Openbare besluiten van 19 januari 2020

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Beantwoording artikel 34-vragen over in gesprek gaan met defensie over meer toezicht 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers (fractie Boers) over in gesprek gaan met defensie over meer toezicht vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

De heer Boers verzoekt de gemeente in gesprek te gaan met het ministerie van Defensie over het inzetten van extra mensen vanuit het ministerie voor handhaving en toezicht. In de beantwoording wordt aangegeven dat het takenpakket van het ministerie op een ander vlak ligt en overleg met het ministerie over extra inzet niet opportuun is.

Beantwoording artikel 34-vragen over bijstandsuitkering fraude Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer De Reus (ChristenUnie/SGP) over bijstandsuitkering fraude Vlaardingen vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Net als landelijk het beeld is, zien we ook in de gemeente Vlaardingen dat inwoners onbedoeld of per ongeluk te laat zijn met het verstrekken van relevante informatie. Voldoen aan de inlichtingenplicht is een van de voorwaarden voor het ontvangen van een bijstandsuitkering. Wettelijk gezien is er in zo'n geval dus sprake van fraude. Stroomopwaarts bekijkt echter wat het meest effectief is in welke situatie. Het kan immers ook om een vergissing gaan. Ook kunnen er schrijnende omstandigheden zijn. In deze situaties moeten inwoners het ten onrechte ontvangen bedrag terugbetalen, maar kijkt Stroomopwaarts ook naar wat er nodig is om inwoners te helpen om uit hun schrijnende omstandigheden te komen. Daarnaast volgt er een sanctie voor inwoners die doelbewust informatie achterhouden, omdat echte fraude niet mag lonen. 

Instemmen met besluiten buiten vergadering Irado N.V. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het besluit buiten de aandeelhoudersvergadering van Irado N.V. tot benoeming en ontslag van commissarissen en met het besluit buiten de aandeelhoudersvergadering van Irado N.V. tot het uitkeren van dividend. 

Toelichting: 

In 2019 sloot Irado het boekjaar af met een positief resultaat, Daardoor is het mogelijk om dividend uit te keren aan de aandeelhouders, waaronder de gemeente. Hiermee krijgt de gemeente een voordeel ten opzichte van de begroting 2021. Dit wordt verwerkt in de eerste voortgangsrapportage 2021.

Daarnaast heeft het college ingestemd met het verlenen van ontslag van een commissaris van de raad van commissarissen van Irado N.V. en heeft kennis genomen van het vertrek van de voorzitter van de raad van commissarissen vanwege het verstrijken van zijn termijn. Ook zijn door dit besluit per 1 januari 2021 twee nieuwe commissarissen benoemd. 

Raadsmemo gevolgen decembercirculaire 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo gevolgen decembercirculaire 2020 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van B&W informeert de gemeenteraad met een raadsmemo over de financiële effecten van de decembercirculaire 2020. Met de decembercirculaire informeert het Rijk de gemeenten over de uitkeringen die zij krijgen uit het gemeentefonds. Voor gemeenten is dit belangrijke informatie voor het actualiseren van de begroting en het opstellen van de jaarrekening. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeente. 

In deze circulaire is het financieel effect voor individuele gemeenten van de maatregelen van het derde compensatiepakket in verband met corona verwerkt. In 2021 krijgt de gemeente 1,8 miljoen euro om financiële gevolgen van de coronamaatregelen aan te pakken. Dit geld is in principe vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor een aantal thema’s. Voordat het geld hieraan besteed wordt, moet er eerst een goede onderbouwing komen.

Beantwoording artikel 34-vragen over het stadhuis

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Hoogendijk (ONS.Vlaardingen) over het stadhuis vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

De goten van het oude stadhuis zijn niet berekend op de hevige regenbuien die de klimaatverandering met zich meebrengt. Dit gegeven afgezet tegen de normale slijtage die optreedt, het stof en de bladeren die -ook na schoonmaak van de goten- ophopen, maakt dat de goten helaas nog steeds af en toe overlopen. De gemeente bekijkt of op meer plekken hemelwaterafvoer kan worden geplaatst, zonder het monumentale karakter van het pand aan te tasten.

Raadsmemo Jaarverslag leerplicht MVS, schooljaar 2019-2020 vaststellen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Jaarverslag leerplicht MVS, schooljaar 2019/2020 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Met de vaststelling van het jaarverslag informeert het college de gemeenteraad over het in schooljaar 2019/2020 gevoerde leerplichtbeleid. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op en handhaving van de leerplichtwet en het tegengaan van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Er zijn 574 verzuimmeldingen door scholen gedaan van Vlaardingse leerlingen. Het gaat om meldingen van ongeoorloofd verzuim zoals spijbelen en te laat komen maar ook om meldingen van kinderen die zonder reden niet naar school komen. De leerplichtambtenaar onderzoekt de achtergrond van het verzuim en beschikt over verschillende instrumenten om het verzuim te doen stoppen: het geven van een waarschuwing, het doorverwijzen naar bureau Halt en/of het inschakelen van hulpverlening (bijvoorbeeld een wijkteam). De leerplichtambtenaren werken samen met de scholen, wijkteams en andere organisaties om schoolverzuim te voorkomen en te bestrijden.

Ambitie JOGG-Gezonder voedingsaanbod in gemeentehuizen 2021-2025 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de ambitiedocument Gezonder voedingsaanbod in gemeentehuizen 2021-2025 aan te gaan.

Toelichting:

Het college van B&W heeft besloten om het ambitiedocument 'JOGG-Gezonder voedingsaanbod in gemeentehuizen 2021-2025' te ondertekenen. Hiermee onderstreept de gemeente de doelstelling om gezonde en duurzame voeding aan te bieden aan haar medewerkers via het bedrijfsrestaurant. In Vlaardingen wordt dit al aangeboden. Gezond eten draagt bij aan vitale medewerkers. Via JOGG werken we als gemeente aan een gezonde leefstijl van inwoners én die van medewerkers.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de zienswijze op de Kadernota 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsvoorstel Zienswijze op de Kadernota 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

In de Kadernota schetst het bestuur van de GRJR op hoofdlijnen de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in de taken die de GRJR uitvoert en geeft zij een doorkijk naar de komende jaren. Hiermee vormt de Kadernota de start voor het opstellen van de begroting 2022 en daaropvolgende jaren. De gemeenteraden van de 15 deelnemende gemeenten kunnen een zienswijze op de Kadernota indienen.

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam blijven deel uitmaken van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. De drie gemeenten hebben eind 2020 van de GRJR de ruimte gekregen om vanaf 1 januari 2023 het grootste deel van de jeugdhulp lokaal in te kopen. De gemeenten willen op die manier samen met cliënten, huisartsen, instellingen en scholen de kwaliteit van de jeugdhulp verbeteren en beter tegemoetkomen aan de hulpvraag van het kind. 

Het besluit om onderdeel te blijven uitmaken van de GRJR maakt dat de Kadernota 2022 actueel is voor de gemeente Vlaardingen. Op 28 januari 2021 wordt de concept zienswijze ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad waarna deze schriftelijk wordt ingediend bij de GRJR.

Raadsmemo vuurwerkbeleid jaarwisseling 2021-2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo vuurwerkbeleid jaarwisseling 2021-2022 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Vorig jaar is in een beeldvormende raadscommissie gesproken over een mogelijke wijziging in het vuurwerkbeleid van Vlaardingen. In deze memo heeft het college vier opties voor de gemeenteraad op een rij gezet, met voor- en tegenargumenten. De opties zijn vrijwillige vuurwerkvrije zones, vuurwerkzones, een totaal afsteekverbod en het huidige beleid met verbodszones behouden. De gemeenteraad kan deze keuzenotitie gebruiken bij hun besluitvorming.

Raadsvoorstel tot vaststellen begrotingswijzigingen Sport

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel begrotingswijzigingen Sport vastgesteld en besloten de begrotingswijziging ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de raad voor om een aantal exploitatiebudgetten voor sport structureel op te hogen. Sinds 1 januari 2019 is de vrijstelling op btw voor sport komen te vervallen. Dit betekent bijvoorbeeld dat kosten voor beheer en bouw van sportaccommodaties 21% duurder uit zouden pakken. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport riep daarom een compensatieregeling in het leven, de Specifieke Uitkering Sport (SPUK). Jaarlijks krijgt de gemeente circa 15% van de sportbegroting gecompenseerd via de SPUK. 

Om de sportbegroting transparant te houden, stelt het college voor om de exploitatiebudgetten sport met 21% op te hogen. Deze wijziging in de begroting is budgetneutraal, omdat 15%  door de SPUK wordt gedekt en 6% reeds als stelpost in de begroting is opgenomen. Verder is afgesproken dat de gemeenteraad jaarlijks een investeringsbudget beschikbaar stelt om kunstgrasvelden te vervangen of te renoveren. Voor 2021 zijn er werkzaamheden beoogd op en rond de velden van Victoria'04, Av Fortuna, vv Zwaluwen en Sc Twist. De benodigde kosten kunnen worden gedekt uit het investeringskrediet ‘buitensportaccommodaties’. 

Aanmeldnotitie Park Vijfsluizen

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. ingestemd dat er geen milieueffectrapport (MER) voor de woningbouwontwikkeling Park Vijfsluizen hoeft te worden opgesteld.
  2. ingestemd met het concept-MER beoordelingsbesluit.

Toelichting:

De DCMR heeft de aanmeldnotitie van de ontwikkelaar van het voormalige sportpark 'Vijfsluizen' beoordeeld. De voorgenomen ontwikkeling heeft betrekking op de realisatie van 437 woningen en 350 m2 kleinschalige voorzieningen. De DCMR heeft geconcludeerd dat er geen milieueffectrapport noodzakelijk is voor de ontwikkeling tot een woongebied. Als uitgangspunt geldt dat er alleen een MER hoeft te worden opgesteld, als het bevoegd gezag van oordeel is dat dit noodzakelijk is vanwege belangrijke nadelige gevolgen van de activiteit voor het milieu. Het college heeft het advies van de DCMR overgenomen. 
Het ontwerp-bestemmingplan voor dit gebied wordt op korte termijn verwacht. Voor de beoogde herontwikkeling zijn meerdere omgevingsaspecten beoordeeld en/of onderzocht, zoals bijvoorbeeld de invloed van geluid en het effect van bedrijven, milieuzonering en verkeer op het woongebied.

Koop/realisatieovereenkomst locatie Frank van Borselenstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft de koop/realisatieovereenkomst met de Combinatie Timpaan Hoofddorp B.V./ Heembouw Wonen B.V. vastgesteld. 

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de overeenkomst met de Combinatie Timpaan Hoofddorp B.V./Heembouw Wonen B.V. voor de ontwikkeling van de locatie Frank van Borselenstraat (Valkenhof/oude sporthallen) vastgesteld. De Combinatie heeft het beste aanbod gedaan in de Europese aanbestedingsprocedure. Het plan bestaat uit 179 koopwoningen: 78 eengezinswoningen en 101 appartementen, in totaal 17 verschillende woningtypen. De woningen zijn energieneutraal. Bij de buitenruimte is veel aandacht besteed aan klimaat adaptatie, biodiversiteit en waterbeheer. Vanaf  januari 2021 wordt het plan verder uitgewerkt en het bestemmingsplan aangepast. Naar verwachting wordt in de eerste helft van 2022 de eerste paal geslagen.