Openbare besluiten van 18 mei 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Overdracht om niet EOS-opslagtank

Het college van burgemeester en wethouders heeft de EOS-opslagtank om niet in eigendom aan de stichting KWartiermakers overgedragen.

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de oude EOS-opslagtank langs de Oosthavenkade in eigendom over te dragen aan de stichting KWartiermakers. Deze stichting maakt een plan om van de tank, die er nu wat verlaten bijstaat, weer een beeldbepalend object te maken. Dat gebeurde eerder met de oude vuurtorenkap die tijdelijk een prominente plek op het Stadsstrand heeft gekregen. Ook de EOS-opslagtank zal door KWartiermakers tijdelijk op een plek in de omgeving van het Stadsstrand worden geplaatst.

Beantwoording artikel 34-vragen over een parkeerplaats aan de Breeweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Thommis (CDA) en de heren Van Unen (BvV) en Van Pienbroek (CU/SGP) over een parkeerplaats aan de Breeweg vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders licht in de beantwoording toe waarom Staatsbosbeheer de parkeerplaats met vier parkeerplekken aan de Breeweg heeft afgesloten. Hier is al lange tijd sprake van nachtelijke overlast (geluid en vervuiling) voor nabijgelegen bewoners. Daarom heeft Staatsbosbeheer als eigenaar van de parkeerplaats verzocht aan de gemeente deze parkeerplekken op te heffen. Omdat de procedure voor onttrekking aan de openbaarheid lang duurt, heeft Staatsbosbeheer de parkeerplekken reeds afgesloten. In de nabijheid zijn twee andere parkeerplaatsen beschikbaar (Woudweg en Holyweg). Verwacht wordt dat deze capaciteit voor dagrecreatie voldoende is om de vier gesloten parkeerplekken van de Breeweg op te vangen.

MER-beoordelingsbesluit tijdelijke containerwoningen voormalige locatie Unilever

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

 1. ingestemd met het besluit dat er geen milieueffectrapport (MER) voor de realisatie van de tijdelijke containerwoningen op het voormalig Unileverterrein hoeft te worden opgesteld,
 2. het MER-beoordelingsbesluit vastgesteld. 

Toelichting:

De initiatiefnemer heeft een aanmeldingsnotitie opgesteld voor de realisatie van 320 containerwoningen voor de maximale duur van 10 jaar op het voormalige terrein van Unilever. De DCMR heeft de aanmeldingsnotitie beoordeeld en geconcludeerd dat er geen milieueffectrapport noodzakelijk is. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat advies overgenomen. Alle overige omgevingsaspecten komen aan de orde bij de ruimtelijke ordening procedure.

Raadsmemo Agenda duurzaamheid 2021-2030

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. de agenda duurzaamheid 2021-2030 vastgesteld,
 2. de raadsmemo Agenda duurzaamheid 2021-2030 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Met de Agenda Duurzaamheid werkt de gemeente aan activiteiten in de thema’s: 

 • klimaatbestendige stad; 
 • duurzame energie; 
 • waardebehoud van grondstoffen; 
 • schone lucht en duurzame mobiliteit; 
 • duurzame gemeente en samenleving. 

De agenda geeft per thema een overzicht van ambities, opgave en voorgenomen maatregelen en acties en zal periodiek herzien worden om zo nieuwe inzichten, ontwikkelingen en kansen mee te kunnen nemen.

Verhoging behandelingskosten erfpachttransacties voor woningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

 1. in aanvulling op de Algemene Erfpachtvoorwaarden 2014 de procedure voor verkoop bloot-eigendom van in erfpacht uitgegeven grond van overeenkomstige toepassing verklaren op heruitgifte in eeuwigdurende erfpacht,
 2. in afwijking van artikel 3 lid 1 van de Algemene OmzettingsVoorwaarden Vlaardingen 2014 met ingang van 1 mei 2021 de behandelingskosten voor verzoeken om verkoop bloot-eigendom en/of heruitgifte in eeuwigdurende erfpacht van in erfpacht uitgegeven gronden met een woonbestemming vaststellen op € 500,- per woning, exclusief de daarover verschuldigde BTW,
 3. de gevolgen van deze besluiten meegenomen in de nieuwe algemene erfpacht- en omzettingsvoorwaarden.

Toelichting: 

Vlaardingers die een pand/woning bezitten op grond van de gemeente betalen voor het gebruik van die grond jaarlijks erfpacht. Sinds 2014 is het ook mogelijk om erfpacht om te zetten in een nieuwe eeuwigdurende erfpacht. Daardoor hebben erfpachters de keuze om eigenaar te worden van de grond of een nieuwe (eeuwigdurende) erfpacht aan te gaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het voorstel om het bepalen van de grondwaarde bij het omzetten van erfpacht in eigendom op dezelfde manier te doen als bij het omzetten van een bestaande erfpacht in volle eigendom. Dit gebeurde in de praktijk al, maar is niet in de algemene erfpachtvoorwaarden van 2014 opgenomen. 

Ook heeft het college ingestemd met nieuwe afspraken met Vlaardingse taxateurs. De gemeente berekent vanaf 1 mei 2021 € 500,– excl. BTW per woning aan behandelingskosten voor de taxatierapporten die nodig zijn bij het omzetten van erfpacht. De maatregelen zijn al opgenomen in de Nota Erfpacht 2021 die nu wordt voorbereid. Ook worden de maatregelen opgenomen in de nieuwe algemene (erfpacht)voorwaarden.

Raadsmemo aanvraag 'Regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting'  

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

 1. de brief aanvraag voor de 'Regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting' vastgesteld, 
 2. de raadsmemo 'Regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting' vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een aanvraag in te dienen voor het Volkshuisvestingsfonds (officieel de ‘Regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting’), dat recent door het Rijk is ingesteld. Met deze uitkering kunnen gemeenten investeren in de verbetering van woonkwaliteit, leefomgeving en verduurzaming in kwetsbare gebieden. De aanvraag van Vlaardingen betreft een plan om met een subsidieregeling minimaal 600 particuliere woningeigenaren in de Westwijk en de VOP te stimuleren om achterstallig onderhoud weg te werken en duurzaamheidsmaatregelen te nemen. De gemeenteraad heeft deze twee wijken al aangewezen als aandachtsgebied en heeft hiervoor al budget beschikbaar gesteld om de leefbaarheid te verbeteren. De verwachting is dat uiterlijk halverwege augustus 2021 bekend wordt of de uitkering is toegekend aan Vlaardingen. Wanneer de subsidie wordt toegekend, zal moet de gemeenteraad voor 1 januari 2023 een plan vaststellen om de subsidievoorwaarden te bepalen. Deze nieuwe Rijksregeling biedt Vlaardingen een geweldige mogelijkheid om een belangrijk deel van de ambities uit het Herstelplan en de Contourennota Woonvisie voor de bestaande particuliere voorraad in de komende tien jaar op te pakken, in aanvulling op de reeds ingezette aanpak van nieuwbouw, herstructurering en de aanpak van de aandachtsgebieden. 

Intentieovereenkomst Zeeheldenbuurt 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de intentieovereenkomst Zeeheldenbuurt tussen Waterweg Wonen, Woningstichting Samenwerking en de gemeente Vlaardingen vastgesteld.

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de intentieovereenkomst Zeeheldenbuurt met de woningcorporaties Waterweg Wonen en Samenwerking vastgesteld. In deze overeenkomst maken Waterweg Wonen, Samenwerking en de gemeente afspraken over de haalbaarheidsfase van de plannen voor herontwikkeling van de Zeeheldenbuurt. Na het haalbaarheidsonderzoek worden de plannen definitief uitgewerkt en kan gestart worden met de ruimtelijke procedures.
Het uitgangspunt van de herontwikkeling is de sloop van 121 woningen en nieuwbouw van een mix van grondgebonden woningen en appartementen.  

Intentieovereenkomst Aalscholverlaan (Samenwerking) 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de intentieovereenkomst Aalscholverlaan tussen Woningstichting Samenwerking en de gemeente Vlaardingen vastgesteld. 

Toelichting:

Met de intentieovereenkomst Aalscholverlaan maken Woningstichting Samenwerking en de gemeente afspraken over de haalbaarheidsfase van de plannen van Samenwerking voor de grootschalige renovatie van de vier complexen aan de Aalscholverlaan. Na dit haalbaarheidsonderzoek zal blijken of er een haalbaar plan ligt. Deze intentieovereenkomst regelt de voorwaarden van de inzet van de gemeentelijke capaciteit ten behoeve van dit haalbaarheidsonderzoek. Het voorgestelde plan bestaat uit renovatie van de bestaande appartementen, de aanbouw van vijf appartementen per complex op de begane grond en de aanbouw van extra gemeenschappelijke ruimten (ruimere hal, scootmobielruimte, herplaatsing van bergingen).