Openbare besluiten van 16 februari 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Opdracht en machtiging tot uitvoering Belastingdienst/Toeslagen hersteloperatie toeslagenaffaire

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

 1. Ingestemd met het voorstel om de primaire werkzaamheden die verband houden met de kindertoeslagaffaire - het opzetten van het meldpunt- te laten uitvoeren door Stroomopwaarts
 2. De door het Rijk aan de gemeente Vlaardingen beschikbaar gestelde middelen van € 108.130,33 aan Stroomopwaarts ter beschikking gesteld.
 3. Besloten akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden te benaderen in het kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire.
 4. Besloten akkoord te gaan met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst en de gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in kader van de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de Gemeente Vlaardingen.
 5. Besloten mandaat verlenen van de in de machtiging genoemde werkzaamheden aan Stroomopwaarts.

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten Stroomopwaarts toestemming te geven een meldpunt gedupeerden kindertoeslagaffaire in te richten en ouders die gedupeerd zijn door problemen rondom de de kinderopvangtoeslag actief hulp te bieden. Stroomopwaarts ontvangt hiervoor een bedrag van € 108.130,33 dat de gemeente hiervoor van het Rijk heeft ontvangen. Ook heeft het college Stroomopwaarts gemachtigd om gedupeerde ouders actief te benaderen.   

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) hebben gezamenlijk een meldpunt ingericht om hulp te bieden aan ouders die gedupeerd zijn door problemen met de kinderopvangtoeslag. Gedupeerde ouders kunnen door de toeslagenaffaire te maken hebben met allerlei problemen zoals met huisvesting, psychische problemen, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van hun kinderen. 

Het Rijk heeft gemeenten gevraagd om contact te zoeken met gedupeerde ouders en ze hulp aan te bieden. Gemeenten krijgen hiervoor compensatie van het Rijk. De MVS-gemeenten hebben Stroomopwaarts gevraagd het meldpunt in te richten en ouders actief te benaderen. Dit laatste is mogelijk door landelijke afspraken met de Belastingdienst over het delen van persoonsgegevens met gemeenten. Met de machtiging van het college kan Stroomopwaarts Vlaardingse gezinnen die getroffen zijn actief benaderen. 
Dit is wenselijk omdat gedupeerden niet altijd zelf de weg naar de gemeente zullen weten te vinden, met het risico dat problemen verergeren. 

Beantwoording artikel 34-vragen over huisvesting dierenambulance

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van artikel 34-vragen van de heer Boers (Fractie Boers) over de huisvesting van Dierennoodhulp vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college licht in de beantwoording toe dat het Dierennoodhulp alleen op de reguliere wijze zal ondersteunen bij het vinden van huisvesting. Het vinden van mogelijke oplossingen is aan Dierennoodhulp zelf.

Beantwoording artikel 34-vragen over mogelijkheid wegwerpen klein afval en zwerfafval

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen de heer Van Pienbroek (Christen Unie/SGP) over mogelijkheid wegwerpen klein afval en zwerfafval vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

In de beantwoording geeft het college aan dat een containerklepje op de huidige containers technisch niet mogelijk is. Voor zwerfafval en hondenpoep zijn de afval- en hondenpoepbakken op straat bij voorkeur de aangewezen voorziening. Lukt dat niet dan kan ook de restafvalcontainer gebruikt worden. Met de afvalpas kunnen inwoners alle containers in een wijk openen. 

Beantwoording artikel 34-vragen over restafvalcontainer openen met diverse passen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Van Pienbroek (Christen Unie/SGP) over restafvalcontainer openen met diverse passen vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

In de beantwoording van de vragen licht het college toe dat het openen van de restafvalcontainer met meerdere passen in de technische opstartfase van het kaartlezersysteem nog mogelijk is. Daarna niet meer. Door storingen in combinatie met de vorst duurt de technische opstartfase langer dan de week van 1 februari.    

Beantwoording artikel 34-vragen van inzake bezuiniging Wmo huishoudelijke hulp (Schoon Huis) 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw De Jong ( Algemeen Ouderen Verbond) over bezuiniging Wmo huishoudelijke hulp (Schoon Huis) vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Vanaf 2021 kunnen inwoners die in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp, geen gebruik meer maken van de regeling om zelf tegen een voordeliger tarief extra uren huishoudelijke hulp in te kopen. We noemen deze regeling de 'aanvullende regeling Schoon huis'. Deze regeling bestaat niet meer. Het afschaffen van de regeling is één van de maatregelen die is vastgesteld in het herstelplan van de gemeente. 

Raadsmemo over de maatregelen en adviezen rondom de aanpak van discriminatie 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo over de maatregelen en adviezen rondom de aanpak van discriminatie vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld welke aanvullende maatregelen zij wil nemen rondom de bestaande aanpak van discriminatie en informeert de raad hierover in een memo. Aanleiding is een raadscommissie op 14 januari 2021 over het thema 'Aanpak racisme en discriminatie'. De bijeenkomst kwam voort uit een brief die het college van Radar had ontvangen met tips en maatregelen die de gemeente kan nemen rondom dit onderwerp. Radar heeft voor de gemeente een meldpunt ingericht waar inwoners een melding kunnen doen als zij te maken krijgen met discriminatie.   

Raadsmemo lokale uitvoering vaccinatie COVID-19 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo lokale uitvoering vaccinatie COVID-19 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

Het college informeert de raad over diverse aspecten die samenhangen met de lokale uitvoering van de vaccinatie tegen COVID-19. 
De GGD heeft in december 2020 alle gemeenten in de regio verzocht om locaties beschikbaar te stellen voor een periode van in elk geval zes maanden voor het vaccineren van mensen tegen het coronavirus. In Vlaardingen gaat dat gebeuren in District U (gebouw C op het voormalige Unileverlocatie). Op dit moment vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats. Wanneer de locatie opengaat bepaalt de GGD en is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins. De kosten voor het inrichten en draaiende houden van de locatie zijn voor de GGD. De gemeente werkt zoveel mogelijk met  bestaande contracten zoals voor de inzet van beveiliging en verkeersregelaars. Voor andere werkzaamheden zet de gemeente zoveel mogelijk Vlaardingse organisaties in. Denk hierbij aan het inrichten van het gebouw en de inzet van niet-medisch personeel. Namens de gemeente is er op verzoek van de GGD een coördinator aangesteld die contactpersoon is voor de GGD. 

Raadsmemo Glasvezel in Vlaardingen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Glasvezel in Vlaardingen vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

Het college van burgemeester en wethouders informeert de raad over de interesse van diverse netbeheerders/telecomproviders om Vlaardingen te voorzien van een glasvezelnetwerk en over hoe de gemeente hiermee omgaat. De gemeente voert verkennende gesprekken met deze marktpartijen. Het beleidskader voor initiatieven rondom aanleg van kabels en leidingen in de gemeentegrond door marktpartijen is daarbij leidend, zoals opgenomen in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI). Hierin is onder andere geregeld dat netbeheerders leges betalen aan de gemeente. Ook vergoeden zij de kwaliteitsvermindering van de verhardingsconstructie. Dit zijn zogenoemde degeneratiekosten. Het verlagen van deze vergoeding voor het aanleggen van glasvezelkabel heeft een negatief financieel effect op de gemeentelijke inkomsten, omdat verlaging van het tarief door kan werken op de vergoeding door alle netbeheerders die een kabel of een buis aanleggen in de gemeente. Ook andere netbeheerders betalen dan een lager tarief. Daarom wil het college de huidige tarieven leidend laten zijn. Overigens leggen marktpartijen nu al glasvezel aan bij werkzaamheden van de gemeente bij nieuwbouw, op basis van de huidige AVOI en de geldende vergoeding. 

Raadsmemo Regionale energiestrategie  

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. de raadsmemo Regionale energiestrategie vastgesteld,
 2. de concept antwoordbrief over regionale energiestrategie vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college informeert de raad met de raadsmemo Regionale energiestrategie over de voortgang van het proces om te komen tot een definitieve Regionale Energiestrategie (RES). In de RES omschrijven gemeenten en andere betrokken organisaties waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. De raad kon eerder wensen en bedenkingen uiten op de conceptversie van de RES. Inmiddels heeft de raad de Nota van beantwoording ontvangen van de stuurgroep van de energieregio met de inhoudelijke reacties op deze wensen en bedenkingen. Het college zal voor 1 maart 2021 op deze nota reageren.

Vaststellen hoofdstructuur organisatie

Het college van burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met de hoofdstructuur waarbij er sprake is van een concerndirectie.

Toelichting:

De gemeente moet op een adequate en doeltreffende wijze de taken en opgaven vervullen die op haar afkomen de komende jaren. Daarbij hoort een toekomstbestendige sturingsfilosofie en organisatie inrichting. Adviesbureau Rijnconsult heeft hier een advies over uitgebracht. Dit heeft geleid tot een voorstel voor een nieuwe hoofdstructuur van de organisatie met een concerndirectie. Nu het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met deze nieuwe hoofdstructuur, wordt de werving gestart van drie nieuwe directeuren. Deze nieuwe directeuren gaan zich samen met de gemeentesecretaris buigen over de verdere uitvoeringsagenda om te komen tot een toekomstbestendige organisatie. De structuurwijziging is daarmee niet het sluitstuk van de ontwikkeling, maar een eerste stap in het proces.

Het college zal de raad een toelichting geven op de keuze voor de nieuwe hoofdstructuur tijdens een op korte termijn te plannen informatiebijeenkomst 

Raadsvoorstel bestemmingsplan Westwijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. de beantwoording van de zienswijzen vastgesteld, 
 2. het raadsvoorstel bestemmingsplan Westwijk vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het bestemmingsplan Westwijk wordt geactualiseerd. Het uitgangspunt is om de bestaande situatie vast te leggen en enkele grotere nieuwe ontwikkelingen uit het Centrumplan Westwijk mogelijk te maken met een wijzigingsbevoegdheid of uit te werken bestemming. Het plan heeft drie jaar geleden als ontwerp ter inzage gelegen. Vanwege personele wisselingen en de financiële situatie van de gemeente heeft het plan lange tijd stil gelegen. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de raad het bestemmingsplan Westwijk alsnog vast te stellen. Een belangrijke wijziging ten opzichte van het ontwerp is dat het doortrekken van het Tussenpad is komen te vervallen. Deze maatregel was bedoeld om het plein bij de Dr. Wiardi Beckmansingel aantrekkelijker te maken. Beleidsmatig is deze oplossing wel gewenst, maar er zijn op dit moment onvoldoende middelen beschikbaar voor een nieuwe ontsluiting waarmee de uitvoerbaarheid niet kan worden verzekerd. 

Voorontwerpbestemmingsplan Maasboulevard / Westhavenkade

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. melding van het voornemen tot het nemen van een Stap 3-besluit op grond van de Interimwet Stad en Milieubenadering vastgesteld,
 2. met voorontwerpbestemmingsplan Maasboulevard / Westhavenkade ingestemd,
 3. het voorontwerpbestemmingsplan voor het wettelijk vooroverleg met instanties ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening (Bro) vrijgegeven.  

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan Maasboulevard / Westhavenkade en geeft deze vrij voor het wettelijk vooroverleg met wettelijke en belanghebbende instanties. Het belangrijkste doel van het nieuwe bestemmingsplan is het verkrijgen van een actueel planologisch-juridisch kader. Dit is noodzakelijk om de herstructurering van de locatie 'Pietersen', op de hoek van de Westhavenkade en de Maasboulevard mogelijk te maken. De beoogde ontwikkeling is in strijd met het huidige bestemmingsplan. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in een passende regeling voor de nieuwbouw, als onderdeel van de herstructurering van de Rivierzone.