Openbare besluiten van 17 november 2020

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Tweede wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de Tweede wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019 (hierna: APV) vastgesteld.  

Bijlage:

Toelichting: 

Tijdens de jaarwisseling is vaak sprake van veel overlast die wordt veroorzaakt door het verbranden van kerstbomen, autobanden en pallets. Door een wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening kan een overtreder straks ook strafrechtelijk worden vervolgd en zwaarder worden gestraft.

Beantwoording artikel 34-vragen over vastgoedcriminaliteit

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers over vastgoedcriminaliteit vastgesteld.  

Bijlage:

Toelichting:

De aanpak van vastgoedcriminaliteit maakt onderdeel uit van de ondermijningsaanpak in de gemeente Vlaardingen. De gemeente werkt hierin nauw samen met regiogemeenten en partijen als het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC), Openbaar Ministerie (OM), politie, Stedin, Belastingdienst en Sociale Recherche. 

Subsidieaanvraag FIA om hun opleiding aan te passen, zodat deze ook door volwassenen gevolgd kan worden

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  • besloten om als penvoerder op te treden bij het indienen van de aanvraag en
  • besloten om als subsidieverstrekker namens de MRDH op te treden, om zo de subsidie te verstrekken en na verantwoording te beschikken.

Toelichting: 

De Food Innovation Academy (FIA) wil samen met partners subsidie aanvragen bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) om daarmee hun opleiding versneld aan kunnen te passen en geschikt te kunnen maken voor volwassenen. Met een lesprogramma voor volwassenen wil de FIA de drempel verlagen om in te stromen als werknemer in de Food-sector en Agrologistiek. In beide sectoren is een tekort aan arbeidskrachten. Een specifieke doelgroep voor dit onderwijs betreft mensen die als gevolg van de coronacrisis hun baan zijn kwijtgeraakt. De FIA en haar partners werken in dit project samen met Lentiz Onderwijsgroep, Lentiz Cursus & Consult, de gemeente Vlaardingen, de gemeente Lansingerland, DSW Zoetermeer en bedrijven uit het agrologistieke cluster. Subsidieaanvragen bij de MRDH kunnen alleen door gemeenten worden gedaan. De gemeente Vlaardingen treedt daarom op als penvoerder bij het aanvragen van de subsidie. Volgens de MRDH-subsidieregels is de gemeente ook de subsidieverstrekker en degene aan wie verantwoording wordt afgelegd.

Raadsmemo Rapportage 2 Stand van zaken Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft de  raadsmemo Rapportage 2 Stand van zaken Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Op 19 december 2019 heeft de raad het Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019 vastgesteld. Hierbij is de motie Evaluatie Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019 aangenomen, waarin het college wordt gevraagd om de raad te informeren over de voortgang en uitwerking van de voorgenomen maatregelen uit het actieplan. Het college heeft de raad op 7 april 2020 geïnformeerd met een eerste rapportage en informeert de raad nu met de tweede rapportage. De actiepunten uit het actieplan zijn allemaal in uitvoering gegaan, een aantal is al afgerond. In het nieuwe jaar worden alle ondergrondse restafvalcontainers toegankelijk via een afvalpas. In de maand januari worden inwoners hier nader over geïnformeerd.

Raadsmemo Ontwikkelvisie Hoekse Lijn

Het college van burgemeester en wethouders  heeft de raadsmemo Ontwikkelvisie Hoekse Lijn vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad met een memo geïnformeerd over de Ontwikkelvisie Hoekse Lijn en de raad uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over dit onderzoek op 25 november. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft in 2020 het initiatief genomen om gezamenlijk met de vier gemeenten langs de Hoekse Lijn en de provincie Zuid-Holland de kansen en mogelijkheden van de Hoekse Lijn in beeld te brengen op het terrein van woningbouw, werkgelegenheid, voorzieningen en andere kwaliteiten waaraan de metropoolregio en de betrokken gemeenten behoefte hebben. Hiervoor is gezamenlijk opdracht gegeven aan een extern bureau om een ontwikkelvisie voor de gebieden rond de Hoekse Lijn op te stellen. 

Raadsmemo wensen en bedenkingen verkoop Dr. Wiardi Beckmansingel 4F

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. Tot het voornemen tot verkoop van Dr. Wiardi Beckmansingel 4F besloten
  2. De raadsmemo wensen en bedenkingen verkoop Dr. Wiardi Beckmansingel 4F vastgesteld 
  3. Besloten dat, indien door de gemeenteraad geen wensen en bedenkingen worden geuit, het voorgenomen besluit onder punt 1 definitief is. 

Bijlage:

Toelichting:

Vorig jaar heeft de gemeente Vlaardingen in samenwerking met Waterweg Wonen een complex ontwikkeld in het centrum van de Westwijk, bestaande uit een sporthal, een horecaruimte, vijf winkelunits en daarboven gelegen woningen. De woningen zijn eigendom van Waterweg Wonen. De horeca, winkelunits en sporthal zijn eigendom van de gemeente. De horecaruimte en de winkelunits behoren echter niet tot de kernportefeuille vastgoed van de gemeente en staan daarom bij een externe makelaar in de verkoop. De verkoop van Dr. Wiardi Beckmansingel 4F betreft een horecaruimte.