Openbaar besluit van 23 juni 2022

Openbare besluit uit de extra vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Raadsvoorstel opvang ontheemde Oekraïners

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. Besloten tot het aangaan van een huurovereenkomst met De Meeuw voor 408 woonunits;
  2. Besloten opdracht te verstrekken tot het bouw- en woonrijp maken van de gehele opvanglocatie aan Dura Vermeer en Heijmans;
  3. Besloten tot afwijking van het inkoopbeleid van de onder 1 en 2 genoemde onderwerpen;
  4. Ingestemd met de businesscase opvang ontheemde Oekraïners;
  5. Besloten tot tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan op basis van 2.12 lid 1 onder a onder 2e van de Wabo jo. Artikel4, lid 11 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht;
  6. Het raadsvoorstel tot vaststellen begrotingswijziging ten gevolge van de langdurige opvang van ontheemde Oekraïners vastgesteld.

Bijlagen:

Toelichting:

De langdurige opvang voor Oekraïense vluchtelingen op locatie Vergulde Hand West gaat door. Het college heeft op donderdag 23 juni ingestemd met de businesscase. Staatssecretaris Eric van der Burg heeft namens het Rijk ook ingestemd met de businesscase. Op korte termijn worden de handtekeningen gezet en wordt gestart met het bouw- en woonrijp maken van de locatie. In oktober moeten de eerste 100 flexwoningen in gebruik worden genomen.