Openbare besluiten van 1 juni 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Raadsmemo maatregelen tegen overlast Buizengat

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. de raadsmemo aanpak overlast Buizengat vastgesteld
  2. het ‘Aanwijzingsbesluit zwemverbod’ van 18 augustus 2020 ingetrokken.

Bijlage:

Toelichting:

Deze zomer mag er gezwommen worden in het Buizengat. Om overlast voor omwonenden tegen te gaan worden er wel een aantal maatregelen genomen. Het plein wordt bijvoorbeeld ontoegankelijk gemaakt voor scooters en fietsen, er komt cameratoezicht en er worden alternatieve zomeractiviteiten georganiseerd in de rest van de stad.de zomer in de stad. De verwachting is dat met deze maatregelen de overlast vermindert. 

Uitwerkingsbesluit hondenbeleid 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft:
1a. besloten het vastgestelde uitlaatgebied in een deel van de Bomenwig, gelegen tussen de Meidoornstraat en de Seringenstraat, te laten vervallen als uitlaatgebied waar honden los mogen lopen en waar geen opruimplicht geldt,
1b. het aanwijzen van een nieuw gebied in een deel van de Bomenwig als uitlaatgebied waar honden los mogen lopen en waar geen opruimplicht geldt,
2. het huidige uitlaatgebied tussen Surinamesingel / Curaçaolaan opsplitsen in een omheind losloopgebied met opruimplicht met daaromheen een uitlaatgebied zonder opruimplicht, 
3. de door een wijkdeal gerealiseerde hondenspeeltuin in het buurtpark Oostwijk aan de 1e Van Leyden Gaelstraat toegevoegd aan de lijst van losloopgebieden,
4. de door een afspraak met de buurt(bewoners en school) te realiseren hondenspeeltuin/speelweide aan de Van Maerlantlaan toegevoegd aan de lijst van losloopgebieden, 
5. het huidige uitwerkingsbesluit hondenbeleid 2020 ingetrokken en het nieuwe uitwerkingsbesluit hondenbeleid 2021 vastgesteld.

Toelichting: 

Op initiatief van bewoners is er op diverse plekken in de stad gekeken naar speelplaatsen voor honden: plaatsen waar honden zich lekker kunnen uitleven zonder dat ze daarbij overlast veroorzaken voor andere buurtbewoners. Naar aanleiding daarvan gaat de gemeente een hondenuitlaatgebied verplaatsen, wordt er een uitlaatgebied aangepast en wijst het college twee nieuwe speelweides voor honden aan als losloopgebieden met een opruimplicht.

Beantwoording artikel 34-vragen over het jaarrekeningresultaat

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heren Van Pienbroek en De Reus (ChristenUnie/SGP) over het jaarrekeningresultaat vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van B&W licht in de beantwoording toe dat de financiële onzekerheden rondom de coronapandemie lange tijd groot waren, waardoor het niet mogelijk was om ten tijde van de 2e voortgangsrapportage een juiste inschatting te geven hiervan. Ook heeft de financieel uitdagende positie van de gemeente er het afgelopen jaar voor gezorgd dat de gemeente voorzichtiger is geworden bij het opmaken van de ramingen van zowel de te verwachten uitgaven als inkomsten. Dat deze ramingen achteraf te voorzichtig waren, bleek bij het opmaken van de jaarrekening in maart, omdat toen pas de cijfers over het gehele jaar bekend waren.

Toen bekend werd dat het resultaat van de jaarrekening afweek van de verwachting van de 2e voortgangsrapportage, heeft het college de raad zo snel mogelijk geïnformeerd. Het college ziet het positieve resultaat van de jaarrekening als een goede eerste stap in de juiste richting om de financiële beheersing te verbeteren. Dit resultaat is namelijk mede tot stand gekomen door een toegenomen scherpte ten aanzien van de financiële sturing. Omdat behoedzaam financieel beleid ook de komende jaren nog steeds van groot belang is, blijft het college de ingezette koers volgen. Hierin blijven zij zich ontwikkelen en zijn zij altijd op zoek naar mogelijkheden om te verbeteren.

Beantwoording artikel 34-vragen over online monitoring

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van ChristenUnie/SGP over online monitoring vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Ambtenaren van de gemeente maken geen gebruik van nepaccounts. De gemeente hecht eraan dat de gemeente herkenbaar is in haar communicatie. De huidige aandacht is wel als aanleiding om dit onderwerp nogmaals onder de aandacht van de medewerkers te brengen. De gemeente volgt de reacties op onze berichtgeving op social media, zodat eventuele vragen kunnen worden beantwoord of zaken nader worden toegelicht als daar behoefte aan is. Bij onderwerpen die veel media-aandacht krijgen worden ook de openbare reacties bij die berichten gevolgd om een algemene indruk te krijgen van het sentiment.

Beantwoording artikel 34-vragen over steun in de rug regioakkoord

Het college van burgemeester en wethouders heeft  de beantwoording artikel 34-vragen van de heren Kegel (D66) en Van de Zande (VVD) - steun in de rug regioakkoord vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

In de beantwoording van de door de heren Kegel en Van der Zande gestelde artikel 34-vragen gaat het college van burgemeester en wethouders in op de evenwichtige verdeling van de sociale woningbouwtaakstelling in de regio en de taak van elke gemeente hierin.

De mogelijkheden voor sociale woningbouw worden meegenomen in het woningbouwprogramma van de gemeenten. Een aantal plannen zijn hard en kunnen op korte termijn uitgevoerd worden. Andere plannen staan op de langere termijn ingepland. De voortgang van de sociale woningbouwvoorraad staat regelmatig op de agenda van het regionale overleg van de veertien regiogemeenten. Bij dit overleg is ook de provincie vertegenwoordigd. De voortgang van de regionale woningbouwopgave wordt regelmatig gemonitord, waardoor een goede controle op de uitvoering van de plannen mogelijk is.

Beantwoording artikel 34-vragen over de aanpassingen aan de Westlandseweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Van Pienbroek (ChristenUnie/SGP) over de aanpassingen aan de Westlandseweg vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

De gemeente heeft op de Westlandseweg ter hoogte van de Hoflaan middeneilanden aangebracht. In de afgelopen jaren zijn door de gemeente klachten en meldingen ontvangen over hardrijdende auto's op de Westlandseweg. De oversteekplaats bij De Buitenplaats van Ruytenburch ligt op een schoolroute en wordt ook veel door senioren uit Vlaardinger Ambacht gebruikt. Op basis van extern advies is er een plan gemaakt. De maatregelen zijn bedoeld om de oversteekbaarheid van de Westlandseweg te verbeteren en de snelheid van het autoverkeer te verminderen. Door de middeneilanden kunnen fietsers en voetgangers de weg in twee etappes oversteken. Deze eilanden moeten ook zorgen ook voor meer alertheid bij automobilisten ten opzichte van de oversteeklocaties en de aansluiting met de Hoflaan en tot een lagere rijsnelheid leiden. Om de positie van de fietsers op de Westlandseweg te benadrukken, zijn brede fietssuggestiestroken in rood asfalt aangebracht. Ter plaatse gaat ook een adviessnelheid van 30 km/h ingesteld worden. 

Ontwerpbeschikking activiteit milieu DFDS

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. ingestemd met ontwerpbeschikking activiteit milieu DFDS aan de Vulcaanweg 20,
  2. de ontwerpbeschikking vastgesteld en vrijgegeven voor ter visielegging.

Toelichting:

DFDS breidt het huidige terrein uit met het terrein van het voormalige bedrijf RBT. Door het vergroten van het terrein kan DFDS meer gates in gebruik nemen, waardoor de routing van de verkeerstromen wijzigt met een positief verkeerseffect op de Vulcaanweg. Het uitgaande verkeer wordt deels afgewikkeld via een nieuwe gate aan de Schiedamsedijk. Het aantal eerdere vergunde vervoers- en transportbewegingen blijft toereikend en wordt niet gewijzigd. DFDS heeft aangegeven dat ook na uitbreiding dit aantal jaarlijks toegestane verkeersbewegingen niet wordt overschreden. In de ontwerpmilieuvergunning is een voorschrift opgenomen om jaarlijks de vervoersbewegingen te monitoren en deze ter beschikking te stellen aan de gemeente. 

Subsidieregeling Binnenstad Vlaardingen 2021-2023 en raadsvoorstel instellen reserve Subsidieregeling Binnenstad

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

  1. de subsidieregeling Binnenstad Vlaardingen 2021-2023 vastgesteld,
  2. het raadsvoorstel instellen reserve Subsidieregeling Binnenstad vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Toenemende online bestedingen en een teveel aan m2 detailhandel in de Vlaardingse binnenstad zorgen voor structurele leegstand op diverse plekken en versnippering van winkels. De coronacrisis maakt de noodzaak voor een compacte binnenstad nog urgenter. Met de nieuwe Subsidieregeling Binnenstad Vlaardingen 2021-2023 stimuleert de gemeente winkeliers naar het kernwinkelgebied (Veerplein, Liesveld, Korte Hoogstraat en Hoogstraat-Midden) te verhuizen en vastgoedeigenaren om hun winkelpanden buiten het kernwinkelgebied te transformeren naar woningen of dienstverlening. Met de regeling geeft de gemeente uitvoering aan het Programma Levendige Binnenstad 2030 dat in 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. De regeling zet in op een compacte levendige binnenstad, waar bezoekers graag komen en bewoners prettig wonen, winkelen en elkaar ontmoeten. De subsidieregeling treedt in werking na de officiële publicatie. Dat is naar verwachting half juni 2021.

Sporthal Claudius Civilislaan: ter inzage leggen ontwerp omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van het ter inzage leggen van de ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe sporthal aan de Claudius Civilislaan.

Toelichting:

Naast de reeds gebouwde nieuwe sporthal aan het Erasmusplein is er ook een nieuwe sporthal gepland ten zuiden van de Claudius Civilislaan en de Graaf Arnulfstraat, tussen Het College Vos en de groenstrook langs de Marathonweg. Om naast de verplichte ruimte voor bewegingsonderwijs voor basisscholen voldoende capaciteit te houden voor sportverenigingen, hebben de verenigingen aan de Claudius Civilislaan een voorstel gedaan om op hun terrein deze sporthal te bouwen. Met de realisatie van deze sporthal wordt een belangrijk tweede doel gediend, namelijk bijdragen aan het pedagogische programma van Het College Vos. Er ligt nu een breed gedragen plan, dat  tijdens de inzagetermijn te raadplegen is via ruimtelijkeplannen.nl en waarop een zienswijze kenbaar gemaakt kan worden. 

Raadsvoorstel tot het opstarten van een Steunpunt Inburgering

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten: 

  1. opdracht te verstrekken aan VluchtelingenWerk Vlaardingen tot opstarten en door ontwikkelen van  het Steunpunt Inburgering Vlaardingen,
  2. het raadsvoorstel om de kosten in 2021 van het Steunpunt Inburgering financieren vanuit de Reserve Inburgering vastgesteld.

Bijlage

Toelichting:

Uit landelijk onderzoek wordt steeds duidelijker dat  inburgeraars behoefte hebben aan een vaste plek waar ze (alle) informatie, advies en (veel soorten) steun kunnen halen. Met het starten van een steunpunt voorziet de gemeente in deze behoefte. Ook stimuleert het steunpunt dat inburgeraars elkaar en andere Vlaardingers ontmoeten zodat ze snel integreren in de Vlaardingse samenleving. Het steunpunt wordt gevestigd aan de Rotterdamseweg 176 in Vlaardingen. Dit is ook de locatie van VluchtelingenWerk en het Buurtpunt Groot Ambacht.

Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe inburgeringswet in werking. Het doel van deze wet is dat inburgeraars zo snel mogelijk de taal leren, thuis raken in Vlaardingen en zo snel mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij,  liefst via betaald werk. Gemeenten hebben een actieve rol in het (op maat) begeleiden van inburgeraars. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam werken samen rondom dit onderwerp zijn voornemens Stroomopwaarts de uitvoering van de nieuwe wet te beleggen bij Stroomopwaarts. 

Bekrachtiging Raadsmemo verder uitstel aanbieding jaarstukken 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft  bekrachtiging raadsmemo verder uitstel aanbieding jaarstukken 2020 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van B&W informeert de gemeenteraad met deze raadsmemo dat de jaarstukken 2020 naar verwachting op 9 juni aan de gemeenteraad worden aangeboden. De verwachting was dat dat een week eerder, op 2 juni, al kon plaatsvinden. In een gesprek met de accountant is gebleken dat dit niet haalbaar is, omdat enkele bevindingen uit de controle van de accountant aanpassing van de jaarstukken noodzakelijk maakt. Ook zijn er een paar wijzigingen in de jaarcijfers van verbonden partijen bekend geworden die doorwerken in de gemeentelijke jaarcijfers. Om deze noodzakelijke aanpassingen door te kunnen voeren, wordt het verzenden van de jaarstukken aan de gemeenteraad daarom met één week uitgesteld naar 9 juni.

Raadsvoorstel tot vaststelling van de 1e voortgangsrapportage 2021 en 13e begrotingswijziging vaststellen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van de 1e voortgangsrapportage 2021 en 13e begrotingswijziging vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

De gemeenteraad wordt door middel van de voortgangsrapportage op de hoogte gesteld van de financiële afwijkingen op de lopende begroting van 2021. De raad wordt vervolgens voorgesteld om de begroting naar aanleiding van deze afwijkingen aan te passen. Voorafgaand aan de 1e voortgangsrapportage was het saldo € 748.000,- positief. Door een aantal negatieve bijstellingen van in totaal € 734.000,- blijft er van het positieve saldo uiteindelijk maar € 14.000,- over, zo wordt nu verwacht. Wel laat de 1e voortgangsrapportage zien dat de op koers ligt met de uitvoering van het Herstelplan en de aanvullende ombuigingen.

Raadsvoorstel tot vaststelling van de Kadernota 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van de Kadernota 2021 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De kadernota geeft een actueel financieel meerjarenperspectief van de gemeente voor de jaren 2022-2025 weer. Ook worden er beleidsmatige en financiële keuzes aan de gemeenteraad voorgelegd die vervolgens verder worden uitgewerkt in de programmabegroting voor het komende jaar. 

Het meerjarenperspectief laat zien dat Vlaardingen vanaf 2023 een sluitende begroting heeft. Ondanks dit perspectief, doet het college in deze kadernota alleen voorstellen die onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn. Deze strenge financiële sturing is nodig, omdat de onzekerheden de komende jaren nog groot zijn. De coronapandemie en ontwikkelingen zoals verandering in wet- en regelgeving (bijvoorbeeld de Omgevingswet) spelen de komende jaren een grote rol en kunnen een stevige impact hebben op de ontwikkeling van de gemeentelijke meerjarenbegroting. Daarnaast moeten de maatregelen uit het Herstelplan en de aanvullende ombuigingen nog worden gerealiseerd voordat de financiële effecten ervan ook daadwerkelijk zeker gesteld zijn. Deze vooruitzichten maken het noodzakelijk om de ingezette koers voort te zetten. Een behoedzaam financieel beleid blijft ook de komende jaren nog steeds van groot belang.

Zie voor meer informatie het persbericht ‘Kadernota biedt perspectief voor Vlaardingen’.

Raadsmemo over de sporthal op de Claudius Civilislaan vaststellen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo over de sporthal op de Claudius Civilislaan vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouder heeft de raad begin 2021 geïnformeerd over de benodigde extra meter sportvloer in de nog te bouwen sporthal aan de Claudius Civilislaan, vanwege gewijzigde regelgeving. Dit leidt tot een meter bredere sportvloer en minder ruimte voor de kleedkamers en de bergingen. Deze ontwerpwijziging aanpassingen van de constructie tot gevolg, waardoor de verwachte kosten toenemen. Om dit in beeld te brengen is een nieuwe raming gemaakt, waarin de stijging van de bouwkosten zijn opgenomen. Ook is een indexering vanaf 2019 opgenomen omdat bouwkosten op dit moment explosief groeien. Daarnaast zijn er ook gestegen voorbereidingskosten vanwege het nieuwe ontwerp.