Openbare besluiten van 19 mei 2020

Beantwoording artikel 34-vragen inzake aanwijzing veiligheidsrisicogebieden 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van fractie VVD inzake aanwijzing veiligheidsrisicogebieden vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting: 

De gemeente Vlaardingen is in overleg met het Openbaar Ministerie en de politie over het aanwijzen van de bedrijventerreinen als veiligheidsrisicogebied. Er liggen momenteel onvoldoende feiten voor die dit rechtvaardigen. Ondertussen werkt de gemeente wel aan een integrale aanpak van de bedrijventerreinen met als doel schoon, heel en veilig. Zo is inmiddels gestart met het traject Keurmerk Veilig Ondernemen voor de bedrijventerreinen Groot Vettenoord en de Vergulde Hand. Een kwartiermaker brengt momenteel maatregelen voor een effectieve aanpak van ondermijning op de bedrijventerreinen in kaart.

Beantwoording artikel 34-vragen over locatie dierenambulance

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel (Fractie Boers) over locatie dierenambulance vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

Het college van burgemeester en wethouders heeft overleg met de dierenambulance van Dierennoodhulp West Nederland. In die overleggen kijken de dierenambulance en de gemeente ook naar mogelijkheden om de dierenambulance een eigen vaste locatie in Vlaardingen te geven en naar samenwerking tussen de twee organisaties die dierenambulancewerk in Vlaardingen doen.

Beantwoording artikel 34-vragen inzake huurbevriezing 

Het college van burgemeester en wethouders de beantwoording artikel 34-vragen van fractie Boers inzake huurbevriezing vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

Als college van B&W voelen wij dat de huurverhoging die jaarlijks op 1 juli ingaat, ongelukkig samenvalt met de coronacrisis. Wij zullen echter geen brief sturen naar de woningcorporaties. Uitstel van de reguliere huuraanpassing of een algemene huurbevriezing op 1 juli zou voor iedere huurder gelden, terwijl niet iedereen dit nodig heeft. De twee corporaties in Vlaardingen kiezen daarom bewust voor maatwerk voor mensen die betalingsproblemen hebben. Voor huurders die als gevolg van de coronacrisis in de problemen komen, passen onze woningcorporaties - los van de huuraanpassing per 1 juli –maatwerkoplossingen toe. Dit wordt in brieven, in nieuwsberichten op de websites en op social media aangegeven. Ook geven de woningcorporaties aan direct te reageren bij het zien van storneringen en het zien ontstaan van betalingsachterstanden. De woningcorporaties Waterweg Wonen en Woningstichting Samenwerking hebben beiden aangegeven de huurverhoging door te voeren en blijven beiden ruim onder het maximumpercentage van 5,1% (=inflatie + 2,5%). Het huurverhogingspercentage varieert per woning tussen de 0% en 3,0%. Uit oogpunt van betaalbare woonlasten volgen de corporaties het Sociaal Huurakkoord. Dit zijn afspraken tussen de Woonbond en Aedes (vereniging van woningcorporaties) die bedoeld zijn om de huren betaalbaar te houden. Huurders die te duur wonen hebben – los van de coronacrisis – al de mogelijkheid om huurverlaging of huurbevriezing aan te vragen. Beide corporaties passen hiertoe specifiek maatwerk toe. Hierover ontvangen huurders van woningen met een huurprijs boven de laagste aftoppingsgrens nog een aparte brief waarin zij gevraagd worden contact met de verhuurder op te nemen, zodat zij samen kunnen uitzoeken of de desbetreffende huurder aan de voorwaarden voldoet. In de kern geldt dit voor huurders die al langer dan 6 maanden huurtoeslag ontvangen, zo wenselijk wordt gegeven de crisissituatie maatwerk toegepast. Op de websites van de woningcorporaties wordt tevens uitgebreid aandacht besteed aan dit onderwerp.