Openbare besluiten van 12 januari 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Beantwoording artikel 34-vragen inzake verdringing Vlaardingers op de huurwoningmarkt door statushouders

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers (Fractie Boers) inzake verdringing Vlaardingers op de huurwoningmarkt door statushouders vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft begin november 2020 de taakstelling voor de huisvesting van statushouders voor de eerste helft van 2021 kenbaar gemaakt. Deze vraagt een verdubbeling van het huisvesten van statushouders in Vlaardingen voor de eerste helft van 2021 ten opzichte van de eerste helft van 2020. 

Vlaardingen heeft de taakstelling voor het huisvesten van statushouders voor het jaar 2020 behaald. In 2020 zijn er 18 woningen toegewezen aan statushouders (2019 21 woningen). De wachttijd van een starter voor een sociale huurwoning bedroeg gemiddeld 41 maanden in 2020. Voor een doorstromer bedroeg de wachttijd in 2020 gemiddeld 50 maanden. De gemeente is regelmatig in gesprek met COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) over de plaatsing van statushouders in Vlaardingen. Als we in 2021 moeten uitgaan van een verdubbeling van de taakstelling en uitgaan van gelijke huishoudsamenstelling, zal het aantal woningen ook een verdubbeling zijn (dus: 36 woningen). Deze verdubbeling van de taakstelling heeft gevolgen voor de verdeling van de vrij te komen woningen. 

Diverse woningmarktregio's hebben via een brief de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het signaal gegeven en de noodklok geluid over onder andere de verhoogde taakstelling, in samenhang met de diverse andere huisvestingsopgaven die deze regio kent. Vlaardingen heeft deze brief mede ondertekend namens het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam. Voor Vlaardingen geldt dat er, in nauw overleg met de woningcorporaties, gezorgd wordt voor een zo goed mogelijke spreiding over de beschikbaar te komen woningen gedurende het jaar.

Instemmen met voorontwerp parapluherziening dezonering industrieterrein VKV

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

  1. met het voorontwerp parapluherziening dezonering industrieterrein VKV (Vulcaanhaven/Koningin Wilhelminahaven) ingestemd,
  2. het voorontwerpbestemmingsplan voor het wettelijk vooroverleg met instanties ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening (Bro) vrijgegeven.

Toelichting:

Het doel van het bestemmingsplan is de mogelijkheid om de vestiging van bedrijven die voor geluidsoverlast zorgen uit te sluiten om de woningbouwlocatie op het Eiland van Speyk en de woningbouwontwikkeling aan de KW haven mogelijk te maken. Het betreft een gedeeltelijke herziening die in samenhang met de bestaande plannen, bestemmingsplan KW-kades en Rivierzone-Oost, moet worden gelezen. Hierin blijven alle bestemmingen en aanduidingen uit de plannen onverminderd van kracht. Alleen de aanduiding ‘gezoneerd industrieterrein’ vervalt in een deel van het plangebied. 

Raadsmemo Schone Lucht Akkoord

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Schone Lucht Akkoord (SLA) vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad over de mogelijkheid om het landelijke Schone Lucht Akkoord (SLA) te ondertekenen. Het college heeft de ambitie om de luchtkwaliteit te verbeteren en daarmee de leefomgeving binnen de gemeente. Gezien de taken en verantwoordelijkheden die het met zich meebrengt, lijkt het vanwege de financiële positie van de gemeente niet haalbaar voor Vlaardingen om het SLA nu te ondertekenen. Het is van belang eerst de eigen planvorming goed op orde te hebben. De gemeente werkt nu aan een Actieplan Luchtkwaliteit, waarvoor de uitgangspunten van het SLA de basis zullen vormen. Zodra dit plan er ligt, kan gekeken worden of ondertekening van het SLA zinvol en mogelijk is binnen de huidige financiële kaders. 

Raadsvoorstel tot onttrekking aan het openbaar verkeer van het oost-west lopende deel van het Fortunapad

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot onttrekking aan het openbaar verkeer van het oost-west lopende deel van het Fortunapad vastgesteld.  

Bijlage:

Toelichting:

Het oost-west lopende deel van het Fortunapad tussen de Marathonweg en de Westwijk is opgeheven. Het gaat om het deel dat van oost naar west loopt tussen de Marathonweg en het voormalige complex van de voetbalverenigingen Fortuna Vlaardingen en Cion. Het pad heeft de functie als ontsluitingsweg verloren, zeker na het verwijderen van de voetgangersoversteekplaats over de Marathonweg bij de Riouwlaan. Dit pad werd voorheen in de periode rondom de jaarwisseling gebruikt als ontsluiting voor het vreugdevuur op het voormalige sportcomplex. Nu dit vreugdevuur niet meer is toegestaan, vervalt ook deze functie. De staat van het wegdek verslechterde in de loop van de jaren, met het risico van het ontstaan van gevaarlijke situaties, zeker tijdens de donkere wintermaanden. Om die reden heeft de gemeente het fietspad alvast weggehaald. Om het opheffen formeel te bekrachtigen moet de gemeenteraad hier op basis van de Wegenwet een besluit over te nemen. Bovendien is het voortraject gestart voor het ontwikkelen van dit gebied (waar het pad ligt) voor de bouw van woningen.

Subsidieregeling 'incidentele subsidie voor klimaatadaptieve activiteiten'

Het college van burgemeester en wethouders heeft de subsidieregeling 'incidentele subsidie voor klimaatadaptieve activiteiten' vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Hitte, droogte en hevige regenval zorgen voor de nodige problemen in onze stad en dat vraagt om aanpassingen: genoeg groen, genoeg water en een goed werkende waterafvoer. Met elkaar - gemeente, bewoners, ondernemers - zorgen we ervoor dat onze stad het hoofd kan bieden aan het veranderende klimaat. Om andere partijen te stimuleren om maatregelen te nemen voor waterberging en vergroening, is in het rioleringsplan een subsidiemaatregel opgenomen. Het college stimuleert door het vaststellen van 'de Subsidieregeling incidentele subsidies voor klimaatadaptieve activiteiten' bewonersverenigingen, VvE's en ondernemersverenigingen om maatregelen te nemen die bijdragen aan een stad die tegen een klimaatstootje kan.

Inzet projectmiddelen DSW in 2021 

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

  1. DSW-projectgelden ad €22.000,- voor uitvoering in 2021 van Welzijn op recept, door Senioren Welzijn ingezet,
  2. DSW-projectgelden ad €45.000,- voor uitvoering in 2021 van Begeleiding van ouderen met  dementie, door Odensehuis De Bovenkamer, ingezet,
  3. DSW-projectgelden ad €50.000,- voor uitvoering in 2021 van onderzoek naar de haalbaarheid  van een respijtzorg logeervoorziening, door MantelzorgNL, ingezet, 
  4. DSW-projectgelden ad €20.600,- voor uitvoering in 2021 van Realisatie van de portal  Zorgdomein, door ZorgNed en ZorgDomein, ingezet. 

Toelichting:

De gemeente heeft van zorgverzekeraar DSW een bijdrage ontvangen voor een aantal projecten op het snijvlak van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). De  gemeente heeft besloten deze bijdrage in 2021 te besteden aan projecten voor de begeleiding van ouderen met psychosociale klachten en dementie, een onderzoek naar de haalbaarheid van een logeergelegenheid voor mantelzorgers en het ontwikkelen van een digitaal zorgplatform. 

Raadsmemo Uitvoeringsprogramma Onderwijs en Armoede - onderdeel uitvoering Onderwijsvisie 2020-2025 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Uitvoeringsprogramma Onderwijs en Armoede - onderdeel uitvoering Onderwijsvisie 2020-2025 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Dit is de eerste vertaalslag naar een concreet uitvoeringsprogramma van de onderwijsvisie 2020-2025 van de gemeente Vlaardingen. Met het raadsmemo informeert de gemeente raadsleden over een aantal concrete acties om scholen en kinderopvangorganisaties te ondersteunen in het omgaan met armoede bij gezinnen. Helaas hebben scholen en kinderopvang hier veel mee te maken. 

Het verbinden van ouders, scholen en hulpverleners is een rode draad in het uitvoeringsprogramma. Het is van belang om in samenhang te werken aan oplossingen voor gezinnen die worstelen met armoede en ook vaak met andere problemen. Schaamte speelt hierbij ook vaak een rol. Er start een pilot op enkele scholen in de gemeente Vlaardingen waarbij het onderwerp tijdens de wijkoverleggen nadrukkelijk aan de orde zal komen. De ervaringen in Vlaardingen worden gedeeld met de gemeenten Maassluis en Schiedam. 

De gemeente werkt in het uitvoeringsprogramma samen met de wijkteams, de portal Opgroeien in Vlaardingen, stichting Aanzet, stichting Humanitas en een aantal scholen. Ook het Fonds Schiedam Vlaardingen is nauw betrokken omdat hier veel ervaring is met kinderen en gezinnen in armoedesituaties. 

Bestuurlijke reactie op de begrotingsscan van de Provincie Zuid-Holland 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo met bestuurlijke reactie op de begrotingsscan van de Provincie Zuid-Holland vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

In de begrotingsscan heeft de Provincie de begrotingscijfers 2020 van de gemeente Vlaardingen vergeleken met zes referentiegemeenten. Via de vergelijking kan worden bepaald aan welke taakvelden de gemeente relatief veel of weinig uitgeeft en/of meer of minder inkomsten genereert. De Provincie geeft aanbevelingen aan de hand van deze bevindingen. In de bestuurlijk reactie reageert het college op deze aanbevelingen en adviseren zij de gemeenteraad over de manier waarop zij denken ermee aan de slag te kunnen. Het college wil naar aanleiding van de begrotingsscan met bijbehorende aanbevelingen en de bestuurlijke reactie hierop graag een inhoudelijk gesprek met de gemeenteraad voeren over de voorgenomen vervolgstappen. De uitkomsten van deze discussie worden, samen met het aanvullend onderzoek dat nodig is naar aanleiding van de begrotingsscan, verwerkt in de komende kadernota.