de initiatiefnemer Stichting Dorp Stad en Land opdracht gegeven zorg te dragen voor een goede cultuurhistorische inpassing. Dit heeft geleid tot een kansenkaart die in samenspraak met de landschapsarchitect van de Blankenburgverbinding, een stedenbouwkundige van de gemeente en een cultuurhistoricus van de provincie tot stand is gekomen en als onderlegger heeft gediend voor het bestemmingsplan. 

Raadsvoorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Waterharmonica de Rietputten 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Waterharmonica de Rietputten’ vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting: 

In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland is een bestemmingsplan opgesteld met als doel het planologisch mogelijk maken van een nieuwe inrichting van het natuurgebied de Rietputten in het westelijk deel van Vlaardingen. De aanleg van de Blankenburgverbinding leidt tot vernietiging en verstoring van beschermde natuurwaarden. Natuur die verloren gaat of verstoord wordt als gevolg van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moet conform de Wet natuurbescherming (Wnb) gecompenseerd worden. Daarom moet de bestemming 'recreatie' gewijzigd worden naar 'natuur'. Het bestemmingsplan biedt planologisch een antwoord op deze compensatieopgave en levert daarmee tevens een bijdrage aan klimaatadaptatie. De waterharmonica voorziet in de noodzakelijke natuurcompensatie in het kader van de Wet natuurbescherming. De waterharmonica wordt een moeras met riet en andere waterplanten waar extra gezuiverd water zigzaggend doorheen wordt gepompt. Dit extra gezuiverde water is afvalwater van de afvalwaterzuiveringsinstallatie ‘De Groote Lucht’ dat op datzelfde terrein met ozon en zand extra zal worden schoongemaakt in een zogeheten ‘Zoetwaterfabriek’. Dit water voedt zich onderweg in de waterharmonica op een natuurlijke manier en zo krijgt het zijn ecologische kwaliteit terug. Dit stromende natuurlijke water zorgt ervoor dat recreanten in de toekomst  vaker in de Krabbeplas kunnen zwemmen, omdat blauwalg dan minder snel opduikt. Ook wordt het gebied minder afhankelijk van zoet water van elders. De waterkwaliteit van de Rietputten, de boezemsloten en de Krabbeplas wordt door doorspoeling verbeterd. 

Notitie aandachtsgebieden t.b.v. oriënterende raad 5 november 2020: wanneer zijn we tevreden? 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo aandachtsgebieden 'wanneer zijn we tevreden?' vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting: 

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van de notitie over de aanpak in de vier aandachtsgebieden in Vlaardingen: VOP (Centrum), Zuidbuurt (Westwijk), Hoofdstedenbuurt (Holy) en MUWI 1 (Vlaardinger Ambacht). Onderwerp is vooral de vraag wanneer we tevreden zijn over deze aanpak. Tijdens de oriënterende raadsvergadering van 5 november aanstaande wordt over dit onderwerp met de gemeenteraad van gedachten gewisseld.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2021-1 (Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2021-1) vaststellen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2021-1 (Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2021-1) vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting: 

Op basis van de parkeerbelastingverordening zijn er gebieden in de stad waar betaald parkeren geldt. De huidige parkeervergunningen voor bewoners en bedrijven eindigen op 31 december 2020. Voor aangifte van parkeerbelasting voor het jaar 2021 stuurt de gemeente eind november 2020 een factuur naar de vergunninghouders, zodat zij tijdig een nieuwe vergunning kunnen verkrijgen. Bij de vaststelling van deze parkeerbelastingverordening door de gemeenteraad worden de tarieven aangepast conform de ombuigingsvoorstellen. Zo wordt onder ander de eerste bewonersvergunning € 58,- in plaats van  € 48,- per jaar en de tweede bewonersvergunning wordt € 190,- in plaats van € 144,- per jaar. Het tarief voor parkeren op straat wordt € 2,40 per uur in plaats van € 2,20 per uur.  

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2020 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

  1. het raadsvoorstel zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2020 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vastgesteld,
  2. de conceptantwoordbrief van de raad aan de VRR m.b.t. de zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2020 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting: 

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de conceptzienswijze op de 2e begrotingswijziging 2020 VRR. Het Dagelijks Bestuur van de VRR heeft op 14 september 2020 de 2e begrotingswijziging behandeld en besloten deze stukken aan te bieden aan de gemeenteraden voor de zienswijzeprocedure. Aangezien de wijzigingen geen invloed hebben op het niveau van de dienstverlening en de gemeentelijke bijdrage aan de VRR heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de conceptzienswijze op de 2e begrotingswijziging 2020.

Raadsvoorstel IHP projecten 2022 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel uitvoering projecten voor 2022 opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2020 - 2029 vastgesteld.  

Bijlage:

Toelichting: 

De gemeente Vlaardingen is gestart met het uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan dat op 23 april 2020 door de raad is vastgesteld en op 13 juli 2020 door de schoolbesturen is ondertekend. Met het vaststellen van het raadsvoorstel van de vervangende nieuwbouw van OBS Klimop en IKC Breinpaleis/Johannes Calvijn en Het Christal en de uitbreiding/renovatie voor Het Anker, Palet Holy en Hoeksteen neemt de gemeente de verantwoordelijkheid om voldoende, goede, gezonde en kwalitatieve onderwijsgebouwen te realiseren. 
 

Raadsmemo beantwoording technische raadsvragen meerjarenbegroting 2021-2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo beantwoording technische raadsvragen meerjarenbegroting 2021-2024 vastgesteld.  

Bijlage: 

Toelichting: 

De fracties van ONS Vlaardingen, ChristenUnie/SGP, CDA, D66 en PvdA hebben technische vragen gesteld over de Meerjarenbegroting 2021 - 2024 en de aanvullende ombuigingsvoorstellen. Met deze raadsmemo beantwoordt het college deze vragen. De begroting en de aanvullende ombuigingsvoorstellen worden in de gemeenteraadsvergadering van 12 november besproken.