Nieuw coalitieakkoord

Op 14, 15 en 16 maart van dit jaar vonden er verkiezingen plaats voor een nieuwe gemeenteraad voor Vlaardingen. Er waren 35 zetels te verdelen over 14 fracties. Inmiddels zijn de onderhandelingen om te komen tot een nieuw college tussen de fracties van VVD, GroenLinks, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, CDA, D66 en ChristenUnie-SGP succesvol afgerond. Op 16 mei presenteerden zij het coalitieakkoord op hoofdlijnen ‘Groei en bloei voor Vlaardingen’ waarin zij de belangrijkste ambities voor de komende jaren beschrijven.

Ambities

Het doel voor de komende jaren is om te werken aan een stad waar het fijn, wonen, werken en recreëren is. Om dit te bereiken, benoemt de coalitie acht stadsprogramma’s waar de komende jaren extra aandacht aan geschonken wordt:

•    Nieuwe Rivierzone
•    Nieuwe Binnenstad
•    Nieuwe Westwijk
•    Nieuwe Energie
•    Groen Vlaardingen
•    Veilig Vlaardingen
•    Leefbaar Vlaardingen
•    Zorgzaam Vlaardingen

Met de stadsprogramma’s pakt de coalitie grote maatschappelijke vraagstukken voor Vlaardingen aan, die over de grenzen van portefeuilles heen gaan en van groot belang zijn voor de stad. Daarnaast benoemt de coalitie ook ambities voor allerlei andere onderwerpen, zoals wonen, verkeer en mobiliteit, onderwijs en kunst en cultuur. 

Benieuwd geworden? Lees dan het volledige coalitieakkoord op hoofdlijnen ‘Groei en bloei voor Vlaardingen’ . 

Meedenken

Bij het tot stand komen van dit coalitieakkoord op hoofdlijnen hebben de fracties ook gekeken naar de verkiezingsprogramma’s van de overige partijen in de gemeenteraad. Daarnaast is gevraagd aan inwoners, organisaties en andere belanghebbenden om hun inbreng te leveren voor het coalitieakkoord op hoofdlijnen. Velen gaven hier gehoor aan. Een groot deel van de suggesties had betrekking op de volgende onderwerpen:

  1. Binnenstad
  2. Meer groen en een schonere stad
  3. Veiligheid
  4. Meer woningen

Deze onderwerpen komen ook terug in de meeste verkiezingsprogramma’s. Omdat is gebleken dat zowel de stad als de gemeenteraad belang hecht aan deze onderwerpen, is ervoor gekozen om deze punten een plek te geven in dit coalitieakkoord op hoofdlijnen. De komende tijd gaat de gemeente hier veel tijd, energie en geld aan besteden.
Volledigheidshalve moet worden vermeld dat ook andere punten zijn genoemd; soms zeer gedetailleerd. Deze punten kunnen mogelijk bij de uitwerking van dit coalitieakkoord op hoofdlijnen aan bod komen. Daarnaast is alle inbreng beschikbaar gesteld aan de gehele raad. Zij kunnen de inbreng ook blijven gebruiken bij het maken van beslissingen in de jaren die nog komen. U vindt alle inbreng uit de stad op deze pagina. 

Hoe nu verder?

Nu de fracties er samen uit zijn gekomen, is de volgende stap om het nieuwe college van burgemeester en wethouders te installeren. Deze week wordt waarschijnlijk bekend wanneer dat precies gebeurt