Openbare besluiten van 13 oktober 2020

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Beantwoording artikel 34-vragen over Holierhoek 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers (Fractie Boers) over Holierhoek vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting: 

Sommige plekken zijn aantrekkelijker voor jongeren om zich op te houden dan andere. Holierhoek heeft bepaalde kenmerken (o.a. centraal gelegen, gemakkelijk bereikbaar, biedt beschutting en voorzieningen, valt iets te beleven) waardoor het sinds jaar en dag frequent wordt bezocht door jongeren wat soms leidt tot (periodes van) overlast. Met een mix aan maatregelen proberen we die overlast samen met partners, ondernemers en bewoners beheersbaar te houden. Ondanks deze maatregelen blijft Holierhoek met regelmaat de aandacht vragen. Het college betreurt het enorm dat bewoners, ondernemers en het winkelend publiek hier overlast van ondervinden. 

Beantwoording artikel 34-vragen over driften geasfalteerde wegen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Van Kalken (GroenLinks) over driften geasfalteerde wegen vastgesteld. 

Bijlage: 

Toelichting: 

In de beantwoording geeft het college van burgemeester en wethouders aan dat de gemeente Vlaardingen op de hoogte is van de overlast die veroorzaakt wordt door hardrijdende automobilisten. Afgelopen tijd heeft de politie handhavingsacties uitgevoerd op de wegen in de Rivierzone, Westwijk, Centrum en Holy-Zuid. Met de politie wordt overlegd over de mogelijke handhavingsacties in de Oostwijk.

Ter visie leggen gebiedsvisie Rivierzone 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:    

  1. de concept gebiedsvisie Rivierzone vastgesteld en legt deze zes weken ter visie, 
  2. besloten op basis van deze concept gebiedsvisie de 2de tranche woningbouwimpulsgelden op te stellen en aan te vragen.

Toelichting:

In de gebiedsvisie Rivierzone worden enerzijds de kaders aangegeven waarbinnen ontwikkelingen en projecten kunnen plaatsvinden, anderzijds worden de ambities van de gemeente op een integrale wijze weergegeven. Dus naast wonen en werken worden ook de benodigde en/of gewenste voorzieningen voor onderwijs, zorg, sport, infrastructuur, groen, water en dergelijke in samenhang in beeld gebracht. 

RO afwijkingsprocedure pand Hydro Agri locatie Deltaweg 8 en anterieure overeenkomst 

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

  1. met de RO-afwijkingsprocedure voor het pand Hydro Agri locatie Deltaweg 8 ingestemd,
  2. voor ter inzage legging  vrijgegeven, 
  3. met anterieure overeenkomst ingestemd.

Toelichting: 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het plan voor het gedeeltelijk transformeren van een kantoorpand naar een logiesgebouw voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten aan de Deltaweg 8 vastgesteld en vrijgegeven voor terinzagelegging. Het gaat om het oude kantoorpand van het voormalige bedrijf Hydro Agri. Het terrein is de afgelopen jaren door de eigenaar opgesplitst en verkocht aan derden. Diverse bedrijven maken nu gebruik van de locatie. Alleen het kantoorgebouw heeft deze functie niet meer, omdat de betreffende bedrijven hun kantoorfunctie, indien nodig, op hun eigen terrein hebben gerealiseerd. Het pand bestaat uit 9 verdiepingen en het plan is om een aantal verdiepingen (4/5 deel van het pand) te gaan gebruiken als logiesfunctie. Daarnaast blijft 1/5 deel kantoor voor de organisatie die deze arbeiders van werk voorziet. Ook heeft het college besloten tot het aangaan van een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer.  

Raadsmemo Aanwijzen veiligheidsrisicogebied per 18 oktober 2020 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:    

  1. van het besluit van de burgemeester tot aanwijzing van het veiligheidsrisicogebied per 18 oktober 2020 kennisgenomen, 
  2. het raadsmemo aanwijzing veiligheidsrisicogebied per 18 oktober 2020 vastgesteld.

Bijlage:  

Toelichting:

Het is belangrijk dat inwoners zich veilig voelen en preventief fouilleren kan daar aan bijdragen, maar het is tegelijkertijd een zwaar middel om in te zetten. Om die reden kijkt het college elk half jaar kritisch naar de resultaten van het preventief fouilleren, de wapengerelateerde incidenten en andere ontwikkelingen in onze stad. De aanwijzing geldt momenteel voor Centrum (inclusief Oostwijk), West en Holy. Er is landelijk een toename zichtbaar van voornamelijk messenbezit bij jonge jeugd en daar vormt Vlaardingen geen uitzondering op. Er worden nog steeds wapens aangetroffen en er vinden nog met regelmaat geweldsincidenten met of zonder wapens plaats. Gezien de geschetste problematiek, de veiligheidssituatie in deze gebieden en het advies van de politie acht de portefeuillehouder het noodzakelijk om te komen tot het besluit voor de verlenging van de aanwijzing van de gebieden, met inbegrip van de omgeving rondom de metrostations en de Vulcaanweg tot 18 april 2021.

Raadsmemo gevolgen septembercirculaire 2020 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo gevolgen septembercirculaire 2020 vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting: 

Het college van B&W informeert de gemeenteraad met een raadsmemo over de financiële effecten van de septembercirculaire 2020. Met de septembercirculaire informeert het Rijk de gemeenten over de uitkeringen die zij krijgen uit het gemeentefonds. Het gemeentefonds is voor gemeenten de grootste inkomstenbron en de septembercirculaire levert dan ook belangrijke informatie voor het actualiseren van de begroting. De gemeente ontvangt over 2020 en 2021 meer geld  dan eerder door het Rijk was voorzien. In de septembercirculaire staat de verwachting dat de uitkeringen over 2022 en de daarop volgende jaren licht dalen. Het college laat de gemeenteraad weten geen reden te zien om de ombuigingstaakstelling bij te stellen, omdat het huidige ombuigingspakket voldoende robuust is om dit op te vangen. 

Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2021 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2021 vastgesteld.

Toelichting: 

Jaarlijks dienen schoolbesturen aanvragen in bij de gemeente voor bekostiging van huisvestingsvoorzieningen voor de scholen. Op grond van de Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting gemeente Vlaardingen 2015 wordt bepaald of de aanvraag voldoet aan de gestelde criteria.